FAQ Stimuleringsregeling Open leermaterialen

Vraag en Antwoord over de Stimuleringsregeling Open leermaterialen

Deelname en projectpartners

Kunnen meerdere instellingen samen indienen?

Voor de Pijler Open leermaterialen is het een voorwaarde dat minimaal twee verschillenden instellingen samen een voorstel indienen. Het betreft Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs (zowel bekostigd als niet-bekostigd) die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

Kun je in je project samenwerken met het bedrijfsleven?

Nee, je kunt wel een bedrijf aantrekken als opdrachtnemer.

Kun je samenwerken met internationale partners? Bijvoorbeeld als je een unieke opleiding bent in Nederland? Of als je vakcommunity internationaal erg sterk is?

Het ministerie kan alleen subsidie verstrekken aan Nederlandse instellingen. Internationale partners kunnen dus niet als formele, mee-indienende projectpartners, mee doen. Zij kunnen wel opdrachtnemer zijn, bijvoorbeeld als inbrenger van expertise of wat dan ook. Samenwerken is natuurlijk altijd mogelijk, en zeker bij internationaal sterke community’s een goed idee, alleen kunnen buitenlandse instellingen dus niet delen in de subsidie.

Kun je vanuit een bestaand samenwerkingsverband een aanvraag indienen? Bijvoorbeeld LDE,4TU, aansluitingsplatform etc.?

Nee, niet als zodanig. De aanvraag moet altijd door minimaal twee individuele instellingen ingediend worden, met een penvoerder en meerdere projectpartners. Voeg wel van elke partnerinstelling een eigen letter of intent bij ondertekend door het CvB.

Het kan veel tijd kosten om van alle instellingen aangesloten bij een community een handtekening te krijgen, zeker als dit er veel zijn. Is het mogelijk om een aanvraag in te dienen met bijvoorbeeld twee letters of intent? Een namens een instelling en een

Deze regeling ziet toe op een subsidierelatie tussen de Minister en instellingen en gaat niet over de relatie tussen Minister en een koepelorganisatie. Hierdoor kan niet worden afgeweken van de regeling en is het nodig dat alle handtekeningen van een community of koepelorganisatie worden verzameld.

Worden UMC’s gezien als een zelfstandige instelling?

De opleidingstak (medische faculteit) van een UMC valt onder de universiteit. Een projectvoorstel van een UMC moet daarom ingediend en ondertekend worden via het CvB van de universiteit.

Is het toegestaan vanuit één instelling meerdere aanvragen in te dienen?

Ja, dat mag

Is samenwerken met MBO-instellingen mogelijk?

Alleen HO-instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Samenwerken is natuurlijk altijd mogelijk, alleen kunnen mbo-instellingen dus niet delen in de subsidie.

Is één letter of intent van de penvoerder voldoende?

Nee. Er is één penvoerder, maar alle deelnemende partnerinstellingen dienen een letter of intent van hun CvB in bij de projectaanvraag. Daarin verklaar je dat de penvoerder gemachtigd is in het kader van deze subsidieaanvraag alle betrokken instellingen in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Een voorbeeldbrief is te vinden bij de overige documentatie voor het indienen van een aanvraag. Een voorbeeldbrief is te vinden op het inschrijfportal DUS-I.

Moet de projectleider een leerstoel hebben/gepromoveerd zijn?

Nee, dat is zeker geen vereiste.

Kunnen eerder gehonoreerde projecten, bijvoorbeeld boegbeeldprojecten, opnieuw een aanvraag indienen?

Alleen indien het gaat om andere activiteiten en een andere projectdoelstelling dan bij het eerder gesubsidieerde project.

Mag een instelling maar op een van de pijlers indienen?

Nee, een instelling mag zo vaak indienen per pijler als ze willen. Let wel een projectvoorstel mag maar bij een van de twee pijlers worden ingediend

Vormgeving projectaanvraag

Mag het projectvoorstel in het Engels zijn geschreven, en is alle informatie in het Engels beschikbaar?

