Conclusies en resultaten project Computer adaptieve monitoring in het statistiekonderwijs

Het project ‘Computeradaptieve monitoring in het statistiekonderwijs’ heeft een universiteitsoverstijgend oefenvolgsysteem voor statistiek opgezet. Hieruit blijkt dat studenten met hoog niveau in de Statistiekfabriek beter scoren. Docenten hebben weinig werk aan het systeem en willen de diagnostische studentinformatie gebruiken.

 

Twee studentes met laptop op schoot op een bankje

Statistiekfabriek: oefenen in een spelomgeving

De Statistiekfabriek is een adaptieve zelforganiserende itembank met zo’n 2000 statistiekoefeningen. Studenten oefenen in een spelomgeving op hun eigen niveau en kunnen zo hun statistiekvaardigheid verhogen. Docenten en studenten kunnen op basis van automatische gedetailleerde voortgangsrapportages het lesgeven en studeren optimaliseren. De items in de Statistiekfabriek komen deels uit oude tentamenitems en zijn deels in het project ontwikkeld. Aan de slag met de Statistiekfabriek >

Samenhang gebruik Statistiekfabriek en tentamencijfers

Uit effectmetingen studenten blijkt dat speelfrequentie en het niveau in de Statistiekfabriek samenhangen met toetscijfers. Persoonlijkheidstrekken van studenten zoals het nemen van risico of het hebben van faalangst hebben geen invloed op de betrouwbaarheid van de manier van toetsen in de Statistiekfabriek. Bij het vak Onderzoeksmethoden en Statistiek 1 aan de UvA is het slagingspercentage op het vak van 68% naar 84% gestegen (zie artikel-statistiekfabriek-en-rendement).

Weinig werk voor docenten

Met een vragenlijst is geïnventariseerd hoe docenten de werkdruk ervaren die de Statistiekfabriek oplevert. Uit de effectmeting docenten blijkt dat docenten weinig werk hebben aan de Statistiekfabriek: ze zijn weinig tijd kwijt aan administratie en krijgen weinig vragen van studenten. Daarnaast geven docenten aan graag de diagnostische informatie over studenten te gebruiken, bij voorkeur over de hele groep. 

Vaardigheid verbeteren door oefenen

Statistiek is een bekend struikelblok in studies in het wetenschappelijk onderwijs. Studenten starten te laat met studeren, oefenen te weinig en onderhouden hun vaardigheden niet. Projectleider Caspar Groeneveld (UvA): “Statistiek is, anders dan vaak gedacht wordt, een vaardigheid. En een vaardigheid kun je verbeteren door te oefenen. Daarnaast leren studenten van het maken van toetsen en van het oefenen binnen een toetsomgeving.”

Resultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Betrokken instellingen waren Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma onderzocht welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van Surf.