Edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven. Zo ondersteunen we de flexibilisering van het onderwijs.

Voorbeelden edubadges

Pilot edubadges met 17 instellingen

Om edubadges te kunnen maken en toekennen is een technische infrastructuur nodig. SURF ontwikkelt deze infrastructuur. In 2019 doet SURF samen met  17 instellingen een pilot om edubadges te maken en uit te reiken aan studenten.

Deelnemende instellingen

De volgende instellingen doen in 2019 mee aan de pilot van edubadges:

 • Hogeschool Rotterdam
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Utrecht (2 pilots)
 • Rotterdam School of Management / Erasmus Universiteit Rotterdam (3 pilots)
 • Hanze Hogeschool
 • Deltion
 • Universiteit Twente
 • Hogeschool van Amsterdam (2 pilots)
 • NHL Stenden
 • Wageningen University
 • Hogeschool Windesheim
 • Universiteit Maastricht
 • Tilburg University
 • Avans
 • Samenwerkingsproject WUR & VU (bibliotheken)
 • Albeda

Wil je meer weten over de pilots van deze instellingen, lees dan de wiki-pagina van het project.

Deelnemer aan de pilot - Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Paul den Hertog

‘Het uitgeven van edubadges past in de visie van HvA om studenten meer regie op hun eigen studieloopbaan te geven.'

Paul den Hertog: ‘Met edubadges kan een student zich extra profileren. Zo’n digitale badge met metadata geeft veel meer informatie over de inhoud van het onderwijs. Handig voor de student, maar ook voor het beroepenveld. Om met deze nieuwe technologie kennis te maken doet de HvA mee met een drietal experimenten binnen de edubadges-pilot. Studenten van het omscholingsprogramma Make IT Work, FBE Deeltijd en Makerslab ontvangen de komende tijd edubadges bij succesvolle afsluiting.

We hopen tijdens de pilotperiode samen met andere instellingen te leren hoe het werkt én duidelijkheid te krijgen wat we als HvA organisatorisch moeten regelen om edubadges in te zetten. Daarnaast hoop ik dat we op landelijk niveau stappen kunnen maken om afspraken te maken over de vorm en inhoud van metadata en dat er een nationaal register microcredentialing komt. Maar dat is nog verder de toekomst in.’

Samenwerking tussen instellingen en SURF

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen doen, in nauwe samenwerking met SURF, de eerste ervaringen met edubadges op. De instellingen werken hierbij aan een eigen strategie voor edubadges, aan het inregelen van de rollen en rechten en aan de uiterlijke vormgeving van een edubadge. SURF werkt aan het robuust maken van de infrastructuur, aan technische integratie met onder andere leermanagementsystemen, aan het mogelijk maken van een eigen look en feel per deelnemende instelling en aan de metadataformats.

Onderdeel pilot: experimenteren met eduID

Een badge wordt idealiter gekoppeld wordt aan een persistent ID, een identificatiemiddel voor de student dat een leven lang meegaat. Om daar eerste ervaringen mee op toe doen, moeten studenten die in de pilot een badge toegekend krijgen, eerst een eduID aanmaken.

Besluit over dienstverlening

De pilot loopt tot april 2020. Na de pilot besluit SURF samen met de instellingen of we edubadges als dienst gaan aanbieden. De ambitie is om de dienst in 2020 beschikbaar te maken voor alle aangesloten instellingen.