Conclusies en resultaten project Van wie is dit portfolio?

Het project Van wie is dit portfolio? ontwikkelde richtlijnen voor portfoliobeoordeling die de eigenheid van de student en de echtheid van de praktijk bevorderen. Digitale portfolio’s worden authentieker door adaptieve begeleiding met (peer)feedback, ondersteuning van multimedia en ruimte voor studenten om competenties op eigen wijze aan te tonen.

studenten in overleg op de Erasmus Universiteit Rotterdam

Beoordeling portfolio’s bij lerarenopleidingen

Binnen het project ‘Van wie is dit portfolio?’ is een onderzoek uitgevoerd naar authentieke invulling en beoordeling van portfolio’s bij lerarenopleidingen. Portfolio’s blijken vaak de vorm te hebben van omvangrijke, tekstuele en op elkaar lijkende dossiers. Dit maakt het voor opleidingen steeds moeilijker om zicht te krijgen op de eigenheid van de student en de in de praktijk ontwikkelde competenties.

Nieuwe methodiek: meer ruimte voor authenticiteit

Op basis van het onderzoek en een literatuurstudie heeft het project een nieuwe portfolio-systematiek ontwikkeld. Deze methode kent drie vaste onderdelen die de student meer ruimte moeten geven zijn eigenheid en zijn handelen in de praktijk (echtheid) te laten zien:

  1. ruimte voor studenten om op eigen wijze hun competenties als leerkracht aan te tonen
  2. adaptieve begeleiding en (peer)feedback op vaste momenten
  3. ondersteunende inzet van multimedia voor authentieke illustraties van competenties

Gerichte maatregelen bevorderen authenticiteit

De nieuwe portfoliosystematiek is in pilots getoetst bij lerarenopleidingen. De conclusie is dat het mogelijk is om met gerichte maatregelen de authenticiteit van portfolio’s te bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van andere kwaliteitsaspecten. Studenten geven aan dat hoe langer zij met de nieuwe systematiek werken, hoe beter zij zichzelf in staat achten om een authentiek portfolio neer te zetten.

Portfolio stimuleert begeleiding en verdieping

Begeleiders geven aan dat zij hun studenten meer hebben leren kennen door het nieuwe portfoliosysteem. Het lukt studenten beter om hun unieke talenten en eigenschappen te laten zien in het portfolio en een beter beeld te geven van zichzelf in de onderwijspraktijk. Hierdoor kunnen begeleiders makkelijker vaststellen wat elke student nodig heeft. Studenten benutten de feedback die ze ontvingen vooral voor het verdiepen van hun leerproces en het toepassen van hun eigen visie in de praktijk.

Projectresultaten

SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Betrokken instellingen waren Hogeschool de Kempel en de Marnix Academie. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2011-2014). Het is overgegaan in het project Digitaal toetsen van SURF.

Meer informatie

Wilt u aan de slag met de beoordeling van digitale portfolio’s? Neem dan contact op met projectleider Michael Bots (Hogeschool de Kempel), e-mail: botsm@kempel.nl.