eduID: 1 digitale identiteit voor studenten

Onderwijs digitaliseert én flexibiliseert. Studenten willen zelf hun onderwijscarrière vormgeven. Dat zorgt voor logistieke en administratieve uitdagingen. Daarom ontwikkelt SURF samen met de instellingen eduID: 1 identiteit waarmee studenten bij iedere onderwijsinstelling terecht kunnen: voor, tijdens én na hun studie.

Vrouwen gebruiken laptop

eduID-roadmap voor 2021

De komende jaren staan in het teken van de doorontwikkeling van eduID. Dat doen we in nauw overleg met de instellingen en belangrijke belanghebbenden als het ministerie van OCW en Studielink. Naast de technische doorontwikkeling van eduID, onderhouden we ook nauw contact met diverse nationale en internationale initiatieven om mee op te trekken.

Wat gaan we doen?

We delen onze plannen en voortgang, zodat je op elk moment kunt aanhaken, meewerken of een use case kunt aandragen. Het komende jaar ligt de focus op de volgende zaken:

  • Het aanscherpen van de eduID-visie. De huidige visie is uit 2018. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en is het tijd om te toetsen of we nog op de goede weg zitten. De ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en identifiers gaan namelijk snel. Daartoe voeren we gesprekken met verschillende belanghebbenden.
  • We gaan door met de pilot studentmobiliteit. Ook zijn we met een aantal instellingen in gesprek om met hen een vergelijkbare pilot te doen.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van Self Sovereign Identity voor eduID, zoals IRMA, bijvoorbeeld voor het privacyvriendelijk vrijgeven van attributen.
  • We testen of het mogelijk is om een eduID aan te maken op basis van een instellingsaccount. Dat maakt het voor de student eenvoudiger om een eduID in gebruik te nemen; een edubadge claimen wordt zo bijvoorbeeld veel eenvoudiger.
  • In een proof of concept willen we nagaan of het mogelijk is om eduID-nummers in het studentinformatiesysteem (SIS) op te slaan bij het account van de student. Dat vereenvoudigt het gebruik van eduID binnen de instelling en daarmee ook de studentmobiliteit.
  • Om de betrouwbaarheid van eduID te verhogen kijken we naar verschillende mogelijkheden van multi-factorauthenticatie.

Afstemming met initiatieven in Nederland

In Nederland worden initiatieven ontwikkeld die raakvlakken hebben met eduID:

  • We zijn betrokken bij eduMij. EduMij is een initiatief van het ministerie van OCW dat door DUO, SURF en de onderwijskoepels wordt uitgewerkt. Het is geïnspireerd op MedMij.
  • Het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs maken gebruik van ECK iD om de scholier te identificeren. We bekijken de raakvlakken en verschillen tussen ECK iD en eduID en onderzoeken met de betrokken instellingen hoe ze het beste op elkaar afgestemd kunnen worden.

Internationale initiatieven

Ook zijn er concepten met raakvlakken in andere landen (Zwitserland, Duitsland, Zweden), vanuit de EU en bij het internationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk GÉANT: MyAcademicID, European Student Card en Erasmus Without Papers en de daarbij horende European Student Identifier. We onderhouden contact met al deze initiatieven. Om van te leren, maar ook om in de toekomst mee samen te werken. Studentmobiliteit gaat namelijk ook over landsgrenzen heen.