Geleerde lessen proof of concept edubadges

Wat is er nodig om digitale certificaten, zogeheten edubadges, te maken en toe te kennen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs? Via een proof of concept experimenteerden 9 instellingen met de door SURF ontwikkelde infrastructuur. Op deze pagina lees je de geleerde lessen.

Cover Whitepaper Open badges

Aanleiding voor proof of concept edubadges

Aanleiding van de proof of concept (PoC) was de publicatie van de whitepaper over badges van SURFnet in 2016. Onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs wilden hiermee in de praktijk aan de slag. Met de PoC wilden SURF en de instellingen een een infrastructuur bouwen om het maken, uitgeven, ontvangen en valideren van edubadges technisch werkend te krijgen. Van september 2017 tot en met mei 2018 experimenteerden 9 instellingen met het maken en uitgeven van edubadges.

Geleerde lessen

Door de PoC is duidelijker geworden wie en wat je als instelling nodig hebt om digitale badges toe te kennen en te maken. Eerst is een visie op flexibel onderwijs nodig: op opleidings- en instellingsniveau en uiteindelijk ook op het niveau van het onderwijsstelsel als geheel. Studenten zijn nog onbekend met de badges en zij hebbenr daarom uitleg nodig over wat ze aan deze badges hebben en hoe en waarvoor zij deze kunnen gebruiken. In deze PoC hebben geen zogeheten ‘badgeraadplegers’ meegedaan, zoals werkgevers of andere instellingen.

Het vervolg: pilot met edubadges

Als vervolg op de PoC organiseerde SURF van oktober 2018 tot de zomer van 2019 een pilot met edubadges. In deze pilot onderzochten we samen met een aantal instellingen uitgebreider onderzoeken of de techniek ook in de praktijk goed werkt. Hiervoor gebruikten een volgende versie van de infrastructuur, die is verrijkt met nieuwe functionaliteiten waarnaar veel vraag bleek in de PoC.

Inmiddels is edubadges een dienst van SURF.

Edubadges: digitale insignes

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen), die aantonen dat de ontvanger over bepaalde kennis of vaardigheden beschikt. Achter de afbeelding staat niet-kopieerbare en niet-aanpasbare, digitale informatie over de uitgever en de waarde van de badge. Bij de edubadges zijn deze 3 instellingen en/of personen betrokken:

  • de badge-uitgever: de onderwijsinstelling die de badge uitgeeft
  • de badgehouder: de student die badge ontvangt
  • de badgeraadpleger: een werkgever of een andere instelling. Deze kan de criteria voor de uitreiking van de badge kan nalezen en nagaan of de badge is uitgegeven door de instelling die erop staat.

Meer informatie