Ja, het voorstel mag wel in het Engels, maar de correspondentie en de begeleidende bijeenkomsten zijn wel in het Nederlands. De projectleider moet minimaal Nederlands kunnen verstaan.

In het verleden werd er bij SURF-projecten gewerkt met een uitgebreid controlling document. Moet dat nu nog steeds?

Nee. Als je projectvoorstel wordt goedgekeurd, dan is dat de basis voor de uitvoering van het project.

Mag de letter of intent door een faculteitsbestuur zijn ondertekend?

Nee. De letter of intent moet door een CvB-lid worden ondertekend. Een voorbeeldbrief is te vinden op het inschrijfportal DUS-I.

Randvoorwaarden

De eis van innovatief zijn in eigen context, geldt dat bij deze pijler, Open leermaterialen niet?

De eis van innovatief zijn in eigen context is alleen van toepassing op de pijler Online onderwijs.

Moet het in het project gaan om onderwijs aan reguliere studenten? Of kan het project ook gericht zijn op het scholen van docenten of promovendi, postdoctoraal onderwijs of pre-master studenten?

Het project moet gericht zijn op het voor een langere termijn gezamenlijk delen, hergebruiken en ontwikkelen of doorontwikkelen van het open leermateriaal dat wordt benut in door OCW (of EZ, in het kader van groen onderwijs) geaccrediteerde opleidingen aan hoger onderwijsinstellingen. Dit is een vereiste, waardoor het gros van de projecten als doelgroep waarschijnlijk de reguliere student zal betreffen. Dit is echter geen vereiste.

Heeft de regeling alleen betrekking op het hoger onderwijs, of ook op bijv. medisch-specialistische vervolgopleidingen?

De regeling heeft alleen betrekking op door OCW (of EZ in het kader van groen onderwijs) geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs. Medischspecialistische vervolgopleidingen vallen hier niet onder.

Moet het in het project gaan om regulier onderwijsmateriaal? Of kan er bijv. ook algemeen leermateriaal voor basiscompetenties van studenten worden ontwikkeld?

Er zijn geen inhoudelijke restricties ten aanzien van het onderwijsonderwerp. Hou er wel rekening mee dat uw projectvoorstel mede wordt beoordeeld op de verwachte impact van het project. Een goede onderbouwing hiervan is belangrijk.

Open leermaterialen

Wat is de definitie van leermateriaal?

Materiaal dat je gebruikt in je onderwijs, dat kan van alles zijn: een artikel, video, lesplan, PowerPoint, etc.

Wat verstaan jullie onder Open leermateriaal?

Open leermateriaal is leermateriaal dat openbaar op een via internet toegankelijke locatie beschikbaar is onder een open licentie die gebruik of hergebruik toestaat.

Wat is de definitie van een vakcommunity?

Een vakcommunity is een groep docenten van verschillende onderwijsinstellingen die op hetzelfde vakgebied, domein of discipline werkzaam zijn en zich rondom de gedeelde inhoudelijke expertise in enige vorm georganiseerd hebben.

In de regeling staat dat je gebruik moet maken van een Creative Commons licentie. Daar zijn verschillende varianten van. Welke variant moet je gebruiken?

Het leermateriaal is vrij beschikbaar voor (her)gebruik en voorzien van een Creative Commons licentie. Als je gebruik wil maken van de licentievariant met de toevoeging ‘geen afgeleide werken’ moet deze keuze overtuigend beargumenteerd worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Moet al het leermateriaal een Creative Commons licentie hebben?

Ja, dat moet.

Mag je verschillende delen van het onderwijsmateriaal voorzien van verschillende Creative Commons licenties?

Ja dat mag.

Wat betekent het dat het onderwijsmateriaal op een “open via internet toegankelijke locatie” moet staan?

