Digital Competence Center voor Praktijkgericht onderzoek

Hogescholen werken samen in een Digital Competence Centre (DCC) voor praktijkgericht onderzoek om het beheer van onderzoeksgegevens, FAIR-data en data-intensief onderzoek aan hogescholen verder te faciliteren en zo hun open science ambities waar te maken.

Twee studenten schrijvend aan een tafel met laptop

Het landelijke DCC voor praktijkgericht onderzoek wordt ondersteund door de hogescholen. SURF heeft een ondersteunende rol in de vorm van pilots en usabilitytesten om de bestaande ICT-voorzieningen goed af te stemmen op de workflow van het praktijkgericht onderzoek. De kennis die hieruit voortkomt, wordt bestendigd in het landelijke DCC voor praktijkgericht onderzoek. SURF faciliteert ook de hogescholen door het verzorgen of (mede) ontwikkelen van opleidingen.

De hogescholen werken in zes werkpakketten samen aan urgente vraagstukken op het gebied van datamanagement van onderzoek, FAIR-data, en data-intensief onderzoek. Het doel is om samen kennis uit te wisselen en te ontwikkelen en zo een onderzoeksondersteunend knooppunt te vormen waarin hogescholen elkaar weten te vinden. Saxion Hogeschool is projectleider en van daaruit werkt Silvia Kempers als projectmanager aan de implementatie van het landelijke DCC voor praktijkgericht onderzoek. De governance is in handen van de HBO-raad.

Lopende pilots

Hieronder vind je de lopende pilots.

Metadata voor AGRI, FOOD en LEEFOMGEVING (HAS Hogeschool)

Binnen het vakgebied Agri, Food en Environment is het nog niet mogelijk om metadata toe te voegen aan data die verzameld zijn tijdens onderzoek aan de HAS Hogeschool. In deze pilot gaat de HAS samen met drie lectoraten, WUR DCC en het Centre of Expertise Green kernteam RDM onderzoeken welke standaarden bruikbaar zijn en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden.

De Haagse Hogeschool op weg naar Open Science: van Research Drive naar DANS Easy

De Haagse Hogeschool gaat de procedures voor het publiceren van onderzoeksdata in SURF Research Drive in DANS Easy in kaart brengen. Aan het einde van de pilot beschikt De Haagse Hogeschool over voldoende expertise om haar onderzoekers ondersteuning te bieden bij het archiveren van onderzoeksdata voor de langere termijn, het gereed maken van datasets voor opname in een data-archief en het FAIR maken van data.

RDM voor "Gelijke kansen voor een gezonde en veelbelovende generatie" (Hanzehogeschool)

In deze pilot vraagt de Hanzehogeschool ondersteuning bij het beheer van onderzoeksgegevens en een virtuele onderzoeksomgeving voor een groot meerjarig onderzoek met kinderen op verschillende scholen in de provincie Groningen. Doel van het onderzoeksprogramma is om de jongste generatie Groningse kinderen die opgroeien in relatieve armoede dezelfde kansen te bieden als kinderen in de rest van Nederland. In dit project worden vele soorten gegevens gebruikt en verzameld uit verschillende bronnen, waaronder hooggevoelige gegevens (persoonsgegevens, gezondheid, enz.) van externe partijen.

Afgeronde pilots

Hieronder vind je de afgeronde pilots.

Fontys Hogeschool - Platform digitale faunaschadebeoordeling

Fontys GreenTechLab onderzoekt het gebruik van drones om beelden van faunaschade in akkers te verzamelen en de automatische verwerking van deze beelden op basis van machine learning. Het uiteindelijke doel is om vanuit een dronebeeld een volledig geautomatiseerd taxatierapport van faunaschade te genereren voor taxatiebureaus. In dit pilotproject zullen onderzoekers en onderzoeksondersteuners samen met SURF een workflow opzetten om de datastromen vanuit de drone naar een onderzoeksomgeving te krijgen waar de data-analyse zal plaatsvinden.

