Totstandkoming van het SURF 2Jarenplan 2021-2022

We werken volgens een sectorale benadering. Dit biedt ruimte voor verschillen tussen de sectoren* en maakt dilemma’s in het maken van keuzen tussen de verschillende prioriteiten van de sectoren duidelijk.

Prioriteiten die niet door andere sectoren worden gedeeld kunnen met eigen (sector)financiering binnen de coöperatie worden uitgevoerd als de ledenraad akkoord gaat met de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Het proces om te komen tot een SURF 2Jarenplan 2021-2022 ziet er als volgt uit.
 

1. Sectoren doen een voorstel voor het organiseren van opstellen van prioriteiten

Sectoren bepalen zelf op welke manier zij het opstellen van prioriteiten organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door dit aan te laten sluiten bij reguliere overleggen binnen de koepels. SURF is vanaf de zijlijn betrokken bij dit proces, enerzijds om inzicht te hebben in de overwegingen bij het opstellen van prioriteiten, anderzijds om inhoudelijke expertise in te kunnen brengen.  Per sector is een sectorvoorzitter aangewezen, als eerste aanspreekpunt voor SURF.

Lees per sector hoe zij het proces hebben ingericht

2. WTR publiceert advies

De WTR levert elke vier jaar een rapport op over disruptieve technologieën en vraagstukken rondom digitalisering van onderwijs en onderzoek. Recent bracht de WTR haar adviesrapport 'Samenwerking op service-infrastructuur en competenties voor data' uit. Op 22 april 2020 presenteert de WTR het overzicht tijdens een webinar voor bestuurders.

3. Sectoren stellen prioriteiten op

De sectoren stellen ter voorbereiding op het 2Jarenplan 2021-2022 de prioriteiten op. De sectoren ontvingen in januari 2020 van SURF een sjabloon voor het indienen van hun prioriteiten. In de periode januari- mei vertalen zij de uitdagingen en kansen voor hun sector naar strategische doelen binnen digitalisering van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Per doel wordt aangegeven:

  • Wat de prioriteiten zijn om die doelen te behalen
  • Met welke andere sectoren men mogelijkheden voor samenwerking ziet (optioneel)
  • Een inschatting van de middelen die vereist zijn
  • Of de sector eigen additionele middelen wil inleggen

Daarnaast geven de sectoren aan welke zaken uit de huidige Meerjarenagenda in de tussentijd minder relevant zijn geworden voor de sector. De leden van de ledenraad leggen namens de sector de sectorprioriteiten voor aan de raad van bestuur van SURF. De raad van bestuur is betrokken bij het proces van opstellen van prioriteiten, en heeft daardoor inzicht in overwegingen, achtergronden en discussies.

Ter voorbereiding op het 2Jarenplan 2021-2022 kunnen sectoren tot uiterlijk 1 juni 2020 hun prioriteiten indienen bij de raad van bestuur. De ledenraad ontvangt ter informatie de prioriteiten van de verschillende sectoren voor de ledenraadvergadering van 17 juni 2020.

4. SURF verkent prioriteiten

SURF verkent ook zelf de prioriteiten voor de komende twee jaar, vanuit de eigen specifieke expertise en ervaring. SURF stelt prioriteiten vooral op vanuit cross-sectoraal perspectief.

5. De raad van bestuur stelt een 2Jarenplan op

De raad van bestuur brengt op basis van de prioriteiten van alle sectoren de samenhang over de sectoren heen in kaart, bewaakt de synergievoordelen van samenwerking en laat zien waar prioriteiten sectorspecifiek blijken te zijn. De CSC-voorzitters adviseren de raad van bestuur over de samenhang tussen sectorale prioriteiten en kansen voor samenwerking. De WTR adviseert over de innovativiteit van het 2Jarenplan.

6. Ledenraad stelt 2Jarenplan vast

De raad van bestuur bespreekt een eerste concept met de ledenraad op 7 oktober 2020, en licht de gemaakte keuzes toe. De ledenraad stelt op 9 december 2020 het 2Jarenplan vast.

Planning 2Jarenplan

Het traject om te komen tot een SURF 2Jarenplan 2021-2022 loopt van januari t/m december 2020. De eerste helft van het jaar staat in het teken van inspiratie en het formuleren van prioriteiten. In de tweede helft wordt het plan geschreven en is er ruimte voor discussie en afstemming. SURF 2JP Jaarplan 2020-2021.

* SURF bedient vijf sectoren: wo, hbo, mbo, umc en research. De leden van SURF zijn echter verdeeld over 6 afdelingen: wo, hbo, mbo, umc, research en overige leden. Voor het project 2JP trekken research en overige leden samen op als de afdeling research+. Hoewel we in dit project spreken over sectoren en sectorprioriteiten, vormen zij formeel geen sector.