Dit betekent dat het leermateriaal op een openbaar via internet toegankelijke locatie gepubliceerd is en zonder tussenkomst van anderen kan worden geraadpleegd. Een login voor identicatiedoeleinden is toegestaan. De content moet altijd vrij geraadpleegd kunnen worden, zonder dat een specifiek technisch platform vereist is. De materialen moeten nog minimaal vier jaar vrij beschikbaar blijven na het afronden van het project. Het materiaal moet geharvest kunnen worden volgens het OAI-PMH protocol. SURF biedt de mogelijkheid de resultaten te uploaden in SURFsharekit, hiermee voldoe je automatisch aan bovenstaande voorwaarden.

Mag het materiaal breed gedeeld worden? Ook met professionals/partijen buiten het onderwijs?

Het materiaal moet breed gedeeld worden (open), dat betekent dat ook andere partijen erbij kunnen.

Hergebruik van bestaand materiaal wordt toegejuicht. Wat als je materiaal wilt hergebruiken dat geen Creative Commons licentie heeft?

Materiaal waarop auteursrecht rust, mag je niet zomaar hergebruiken. Je kunt dan contact opnemen met de rechthebbende en onderzoeken of de licentie aangepast kan worden

Wordt er rekening gehouden met de houdbaarheid van de resultaten van een project en ook de voortzetting van de samenwerking op leermateriaal?

Ja, in de beoordeling speelt het criterium verankering een rol. Daarin beschrijf je hoe hetgeen je maakt na afloop ingezet gaat worden. Hoe beter je dat onderbouwt, hoe meer punten je daarop kunt behalen. Wat de financiële duurzaamheid betreft: Je kunt geen geld reserveren voor na de projectlooptijd. Het volledige bedrag moet binnen de projectlooptijd besteed worden.

Wordt er rekening gehouden met afschrijving van nieuwe apparatuur die in het kader van het project wordt aangeschaft?

Nee. De afschrijving (bijv. om nieuwe apparatuur aan te schaffen na ommekomst van het project), valt níet binnen de begroting, omdat de hernieuwde investering verantwoordelijkheid is van de instelling.

Het leermateriaal moet tijdens de projectlooptijd minimaal één keer toegepast worden. Geldt dat voor alle deelnemende partnerinstellingen?

Nee, dat is geen harde eis. In welke context je het leermateriaal inzet, kun je zelf beslissen.

Ik wil mijn materiaal graag op een bepaald moment aan mijn studenten aanreiken, namelijk als dat past in het leerproces. Kan ik het materiaal zolang afsluiten en pas op dat moment toegankelijk maken?

Nee, de bedoeling is om materiaal op open toegankelijke plaats permanent beschikbaar te maken. Wel kun je in het onderwijsproces uiteraard je studenten op een bepaald moment het materiaal aanreiken.

Je mag alleen nieuw materiaal ontwikkelen, mits aangetoond dat het niet reeds elders beschikbaar is. Hoe toon je dat aan? Hoe bewijs ik dat iets er niet is?

Je moet aannemelijk maken dat je hebt gezocht. Soms geven indieners aan dat er wel materiaal is, maar dat het net niet de vorm heeft die zij het zelf zouden geven. Dat is geen acceptabel argument; we verwachten we toch enige flexibiliteit bij het hergebruiken van andermans materiaal.

In het kader van ons project moeten we ook divers opzoekwerk doen, bijvoorbeeld vragen over portretrecht, copyright etc. Valt dergelijk ‘onderzoek’ binnen een project?

Uitzoekwerk dat je nodig hebt voor het bereiken van je projectdoelstelling valt binnen het project.

Ben je verplicht open leermateriaal ook aan te passen, of is hergebruik as is voldoende?

Hergebruik van materiaal is de basis. Doorontwikkelen mag zeker.

