Prioriteiten stellen is keuzes maken - in gesprek met de sectoren over hun prioriteiten

Afgelopen juni was de deadline voor de sectoren mbo, hbo, wo, umc’s en research & overig* om hun prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 in te dienen.

Ondanks de online wereld waarin we sinds de coronacrisis verkeren, waren alle sectoren op tijd met hun inzending. En misschien wel dankzij de online wereld waar we nog steeds grotendeels in verkeren, is het zonneklaar dat digitalisering een uitermate belangrijke plaats heeft in onderwijs en onderzoek.

Nadat de ‘papieren’ inzendingen ontvangen zijn, heeft het projectteam 2JP de prioriteiten bestudeerd en samengevat in zeven clusters.

De 7 clusters van prioriteiten

  1. Infrastructuur onderwijs en onderzoek
  2. Regie op data
  3. Security
  4. Flexibilisering van onderwijs
  5. Researchdatamanagement
  6. Samenwerken in onderzoek
  7. Innovatie met technologie

Daarna hebben we met alle sectoren vervolggesprekken gevoerd. Online uiteraard. Zo krijgen we steeds beter inzicht in de wensen en behoeften van de verschillende sectoren. We hebben de clusters van prioriteiten weer voorgelegd aan de sectoren. En hen ruimte gegeven om zelf vragen te stellen en gevraagd om extra toelichting te geven: Herkennen jullie je eigen verhaal erin? Wat valt je op van de overige sectoren? Waar zie je overeenkomsten en waar verschillen?

1. Samen zijn we de coöperatie SURF

De nieuwe manier waarop we het 2Jarenplan vormgegeven, met input van alle sectoren, wordt gewaardeerd. De sectoren zijn allemaal voortvarend aan de slag gegaan om goede input te kunnen leveren voor de prioriteiten. De sector Research & Overig bestaat uit zeer verschillende instellingen, zoals de naam al doet vermoeden. Niet iedereen kende elkaar en deze kennismaking beviel goed. Het met elkaar in gesprek gaan over een gezamenlijk onderwerp, kan op veel bijval rekenen. Ook het gluren bij de buren, kijken naar prioriteiten van andere sectoren, verruimt de blik. De verschillen in wensen en ambities tussen de sectoren zijn soms groot, maar er is volop besef dat invulling geven aan het begrip coöperatie ook iets is wat iedereen aangaat. Met nieuwsgierigheid wordt het verloop van het proces gevolgd.

2. Prioriteiten bovenop 'going concern'

We zien dat het leeuwendeel van alle ingediende prioriteiten aanvullend zijn op de ‘going concern’ van SURF. En er zijn behoorlijk veel prioriteiten genoemd, zowel door de leden als door SURF zelf. Dat niemand high performance computing of wereldklasse netwerk heeft genoemd, is omdat dat sowieso een conditio sine qua non is, daarover is geen twijfel. Verder gaan sommige sectoren ervan uit dat anderen in de coöperatie bepaalde prioriteiten naar voren schuiven waar ze bij aan kunnen sluiten. Zoals de umc’s die ervan uitgaan dat het wo de lead neemt in SOC-SIEM. En zoals het mbo dat graag in aanbestedingen later wil kunnen instappen om zo op een zelf te bepalen moment gebruik kan maken van schaalvoordelen. Prioriteren is een kwesties van keuzes maken. Dat er nu meer prioriteiten zijn dan er misschien wel in een 2Jarenplan passen, maakt dat er in en na de zomer nog genoeg te overleggen valt. Niet in de laatste plaats omdat nieuwe dingen geld kosten. Wat willen de leden echt heel graag en wat willen en kunnen ze opgeven? En wat willen en kunnen wij zelf? Dat zijn de dilemma’s waar we nu voor staan.

