Artikel SURF Magazine: badges kunnen het onderwijs verder flexibiliseren

Badges, digitale insignes, kunnen bijdragen aan de flexibilisering van het onderwijs. De Erasmus Universiteit Rotterdam is een van de 13 instellingen die hiermee experimenteren, samen met SURF.

Een animatie die het edubadges-proces uitlegt

Is het mogelijk om onderwijs aan te bieden in kleinere geaccrediteerde eenheden dan diploma’s (micro-creden- tialing)? Daarvoor kun je badges inzetten, digitale insignes, die bewijzen dat iemand een onderwijsonderdeel heeft voltooid. Een aantal instellingen onderzoekt samen met SURF welke techniek en standaarden nodig zijn om badges op een betrouw- bare manier te kunnen toekennen, eerst in een proof of concept (PoC) en vanaf oktober 2018 in een pilot.

Deelnemer van het eerste uur is Rotterdam School of Management (RSM) van de EUR. Projectleider Marijn van den Doel vertelt: “Werkenden hebben snel bepaalde stukjes kennis nodig. Daarvoor moeten wij losse onderwijsonderdelen kunnen aanbieden. We hopen dat badges daar- voor een oplossing kunnen bieden.” Voor de middellange termijn verwacht hij dat ook het voltijdonderwijs zal flexi- biliseren. “Uiteindelijk willen we mogelijk naar een situatie toe waarbij verschillen- de instellingen elkaars onderwijs ‘accep- teren’, waardoor je een paar vakken hier en een paar vakken bij andere instellingen kunt volgen om uiteindelijk je diploma te ontvangen.”

Veel afstemming nodig

Maar zo ver is het nog niet. In de PoC ontdekte RSM dat er zelfs bij een klein project met badges veel komt kijken. Vijftig studenten kregen niet alleen een diploma, maar ook een badge voor het afronden van een Master of Science-pro- gramma. “Het bleek een mooie uitdaging”, zegt Van den Doel. “Onder andere omdat we in 2017 al wilden voldoen aan de AVG, was er heel veel afstemming nodig met de programmadirecteur, de programma- managers, de legal- en privacy-vertegen- woordigers van de EUR en de faculteit, de examencommissie, de afdeling marketing en communicatie en met SURF.”

Een tweede geleerde les is dat de bekendheid van badges onder studenten nog klein is. RSM richtte een webpagina in waar de deelnemers aan de PoC expliciet toestemming gaven voor het gebruik van hun privégegevens. Er bleek ook behoefte aan een uitlegvideo over het toevoegen van badges aan een LinkedIn-profiel. “In de pilot gaan we ze eerder informeren”, zegt Van den Doel. “Dan profiteren we ervan dat het raamwerk van interne afstemming inmiddels staat.”

Visualisatie van vaardigheden

In de pilot krijgt een nieuwe lichting studenten badges uitgereikt voor het voltooien van het masterprogramma. Deelnemers aan een particulier onder- wijsprogramma van RSM ontvangen badges voor losse leeronderdelen, plus een overstijgende badge voor het behalen van het gehele programma. Op andere faculteiten van de EUR groeit de animo voor badges. “We zijn visueler ingesteld dan vroeger”, merkt Van den Doel op.

‘Een badge is een visualisatie van je vaardigheden, die je makkelijk kunt delen en die
anderen kunnen verifiëren.’
Martijn van den Doel

“Een website is geen lap tekst meer tegenwoordig. Badges doen hetzelfde voor leren. Het is een visualisatie van je vaardigheden, die je makkelijk kunt delen en die anderen kunnen verifiëren. In de toekomst krijgen we daardoor wellicht een stuk minder belletjes van werkgevers met de vraag of een sollicitant wel echt bij ons heeft gestudeerd.”

Meer informatie