Wanneer er in het project alleen gebruik gemaakt gaat worden van bestaand leermateriaal en dit leermateriaal blijft ongewijzigd, geldt dan de verplichting van metadatering en harvestbaarheid?

Ja, deze verplichting blijft gelden. In dit geval wordt er een verwijzing naar het materiaal op de oorspronkelijke bron geplaatst in SURFsharekit, of een andere onderwijsrepository, en daar metadata aan toegevoegd. Deze metadata beschrijven bijvoorbeeld de wijze waarop dit materiaal kan worden ingezet in een specifieke onderwijscontext.

Beoordelingsprocedure

Wordt er op enige manier gestuurd op spreiding bij de toekenning? Is er een spreiding over hbo/wo?

Nee. Er wordt beoordeeld op kwaliteit, daarom zijn de hoogste scores bij de beoordeling leidend.

Is het laagste cijfer dat je kunt krijgen een zes?

Nee, de vier beoordelingselementen worden gescoord op een schaal van 0-10 per onderdeel. Als een voorstel op één van de onderdelen onder de 6 scoort (er wordt niet afgerond!), betekent dit dat het voorstel afvalt.

Als je project wordt afgewezen, krijg je dan de mogelijkheid tot reageren?

Iedere projectindiener krijgt de mogelijkheid om te reageren op omissies en feitelijke onjuistheden in de conceptbeoordeling.

Kan het zijn dat je toch een toekenning krijgt als je niet wordt uitgenodigd voor een toelichtend gesprek?

In theorie wel, want de uiteindelijke beslissing is aan de minister, maar in de praktijk is dat nog nooit voorgekomen.

Als je projectvoorstel wordt afgewezen, kun je het dan in de volgende ronde opnieuw indienen?

Ja. Je krijgt een motivering bij de afwijzing van een projectvoorstel. Daar kun je je voordeel mee doen om je verbeterde voorstel een jaar later nogmaals in te dienen. Hou wel rekening met de wisselende jaarthema’s.

De WTR-beoordelingscommissie brengt een advies uit aan de minister. Heeft dat een openbaar karakter?

De individuele beoordelingen zijn niet openbaar, die worden alleen aan de indiener zelf teruggekoppeld. De indieners krijgen daarin ook een toelichting op de beoordeling die zij hebben gekregen. Uiteindelijk is het aan de minister om te bepalen of zij het advies openbaar wil maken

Subsidie en matching

Moet de matching voor elk werkpakket hetzelfde zijn?

Nee dat hoeft niet. Wel moet de eigen bijdrage binnen de totale projectbegroting minstens even hoog zijn als de gevraagde subsidie.

Is het vaste uurtarief van 75 euro inclusief personeelsgebonden overhead (zoals de werkplek) of moet dat bij materiële kosten opgevoerd worden?

Die kosten zijn inbegrepen.

Is met de fiscus afgestemd dat de subsidie niet btw-plichtig is?

Dit betreft een subsidie zonder tegenprestatie, dus is vrijgesteld van BTW.

Met welke tijdsinzet moeten we rekening houden voor de begeleiding door SURF?

Hou rekening met 4 dagen tijdsinzet per project (in die 12 tot 24 maanden) voor het begeleidingstraject van SURF. Neem dit in je begroting op

Moet het budget helemaal aan uren besteed worden of kun je ook materiële kosten maken?

Uiteraard kun je ook andere kosten begroten. Je bepaalt zelf wat je nodig hebt om het projectdoel te bereiken.

Kan het werkpakket projectmanagement voor subsidie worden opgevoerd?

Jazeker.

Heeft de startdatum van het project betrekking op de ontwikkeling van het project of de uitvoering in een onderwijssetting?

Alle activiteiten die je in het projectplan opneemt, vormen samen het project. Vanaf de startdatum mag je de kosten maken die je voor subsidie wilt opvoeren.

Kun je mensuren van internationale partners opvoeren als matching?

Nee je moet matchen vanuit instellingen die deelnemen.