3. Bedoelen we hetzelfde?

Het papier is geduldig wordt vaker gezegd. Het verbaast niet dat bijvoorbeeld flexibilisering van het onderwijs een van de clusters van prioriteiten is. Tegelijkertijd is het een containerbegrip waar veel verschillende wensen en ambities huizen. Als we willen dat studenten echt kunnen kiezen, heeft dat enorme invloed op de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen. De ene sector gaat dan net wat verder dan de andere. Hoe gaan we invulling geven aan het verschil in ambitie? En misschien ook wel aan het verschil in snelheid waarmee instellingen kunnen of willen veranderen? Bij diverse sectoren leeft de wens om met elkaar af te pellen wat begrippen concreet betekenen. De ene Virtual Research Environment (VRE) is de andere niet. We merken dat de sectoren ook wel door hebben dat niet alles in 2 jaar kan gebeuren. Dat met elkaar bespreken en het eens zijn over wat je gaat doen is minstens zo belangrijk, daar is iedereen het over eens.

4. Hoe behouden we onze soevereiniteit?

Hoe houden we controle op de rol die marktpartijen spelen? Dat is een breed gedragen punt van zorg binnen de instellingen. Wensen voor gezamenlijke inkoop of een inkoopkalender worden neergelegd. Meerdere sectoren benoemen expliciet dat ze niet verwachten dat SURF alles zelf moet ontwikkelen en dat het prima is als er samengewerkt wordt met de markt, mits dit gebeurt op basis van de condities van de instellingen. Publieke waarden zijn een actueel begrip. Net zoals security en data-soevereiniteit. Hoe zorgen we ervoor dat de instellingen volgens de normen en waarden die voor onderwijs en onderzoek van wezenlijk belang zijn de toekomst ingaan? En wat doen we in gezamenlijkheid, misschien wel omdat het niet anders kan, en wat niet?

5. Maakt onbekend onbemind?

Hoe houden we controle op de rol die marktpartijen spelen? Dat is een breed gedragen punt van zorg binnen de instellingen. Wensen voor gezamenlijke inkoop of een inkoopkalender worden neergelegd. Meerdere sectoren benoemen expliciet dat ze niet verwachten dat SURF alles zelf moet ontwikkelen en dat het prima is als er samengewerkt wordt met de markt, mits dit gebeurt op basis van de condities van de instellingen. Publieke waarden zijn een actueel begrip. Net zoals security en data-soevereiniteit. Hoe zorgen we ervoor dat de instellingen volgens de normen en waarden die voor onderwijs en onderzoek van wezenlijk belang zijn de toekomst ingaan? En wat doen we in gezamenlijkheid, misschien wel omdat het niet anders kan, en wat niet?

6. Samen maar niet tegelijk

Hoe houden we controle op de rol die marktpartijen spelen? Dat is een breed gedragen punt van zorg binnen de instellingen. Wensen voor gezamenlijke inkoop of een inkoopkalender worden neergelegd. Meerdere sectoren benoemen expliciet dat ze niet verwachten dat SURF alles zelf moet ontwikkelen en dat het prima is als er samengewerkt wordt met de markt, mits dit gebeurt op basis van de condities van de instellingen. Publieke waarden zijn een actueel begrip. Net zoals security en data-soevereiniteit. Hoe zorgen we ervoor dat de instellingen volgens de normen en waarden die voor onderwijs en onderzoek van wezenlijk belang zijn de toekomst ingaan? En wat doen we in gezamenlijkheid, misschien wel omdat het niet anders kan, en wat niet?

7. De rol van SURF

De rol van SURF is een veelgenoemd onderwerp van gesprek. Soms wordt er ondersteuning van SURF verwacht, soms marktmeesterschap. Soms wordt de vooruitziende blik geprezen, soms wordt terughoudendheid verwacht. Al deze rollen kent SURF natuurlijk zelf ook. We noemen onszelf tegelijkertijd aanjager, verbinder en dienstverlener. Het zou mooi zijn als het 2Jarenplan helpt om dit gesprek levendig te houden en licht te schijnen op die rollen.
Doe je mee?