Conclusies en resultaten project SCALA (Scaffolding Assessment for LeArning)

Digitaal feedback geven en beoordelen helpt om de werkdruk van docenten beheersbaar te houden, terwijl de kwaliteit van de beoordeling vergroot wordt. Dit is met name het geval als de benodigde startinvesteringen gedaan zijn en de werkwijze herhaald wordt. Dat is de conclusie van onderzoek binnen 28 pilots in het SURF-project SCALA.

 

Studente achter computer

Tijdbesparing

Digitaal feedback geven en beoordelen kan leiden tot tijdswinst voor docenten. Bijna 40% van de docenten ervoer al tijdswinst bij de eerste keer dat ze de digitale werkwijze toepasten. Dit aantal neemt toe als deze werkwijze in latere jaren herhaald wordt. De docenten gaven aan gemiddeld 25% minder tijd nodig te hebben. Deze tijdswinst zit met name in het hergebruik van feedback. Ook zorgden de tools voor minder administratieve rompslomp, duidelijke overzichten en een goede ondersteuning van peer-feedback.

Beoordeling uniformer en transparanter

Het efficiënter nakijken met digitale hulpmiddelen leidt in de ogen van de docenten ook tot kwaliteitswinst. Circa 40% van de docenten gaf aan dat de beoordeling uniformer en transparanter zijn geworden. De kwaliteitswinst zit met name in het gebruik van rubrics (matrices die beoordelingsaspecten verbinden met verwachte prestaties) en vaste beoordelingscriteria.

Veel draagvlak onder docenten en studenten

Het oordeel van docenten over het digitaal feedback geven en beoordelen is positief. Een grote meerderheid (86%) geeft aan ook in de toekomst met het gebruikte systeem te willen werken. Studenten waren ook erg positief over Turnitin: 84% wilde vaker op deze manier feedback krijgen. De studenten die met WinVision zijn beoordeeld, zijn iets kritischer: ongeveer de helft wil vaker via dit systeem beoordeeld worden of feedback ontvangen.

28 pilots met Turnitin en WinVision

Bij de meeste opleidingen in het hoger onderwijs wordt vaak getoetst in de vorm van geschreven producten. Dit legt een groot beslag op de docenttijd. In het project SCALA (Scaffolding Assessment for LeArning) hebben 28 pilots voor de beoordeling en feedback gebruik gemaakt van de softwareapplicaties Turnitin (op de Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Utrecht) en WinVision (Hogeschool Utrecht).

Resultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Dit programma onderzocht welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF.