Conclusies en resultaten project Van wie is dit portfolio?

Het project Van wie is dit portfolio? ontwikkelde richtlijnen voor portfoliobeoordeling die de eigenheid van de student en de echtheid van de praktijk bevorderen. Digitale portfolio’s worden authentieker door adaptieve begeleiding met (peer)feedback, ondersteuning van multimedia en ruimte voor studenten om competenties op eigen wijze aan te tonen.

studenten in overleg op de Erasmus Universiteit Rotterdam

<h2>Beoordeling portfolio’s bij lerarenopleidingen</h2>

<p>Binnen het project ‘Van wie is dit portfolio?’ is een onderzoek uitgevoerd naar authentieke invulling en beoordeling van portfolio’s bij lerarenopleidingen. Portfolio’s blijken vaak de vorm te hebben van omvangrijke, tekstuele en op elkaar lijkende dossiers. Dit maakt het voor opleidingen steeds moeilijker om zicht te krijgen op de eigenheid van de student en de in de praktijk ontwikkelde competenties.</p>

<h2>Nieuwe methodiek: meer ruimte voor authenticiteit</h2>

<p>Op basis van het onderzoek en een literatuurstudie heeft het project een nieuwe portfolio-systematiek ontwikkeld. Deze methode kent drie vaste onderdelen die de student meer ruimte moeten geven zijn eigenheid en zijn handelen in de praktijk (echtheid) te laten zien:</p>

<ol>
<li>ruimte voor studenten om op eigen wijze hun competenties als leerkracht aan te tonen</li>
<li>adaptieve begeleiding en (peer)feedback op vaste momenten</li>
<li>ondersteunende inzet van multimedia voor authentieke illustraties van competenties</li>
</ol>

<h2>Gerichte maatregelen bevorderen authenticiteit</h2>

<p>De nieuwe portfoliosystematiek is in pilots getoetst bij lerarenopleidingen. De conclusie is dat het mogelijk is om met gerichte maatregelen de authenticiteit van portfolio’s te bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van andere kwaliteitsaspecten. Studenten geven aan dat hoe langer zij met de nieuwe systematiek werken, hoe beter zij zichzelf in staat achten om een authentiek portfolio neer te zetten.</p>

<h2>Portfolio stimuleert begeleiding en verdieping</h2>

<p>Begeleiders geven aan dat zij hun studenten meer hebben leren kennen door het nieuwe portfoliosysteem. Het lukt studenten beter om hun unieke talenten en eigenschappen te laten zien in het portfolio en een beter beeld te geven van zichzelf in de onderwijspraktijk. Hierdoor kunnen begeleiders makkelijker vaststellen wat elke student nodig heeft. Studenten benutten de feedback die ze ontvingen vooral voor het verdiepen van hun leerproces en het toepassen van hun eigen visie in de praktijk.</p>

<h2>Projectresultaten</h2>

<ul>
<li><a href="/media/4235">Eindrapportage project Van wie is dit portfolio met lessons learned en een implementatieplan</a>&nbsp;(pdf)</li>
<li><a href="/files/2019-04/Het%20authentieke%20portfolio.pdf">‘Het authentieke portfolio’</a>&nbsp;(pdf) - verslag van een pilot in 2 lerarenopleidingen (met onder meer theoretisch kader en uitgebreide aanbevelingen)</li>
</ul>

<h2>SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren</h2>

<p>Betrokken instellingen waren Hogeschool de Kempel en de Marnix Academie. Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2011-2014). Het is overgegaan in het project Digitaal toetsen van SURFnet.</p>

<h2>Meer informatie</h2>

<p>Wilt u aan de slag met de beoordeling van digitale portfolio’s? Neem dan contact op met projectleider Michael Bots (Hogeschool de Kempel), e-mail:&nbsp;<a href="mailto:botsm@kempel.nl">botsm@kempel.nl</a>.</p&gt;