Kan ik deze subsidie matchen met een subsidie uit een andere bron?

Nee, we zoeken naar een uitdrukking van eigen commitment voor dit project, dus je moet zelf matchen.

Verantwoording

Hoe vinden verantwoording en subsidiebetaling plaats?

De toekenning van subsidie vindt plaats door OCW. DUO, als uitvoeringsorganisatie van OCW, betaalt de subsidie uit. In de toekenningsbrief zullen de betaaldata vermeld zijn. De eindverantwoording (te sturen aan DUO) bestaat uit een activiteitenverslag en uit een financieel verslag dat wordt opgenomen in de jaarrekening. SURF heeft een begeleidende rol ten aanzien van de projecten en gaat bij elk project één keer op voortgangsbezoek. Ter voorbereiding daarvan vraagt SURF een beknopt schriftelijk voortgangsbericht.

Worden er consequenties verbonden aan het niet behalen van deliverables?

Er is een verschil tussen het opleveren van deliverables en het behalen van de gestelde doelen:

  • Deliverables moet je ook daadwerkelijk opleveren. Als dat niet zo is, dan moet je goed onderbouwen waarom het niet of later wordt opgeleverd, je verandert namelijk de voorwaarden waaronder het voorstel is gehonoreerd.
  • Het niet behalen van doelstellingen (bijv. omdat een verwacht effect uitblijft) is natuurlijk teleurstellend, maar dat kan. Soms blijkt een innovatie anders uit te pakken dan verwacht. Belangrijk is dat jullie en andere instellingen ervan kunnen leren door een goede analyse en conclusie voor het opstellen van best practices.

Je maakt vooraf een risicoanalyse om zoveel mogelijk te voorkomen dat problemen optreden. Bespreek veranderingen in planning, activiteiten en deliverables zo spoedig mogelijk met de SURF-projectmanager.

Veel van de eindproducten zal bestaan uit onderwijsmateriaal. Welke eisen worden gesteld aan de termijn waarin de open leermaterialen beschikbaar moeten blijven?

Minimaal 4 jaar, maar in het projectvoorstel moet je beschrijven hoe je de duurzame verankering van de projectresultaten wilt borgen.

Wat gebeurt er als het project niet op tijd klaar is?

Als dit dreigt te gebeuren, moet het project hiervan tijdig melding maken zodat er overleg plaats kan vinden over een oplossing.

Moet er weer elk kwartaal naar SURF worden gerapporteerd?

Nee, er zijn geen kwartaalrapportages. Er moet éénmalig een voortgangsrapportage worden gemaakt, op 1/3 van de looptijd, ter voorbereiding van een voortgangsbezoek op locatie. Aan het eind van het project wordt er een eindrapportage gemaakt.

Moet er een accountantsverklaring worden opgenomen? En als je met twee partijen bent, moeten dan beide partijen zo’n verklaring afgeven? Wat is een redelijk bedrag hiervoor? In het verleden voerden wij EUR 4000 op

Nee, in de subsidiebeschikking wordt als zodanig geen accountantsverklaring gevraagd. De subsidie moet in de reguliere jaarverslaggeving worden verantwoord. Het is aan je eigen instelling om te bepalen hoe jullie dat proces willen inrichten, en of je daarvoor wel of niet een aparte accountantsverklaring laat opstellen. Indien ja, zou je hier dus een realistisch bedrag voor op kunnen nemen in je begroting.

Algemeen

Kunnen de instellingen die geen goedgekeurd project hebben, wel meedoen aan de activiteiten die SURF binnen de kennisagenda uitvoert?

Uiteraard, graag!

Waar is het materiaal te vinden van de projecten die in eerdere tranches zijn uitgevoerd?

Materiaal dat beschikbaar komt, wordt gepubliceerd op de website van SURF en gecommuniceerd via bijv. de wekelijkse SURF-nieuwsbrief.