Impressie SURF-ledenraad 9 oktober 2019

Op 9 oktober vond in de Jaarbeurs in Utrecht de ledenraadvergadering van SURF plaats. Wat werd er allemaal besproken en besloten? Aan de orde kwamen onder andere de wijzigingen in de samenstelling van de ledenraad, de nieuwe governancestructuur van SURF en de financiële stand van zaken.

Over de SURF-ledenraad

De SURF-ledenraad vertegenwoordigt de leden, en is het hoogste orgaan van de coöperatie SURF. De ledenraad komt een aantal keer per jaar bijeen. Naast de formele verslaglegging geven we graag een korte impressie van de besproken onderwerpen tijdens het openbare deel van de vergaderingen.

Onderwerpen die besproken werden op 9 oktober

 • Statutenwijziging SURF
 • Wijzigingen in de samenstelling van de ledenraad
 • Samenstelling van de Wetenschappelijke Technische Raad (WTR)
 • Relatie SURF Meerjarenagenda en Versnellingsplan
 • Financiële stand van zaken SURF
 • Nieuwe governance SURF - Versterking van besturing en betrokkenheid leden

Statutenwijziging SURF

Onderdeel van de reorganisatie van SURF is het aanpassen van de statuten. Het betreft de invulling van het voorzitterschap van de ledenraad, RvC en RvB. Tevens wordt het recht van de COR versterkt om een voordracht te doen voor 1 lid van de RvC (het lid met speciale aandacht voor technologie en innovatie). De ledenraad heeft ingestemd met de voorgestelde wijzingen. In de volgende ledenraad (11 december) wordt een voorstel voor de juridische structuur van SURF besproken.

Wijzigingen in de samenstelling van de ledenraad

De volgende wisselingen vinden plaats in de ledenraad:

WO

 • dhr. dr. M.J.W.T. Nollen treedt per 1 oktober in dienst van de VU en is vanaf dat moment vertegenwoordiger van de VU in de ledenraad. (mw. drs. M.H.T. Jansen treedt op als voorzitter)
 • dhr. drs. J.A.W.M. Biemans is de nieuwe vertegenwoordiger namens de RUG in de ledenraad

HBO

 • vacature n.a.v. het vertrek van dhr. dr. M.J.W.T. Nollen bij InHolland.
 • vacature n.a.v. het vertrek van dhr. dr. P. van der Wijk bij Hanze Hogeschool.
 • dhr. J. van Iersel is CvB-voorzitter geworden van Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij blijft vertegenwoordiger namens de afdeling HBO.

Er zijn geen wijzigen bij de andere afdelingen

Samenstelling van de Wetenschappelijke Technische Raad (WTR)

Prof. dr. E.W. Berghout is benoemd als WTR-lid voor een eerst termijn van 3 jaar op het onderwerp IT economisch/bedrijfsleven/consultancy. Dit gebiedsonderwerp is van belang voor de aansluiting met het bedrijfsleven, nieuwe businessmodellen en nieuwe technologie.

Dhr. Berghout is deeltijdhoogleraar Business & ICT aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise bestrijkt onder andere de gebieden informatiemanagement, IT-governance, IT-economics, IT-strategie en big-data-implementatie. Naast zijn functie als hoogleraar is dhr. Berghout onder meer partner van het Information Management Institute, wetenschappelijk directeur IT Auditing &Advisory (ESAA); President Benelux Association for Information Systems (AIS) en kerndocent TIAS.

Relatie SURF Meerjarenagenda en Versnellingsplan

Tijdens de ledenraad is een toelichting gegeven op de relatie tussen het SURF Meerjarenplan en het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. SURF participeert in het Versnellingsplan. De Meerjarenagenda en het Versnellingsplan hebben een mooie wisselwerking: waar de Meerjarenagenda meer naar de toekomst kijkt, heeft het Versnellingsplan oplossingen in het hier en nu nodig. De vragen en dilemma’s uit het Versnellingsplan inspireren SURF bij de uitvoering van het Meerjarenplan, en vice versa.

Financiële stand van zaken SURF

In de ledenraadvergadering van juni heeft het bestuur aangegeven dat er in 2019 gestart is met een tekort aan financiële middelen om de afgesproken ambities te realiseren, en dat dit tekort verder groeit in 2019. Het bestuur heeft, in nauw overleg met de RvC, een aantal maatregelen genomen om dit tekort zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is gewerkt aan meer grip op de financial control, in de toekomst.

De ledenraad vraagt het bestuur om nadere toelichting hoe de gepresenteerde cijfers terug gaan komen in de jaarrekeningen, en neemt de prognose voor kennisgeving aan.

Nieuwe governance SURF

Versterking van besturing en betrokkenheid leden

Op 13 juni 2019 heeft de ledenraad het voorstel voor de wijziging van de governance van SURF besproken. In opdracht van de ledenraad heeft het bestuur dit voorstel aangepast en uitgewerkt. Daarbij heeft het bestuur de sectoren over hun wensen geconsulteerd en een klankbordgroep ingericht met vertegenwoordigers uit de sectoren.

De belangrijkste doelen van de nieuwe governance zijn;

 • versterken van visievorming en sturing door leden op bestuurlijk en tactisch niveau binnen de coöperatie
 • vergroten van het gevoel van eigenaarschap van leden voor de coöperatie, en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen de leden
 • recht doen aan en ruimte geven voor de verschillen tussen de sectoren binnen de coöperatie zonder de door iedereen erkende meerwaarde van samenwerking te verliezen

Het voorstel voor de nieuwe governance is door de ledenraad aangenomen. Lees de Uitwerking versterking van besturing SURF (pdf).

Profielen en benoeming voorzitter en vicevoorzitter ledenraad, voorzitter RvC en voorzitter RvB

SURF wordt 1 organisatie, waarbij de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara op gaan in het nieuwe SURF. Aan het hoofd van de nieuwe SURF-organisatie komt een raad van bestuur, die bestaat uit:

 • Chief Executive Officer (CEO/voorzitter, strategisch relatiemanagement en financiën)
 • Chief Operations Officer (COO, dienstverlening en dienstontwikkeling)
 • Chief Innovation Officer (CINO, disruptieve technologische innovatie en innovatie met impact op onderzoek en onderwijs)

De raad van commissarissen van SURF (RvC) gaat nu op zoek naar een nieuwe CEO. Tegelijkertijd wordt een nieuwe voorzitter van de RvC gezocht en een nieuwe voorzitter van de ledenraad. Zie de profielen voor de CEO en voorzitter RvC in het eerder verschenen bericht op surf.nl.

Het streven is dat de ledenraad op 11 december de nieuwe CEO, de nieuwe voorzitter van de RvC en de nieuw voorzitter van de ledenraad benoemt.

Volgende ledenraadvergadering

De volgende ledenraadvergadering is op 11 december 2019. In 2020 komt de ledenraad 4 keer bijeen.