Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen (tot 16 december 2019).

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Voorwaarden stimuleringsregeling – pijler Open leermaterialen

Hier lees je de deelnamevoorwaarden van stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen.

Voor wie?

Vakcommunity's van Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs (zowel bekostigd als niet-bekostigd) die geaccrediteerd onderwijs aanbieden, mogen een projectvoorstel indienen.

Voorwaarden

 • Samenwerkende instellingen worden gestimuleerd om projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op hergebruik van bestaande leermaterialen die open gedeeld worden voor langere termijn, dat wordt benut binnen geaccrediteerde opleidingen.
 • Voorstellen moeten door minimaal twee hoger onderwijsinstellingen gezamenlijk worden ingediend. We stimuleren deze instelling overstijgende samenwerking onder docenten om te zorgen voor duurzame resultaten met een brede relevantie.
 • Ook samenwerking met een vakcommunity of een vakvereniging moet beschreven worden in de aanvraag. Maak de toekomstvastheid van de samenwerking aannemelijk in het projectvoorstel.
 • De leermaterialen moeten binnen de projectperiode minimaal één keer worden toegepast in het onderwijs van de bij de project betrokken hoger onderwijsinstellingen. In het projectvoorstel moet aannemelijk gemaakt worden dat ook na de projectperiode het open leermateriaal gebruikt blijft worden.
 • Voor alle met subsidiegeld (door)ontwikkelde projectresultaten en leermaterialen geldt dat deze met een open licentie op een open toegankelijke en goed vindbare locatie beschikbaar gesteld moeten worden.
  • Het leermateriaal is vrij beschikbaar voor (her) gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van het materiaal is onder voorwaarden toegestaan door het gebruik van een open licentie (zie Creative Commons). Een Creative Commons- licentie met de toevoeging 'geen afgeleide werken' is binnen deze regeling niet wenselijk. Als je deze toch wilt gebruiken, moet je dit overtuigend kunnen beargumenteren.
  • Het leermateriaal bevat relevante metadata, zodat het vindbaar is voor andere gebruikers. Het moet voldoen aan (inter)nationale standaarden voor het vrij uitwisselen van data, bij voorkeur NL-LOM en IEEE-LOM.
  • Het leermateriaal en de bijbehorende meta- data worden op een openbaar via internet toegankelijke locatie gepubliceerd en kunnen zonder tussenkomst van anderen worden geraadpleegd. Een login voor identificatie- doelen is toegestaan. De content moet altijd vrij geraadpleegd kunnen worden, zonder dat een bepaald technisch platform vereist is. De materialen moeten nog minimaal vier jaar vrij beschikbaar blijven na het afronden van het project. De metadata moeten geharvest kunnen worden volgens het OAI-PMH-protocol.
  • Het inzetten van auteursrechtelijk beschermd leermateriaal in de projecten is toegestaan, maar de aanschaf hiervan is uitgesloten van subsidie.

   In het geval van (ontwikkelde) software gelden de volgende voorwaarden:

  • Software die binnen deze stimuleringsregeling wordt ontwikkeld, moet onder een open- sourcelicentie beschikbaar worden gesteld. Via choosealicense.com vind je een overzicht van open licenties. Standaard beveelt SURF de GNU GPLv3-licentie aan wanneer dit mogelijk is.
  • De softwarecode moet goed gedocumenteerd zijn en omvat daarnaast een README waarin het doel, de werking en de software installatie wordt beschreven. Gebruikelijk is om hier ook aan te geven hoe men kan bijdragen en waar men met eventuele vragen terecht kan. Zie voor richtlijnen voor het opzetten van een open-sourceproject opensource.guide/starting-a-project.
  • De opslaglocatie moet open toegankelijk en vindbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een repository op github.com. Publiceer de software onder de eigen naam en licentie van degene die het gemaakt heeft.
  • Als er sprake is van een tool die geïntegreerd kan worden in een learning management systeem, moet de ontwikkelde tool voldoen aan de LTI-standaard.
 • De projectleiders leveren een bijdrage van vier werkdagen aan door SURF georganiseerde activiteiten.

Subsidiebedrag en matching

Voor de pijler Open leermaterialen is in deze subsidieronde maximaal 700.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 175.000 euro subsidie aanvragen. De subsidie dient door de hogeronderwijsinstelling te worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen.

Looptijd

De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2020.

