Conclusies en resultaten project Digitaal toetsen met beelden

Digitaal toetsen met 3D-beelden kan veilig en betrouwbaar op grote schaal worden uitgevoerd en verbetert de kwaliteit van toetsen. Dat is de conclusie van het project ‘Digitaal toetsen met beelden, een extra dimensie’.

 

Jongen achter computer

Toetsing beeldinterpretatievaardigheden radiologie

Het doel van het project was het optimaliseren van de kwaliteit en efficiëntie van toetsing van beeldinterpretatievaardigheden in de voortgangstoets van de specialistenopleiding radiologie. Hierbij is gebruik gemaakt van authentieke 2D- en 3D-beeldvragen in het digitale toetsprogramma VQuest. Er zijn randvoorwaarden geschapen voor de organisatie en ict-infrastructuur van de digitale toets en er is een ontwerp gemaakt voor de toets. Ook zijn docenten getraind in het maken van digitale beeldvragen.

Succesvolle digitale toetsafnames

Na verschillende geslaagde tests en pilots zijn er 3 digitale voortgangstoetsen radiologie afgenomen. De in totaal 1106 toetsafnames bij de aios (arts(en) in opleiding tot specialist) zijn succesvol verlopen. Uit het project blijkt dat digitaal toetsen met beelden veilig en betrouwbaar op grote schaal op diverse locaties geïmplementeerd kan worden. De kwaliteit van digitaal toetsen met radiologische beelden met VQuest is op meerdere (kwaliteit)aspecten beter ten opzichte van schriftelijke toetsing.

Itembankstructuur en feedbackmodules

In het project is daarnaast een structuur opgezet voor een itembank en er zijn nieuwe feedbackmodules ontwikkeld. In een advies is beschreven hoe de feedbackmodules en de itembank te implementeren. De digitale voortgangstoets radiologie is inmiddels opgenomen als vast onderdeel van het reguliere toetsprogramma van de landelijke medisch-specialistische vervolgopleiding radiologie.

Betere aansluiting op praktijk

Evaluaties laten zien dat de meeste aios de authenticiteit van de toets door de digitale afname beter vinden. De digitale toets sluit wat hen betreft dus beter aan bij de praktijk. De verwachting is dat dit kan zorgen voor minder studie-uitval. Uit een enquête onder examencommissieleden blijkt dat zij de digitalisering zien als een kwaliteitsverbetering. Ook vinden zij dat de extra tijdsinvestering die de ontwikkeling van de itembank aanvankelijk kost in verhouding staat tot deze kwaliteitsverbetering.

Projectresultaten

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Dit project is uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Het project maakt onderdeel uit van het programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma is overgegaan in het project Digitaal toetsen en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.