Saxion Hogeschool - pilot Research Drive / iRODS-integratie

In Research Drive kunnen onderzoekers onderzoeksdata tijdens een onderzoeksproject opslaan en delen. Saxion Hogeschool gaat samen met een aantal lectoraten een nieuwe functionaliteit in Research Drive testen waarmee het mogelijk is om metadata aan de datasets toe te voegen (zoals de datum van aanmaak, de maker en een beschrijving) en vervolgens de datasets inclusief metadata automatisch naar een repository te sturen, zodat de dataset gearchiveerd of gepubliceerd kan worden. Hierdoor wordt een dataset vindbaar en geschikt voor hergebruik. Saxion Hogeschool gaat ook de bijbehorende werkprocessen testen die nodig zijn om dit systeem goed in te richten en gebruiksvriendelijk te maken.

HZ University of Applied Sciences - Open wetenschap eenvoudig gemaakt: Ecosysteem en werkwijze voor de gehele onderzoekscyclus

Het proefproject wil onderzoekers en hoogleraren een eenvoudige oplossing bieden om gedurende de hele onderzoekscyclus effectief met hun gegevens om te gaan. De belangrijkste elementen zijn Research Drive als opslagomgeving en SURFsharekit als data-publishing omgeving. De pilot richt zich op het uploaden van kleine datasets in SURFsharekit vanaf de Research Drive, zodat onderzoeksdata gepubliceerd kunnen worden. In de pilot is geen sprake van een technische koppeling tussen Research Drive en SURFsharekit. De focus ligt op het ontwerpen van uitgewerkte werkprocessen die input leveren voor het tot stand brengen van de koppeling tussen SURFsharekit en Research Drive.

Hogeschool Utrecht - Verbindende systemen voor gezondere peutermondjes

In dit pilotproject gaan onderzoekers en onderzoeksondersteunend personeel van de Hogeschool Utrecht de datacyclus professionaliseren en een VRE-omgeving ontwikkelen, gebaseerd op het onderzoeksproject Gezondere Peutermondjes. Dit project betreft mondzorg in consultatiebureaus om tandbederf bij jonge kinderen te voorkomen. Het gaat om privacygevoelige gegevens van kinderen waarbij verschillende partijen toegang hebben tot de gegevens voor analyse. De pilot richt zich op het bouwen van een onderzoeksomgeving en het koppelen daarvan aan gegevens die automatisch worden opgehaald bij de externe samenwerkingspartners.

Je vindt de geleverde kennisproducten op deze pagina.

Context

De afgelopen twee jaar hebben 14 hogescholen zich verenigd in de Versterkingsagenda Praktijkgericht onderzoek om het draagvlak voor praktijkgericht onderzoek naar een hoger plan te tillen. Ondersteuning van praktijkgericht onderzoek vereist namelijk expertise op veel verschillende terreinen. Omdat het onmogelijk is om al deze kennis in huis te hebben, is er behoefte aan een gezamenlijk kennis- en adviescentrum: een Research Support HUB. De impulsfinanciering voor een landelijk DCC voor praktijkgericht onderzoek biedt de mogelijkheid om dit te realiseren. De activiteiten uit de Versterkingsagenda worden vanaf nu voortgezet onder de vlag van het DCC voor praktijkgericht onderzoek. Het DCC is de eerste stap naar een landelijke HUB voor onderzoeksondersteuning.

Wil je deelnemen aan het DCC voor praktijkgericht onderzoek?

De impulsfinanciering is op basis van cofinanciering. Dit betekent dat de hogescholen gezamenlijk bijdragen in de vorm van personele inzet aan het landelijke DCC voor praktijkgericht onderzoek. Er zijn al 19 hogescholen die zich hieraan hebben gecommitteerd. Wilt u ook deelnemen aan het DCC, neem dan contact op met de projectlmanager Silvia Kempers.

Lees meer

Lees ook het artikel ''Samen sterker in het hbo'' in SURF Magazine september 2020 (p.14). Hierin leggen Harm Wesseling van de Hanzehogeschool Groningen en Bolinda Hoeksema van de Hogeschool Utrecht uit waarom een DCC nodig is voor het hoger onderwijs en wat zij met dit initiatief hopen te bereiken.