Herijking van de visie op de digitale leeromgeving

SURF heeft het afgelopen decennium continu aandacht besteed aan de digitale leeromgeving van instellingen voor hoger onderwijs. Hoe staat het anno 2022 met de leeromgeving? En wat is de impact van ontwikkelingen binnen het onderwijs en technologie op de digitale leeromgeving? Dit is met ruim 30 experts onderzocht.

Herijking van de digitale leeromgeving 2022

Naast aandacht voor de digitale leeromgeving van instellingen voor hoger onderwijs is er ook een visie ontwikkeld die aangeduid wordt met de term componentenvisie, waarbij de digitale leeromgeving voorgesteld wordt als ‘het geheel van systemen, door een instelling georganiseerd, gericht op het onderwijs en leren’.

Publicatie en werkvormen

Welke ontwikkelingen zien we in het onderwijs, de techniek, en de organisatie? En wat wordt de impact daarvan op de inrichting van de digitale leeromgeving in het hoger onderwijs? En noodzaken die ontwikkelingen om onze visie bij te stellen? Te herijken? Voor deze herijking hebben we in eerste instantie 24 aspecten geïnventariseerd die naar onze verwachting impact krijgen op de digitale leeromgeving, later aangevuld met nog 4 aspecten, die we als 'bedreigingen' hebben gecategoriseerd. Met deze in totaal 28 aspecten zijn we aan de slag gegaan. We hebben experts gesproken, informatie verzameld onder andere in een digitale rondetafelbijeenkomst en een actieve sessie verzorgd op de SURF Onderwijsdagen 2021. We merkten dat de herijking van de visie vooral aanleiding geeft om de gedachten te vormen over de toekomst van het hoger onderwijs in relatie met de (digitale) leeromgeving in brede zin. Uiteindelijk heeft de exercitie herijking visie op digitale leeromgeving geresulteerd in deze publicatie en in twee werkvormen die door instellingen gebruikt kunnen worden om een visie op de digitale leeromgeving op te stellen en/of te herijken.

Leeswijzer

Deze publicatie bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt het startpunt en de aanpak van de herijking van de visie op de digitale leeromgeving beschreven. Vervolgens worden in deel 2 de vier centrale thema’s toegelicht: het sourcing trilemma, nieuwe afwegingen tussen fysiek en online onderwijs, accreditatie versus begeleiding en continue doorontwikkeling. In deel 3 wordt ingezoomd op de 28 aspecten die horen bij de vier centrale thema’s: wat is
de huidige situatie van elk aspect en wat verwachten we in 2027? En welke invloed hebben bedreigingen als cybercrime, kwaliteit van data en legacy? Bij de herijking van de visie op de digitale leeromgeving hebben wij zelf gebruik gemaakt van de Hype Cycle van Gartner. Deze werkvorm en een afgeleide hiervan zijn beschreven in deel 4.

Werkvormen voor de herijking van de visie op de digitale leeromgeving

Werkvorm herijking van de digitale leeromgeving

Voor de herijking van de visie op de digitale leeromgeving zijn twee werkvormen ontwikkeld en ingezet. Deze werkvormen zijn ook te gebruiken door instellingen die zelf aan de slag willen met de herijking of ontwikkeling van de visie op de DLO.  en

Download de werkvormen