News

De belangrijkste punten uit de SURF-ledenraad van 13 oktober

De aanvraag bij het Groeifonds en de nieuwe SURF-strategie. Dit en meer werd besproken tijdens de ledenraadvergadering op woensdag 13 oktober. Een korte update:

Groeifonds

SURF werkte de afgelopen maanden aan een aanvraag voor het Nationaal Groeifonds. Deze wordt naar verwachting eind oktober ingediend bij ministerie van EZK. De aanvraag ‘Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL’ bouwt voort op het ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict’ van het hoger onderwijs en ‘Doorpakken op digitalisering’ van het mbo. Om goed te zijn toegerust voor arbeidsmarkt en maatschappij is het essentieel om een functionele en kritische digitale infrastructuur en vaardigheden te hebben, maar deze zijn nog onvoldoende beschikbaar in het onderwijs. De benodigde investeringen in kennis en in de ict-infrastructuur gaan de draagkracht van een onderwijsinstelling met reguliere bekostiging van het ministerie van OCW te boven. Door samenwerking tussen sectoren en een impulsinvestering kan internationale achterstand worden voorkomen en worden omgezet in een voorsprong. Het is een uniek voorstel om de krachten te bundelen van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, in opdracht van de koepelorganisaties VSNU, VH en MBO-raad, NRO en saMBO-ict.

Stuurgroep IV-HO (Integraal Veilig Hoger Onderwijs)

De stuurgroep van het platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs (platform IV-HO) is opgeheven. In plaats daarvan zijn er 2 bestuurlijke portefeuillehouders aangewezen bij respectievelijk VSNU en VH: Nicole Ummelen en Jan Bogerd. Zij overleggen met SURF over de ondersteuning van de activiteiten van IV-HO. De CEO van SURF helpt om de verbinding over sectoren heen te bevorderen. Samen met VSNU en VH wordt een agenda voor de komende tijd vastgesteld met daarin naast cybersecurity ook aandacht voor kennisveiligheid en sociale veiligheid.

Distributie zelftesten

Het ministerie van OCW heeft financiën beschikbaar gesteld voor SURF om de distributie van zelftesten nog wat langer coördineren. Dit gaan we doen tot 1 november 2021, daarna stopt de distributie ervan uitgaande dat de maatregelen worden afgebouwd conform kabinetsplanning. 

Goedkeuring nieuwe strategie

De ledenraad heeft de SURF-strategie voor de periode 2022-2027 goedgekeurd. Daarmee is er duidelijk commitment uitgesproken voor de ambitie die de leden met elkaar aangaan in de komende jaren. Duidelijk is dat de nieuwe strategie ook om een nieuw financieel kader vraagt. Dit is de komende maanden onderwerp van gesprek met een delegatie van de ledenraad. De bedoeling is om in de vergadering van december een gedragen voorstel te kunnen voorleggen aan de ledenraad.

In lijn met de besluitvorming in de vorige ledenraad is de systematiek van een zesjarige strategie en roadmap verwerkt in de reglementen. Deze zijn door de ledenraad goedgekeurd. Hiermee sluit de governance aan op de strategie en sturen leden mee via de roadmaps, die goedkeuring van de ledenraad vergen.

Wijzigingen in de ledenraad

  • Begin juni nam Miriam Luizink afscheid bij NWO-i.  Directeur bedrijfsvoering Jan van der Boon, is a.i. aangesteld als algemeen directeur NWO-i.
  • Per 1 augustus 2021 is Marien van der Meer benoemd tot VicePresident Operations in het college van bestuur van TU Delft.
  • Per 1 september 2021 is Machteld Roos benoemd tot vicevoorzitter in het college van bestuur van Universiteit Twente.
  • Wilma de Koning-Martens is per 1 juli jl. de opvolger van Mieke Zaanen als algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
  • Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur, vertegenwoordigt tijdelijk de Radboud Universiteit tot de openstaande vacature is vervuld. 
     

SURF Summit: navigeren in de stroomversnelling van de digitale transformatie

Op 13 oktober vond de SURF Summit plaats in Gooiland, Hilversum. Onderzoeker Jovana Karanovic ging tijdens haar keynote in op platformcoöperaties, die volgens haar een interessant alternatief zijn voor de platformeconomie. Drie bestuurders bespraken tijdens een panelgesprek over samenwerking in digitalisering. Tijdens de break-outsessies spraken bestuurders en CSC’s in kleine groepen over de thema’s Digitale soevereiniteit, Flexibilisering van het onderwijs en Digitale veiligheid in het onderzoek. Het was fijn om elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten en gezamenlijk te discussiëren over de koers voor ict in onderwijs en onderzoek. Volgend jaar vindt de SURF Summit plaats op woensdag 12 oktober.

Volgende ledenraadvergadering

De volgende ledenraadvergadering vindt plaats op 8 december 2021.