Projectvoorstel

Een subsidieaanvraag bestaat uit vier onderdelen:

 • een online aanvraagformulier met basisgegevens van het project,
 • een activiteitenplan
 • een begroting
 • letter(s) of intent, ondertekend door een CvB lid van alle deelnemende instelling(en)

Bekijk de sjablonen van het activiteitenplan en de begroting en een voorbeeld van een letter of intent.
Vanaf 1 september kun je deze documenten downloaden en je voorstel online indienen via www.dus-i.nl.

Activiteitenplan

Voor de verschillende onderdelen van het activiteitenplan gelden er richtlijnen voor de inhoud en de hoeveelheid tekst. Deze zijn aangegeven in het sjabloon.

Er zijn vier verplichte werkpakketten die opgenomen dienen te worden:

 • werkpakket projectmanagement
 • werkpakket evaluatie
 • werkpakket kennisdisseminatie
 • werkpakket verduurzaming/verankering

Beoordelingsprocedure en subsidiebesluit

Over de beslissing voor subsidieverlening wint de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies in bij SURF. SURF legt de projectvoorstellen voor aan een commissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF. Deze commissie toetst de voorstellen aan de beoordelingscriteria. Bekijk het Beoordelingskader pijler Open leermaterialen.

Gesprekken

De beoordelingscommissie maakt een voorselectie uit de projectvoorstellen en nodigt de indieners van de acht hoogst scorende projectvoorstellen uit voor een toelichtend gesprek met de commissie. Deze gesprekken vinden plaats op 5, 6 en 7 februari 2020.

Besluit

De subsidieaanvragers ontvangen een conceptadvies van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) en krijgen de gelegenheid om het conceptadvies op feitelijke onjuistheden en omissies te controleren voordat dit advies definitief wordt vastgesteld. De WTR legt zijn advies voor aan de minister.

De minister beslist uiterlijk op 1 mei 2020 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR. De onderwijsinstellingen van wie de subsidieaanvraag is goedgekeurd, ontvangen een subsidiebeschikking van het ministerie van OCW.

Beoordelingscriteria

De beoordeling van de projectvoorstellen vindt plaats aan de hand van criteria die betrekking hebben op vier beoordelingselementen:

 • doel en doelgroep
 • beoogd resultaat en impact op het reguliere geaccrediteerde onderwijs van de betreffende instelling(en)
 • plan van aanpak
 • planning, begroting, organisatie

Het overzicht van alle criteria en het bijbehorende puntenaantal dat behaald kan worden, is te vinden in het beoordelingsdocument.

De elementen worden gewogen en gescoord op een tien-puntsschaal. Op elk van de vier elementen moeten minimaal zes volle punten gescoord worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Dat betekent dat een beoordeling van gemiddeld 5,5 punten niet voldoet aan de minimumeis. In totaal kan een aanvraag maximaal 4 x 10 punten behalen.

Wie zitten er in de beoordelingscommissie?

De beoordelingscommissie doet haar werk onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF.

Commissielid

Functie

Drs. Jacco Jasperse (voorzitter)

WTR-lid, CIO en Manager Dienst Informatievoorziening en Automatisering, HZ

Dr. Marijke Kral

Lector Leren met ict, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Em. prof. dr. Peter Sloep

Emeritus Hoogleraar Technology Enhanced Learning, Open Universiteit

Dr. R.M. (Renée) Filius

Hoofd Onderwijs, Universiteit Utrecht

Dr. Leo Plugge (secretaris)

Secretaris WTR, SURF

Rol SURF

SURF begeleidt de projecten in opdracht van het ministerie van OCW en faciliteert kennisuitwisseling tussen de deelnemende projecten. SURF ondersteunt ook het vastleggen en ordenen van de opgedane kennis uit de experimenten en stelt deze beschikbaar voor het Nederlandse onderwijs. De projectleiders leveren een bijdrage van vier werkdagen aan door SURF georganiseerde activiteiten, zoals gezamenlijke projectleidersdagen of SURFacademy-bijeenkomsten.

Subsidiebetaling en verantwoording

Het subsidiebedrag wordt in een keer uitgekeerd. Projecten leveren eenmalig een beknopte tussenrapportage in bij SURF, ter voorbereiding op een voortgangsgesprek met SURF. De instellingen die subsidie ontvangen, nemen de financiële verantwoording van de subsidie op in hun jaarverslag en leveren een prestatie-verklaring en een eindrapportage in.