Open en online onderwijs

Het project Open en online onderwijs richt zich op de integratie van open en online onderwijs in het onderwijs. We onderzoeken samen met de instellingen hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan onderwijs op maat, het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en het verbeteren van het studiesucces.

Impact en motieven voor open en online onderwijs

Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal en cursussen open via internet beschikbaar. Het gebruik van platforms voor MOOC's, open courseware en open leermateriaal is explosief gestegen. Deze ontwikkeling past in een mondiale 'open beweging'. Motieven om in te zetten op open en online onderwijs zijn:

  • Onderwijsmateriaal open beschikbaar stellen biedt kans voor profilering.
  • Open en online onderwijs kan studiekiezers ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze.
  • Inzet van open leermaterialen kan het studierendement van studenten verhogen en maatwerk in het onderwijs mogelijk maken.
  • Door leermaterialen openbaar te maken, neemt de kwaliteit van de materialen toe, zo blijkt in de praktijk.
  • Open en online onderwijs kan een impuls geven aan onderwijsinnovatie.

Uitdagingen open en online onderwijs

Hoewel steeds meer onderwijsinstellingen hun onderwijs online aanbieden, zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld over de impact van de wereldwijde ontwikkelingen op het onderwijs en het businessmodel van onderwijsinstellingen. Daarnaast moeten er antwoorden komen op de erkenning van open onderwijs, de didactiek en de wetenschappelijke onderbouwing over het effect van open en online onderwijs op de verbetering van het onderwijs op de campus. Samen met de instellingen delen we kennis en wisselen we ervaringen uit om zo de antwoorden op deze vragen te krijgen. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die we in 2016 uitvoeren.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Minister Bussemaker van OCW stelt van 2015 t/m 2018 geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Binnen de stimuleringsregeling kunnen instellingen ervaring opdoen met het toepassen van open en online onderwijs.Instellingen voor hoger onderwijs kunnen hiervoor projectvoorstellen indienen. In de eerste ronde zijn 11 projecten van start gegaan; in de tweede ronde zijn 12 voorstellen gehonoreerd. Momenteel loopt de beoordelingsprocedure van de projectvoorstellen uit de derde call for proposals; voor de zomer van 2017 opent de vierde call.

Kennisagenda

SURFnet ondersteunt de onderlinge kennisuitwisseling van de hogescholen en universiteiten over het thema open en online onderwijs. Het delen van kennis en expertise gebeurt in nauwe samenwerking met de special interest group Open Education. In 2016 besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

Ontwikkelen en delen van open en online leermateriaal

Het delen van open leermateriaal binnen én buiten de eigen instelling kan zorgen voor kwaliteitsverbetering van materialen, en voor minder ontwikkellast. We maken de bestaande infrastructuur geschikt voor het delen van leermaterialen en we onderzoeken in pilots of we een dienst kunnen aanbieden die aansluit op de wensen van gebruikers.

De optimale blend

In welke context en onder welke omstandigheden heeft de inzet van open en online onderwijs de grootste meerwaarde? We gaan op zoek naar ‘de optimale blend’.

Erkenning van behaalde onderwijsresultaten in het formele onderwijs

Dankzij open en online onderwijs kunnen studenten toegang krijgen tot het beste onderwijs wereldwijd. Het gevolgde onderwijs kan alleen vaak nog niet formeel ‘verzilverd’ worden. We onderzoeken hoe de erkenning/validering van elders gevolgd open en online onderwijs (technisch en in termen van afspraken) ondersteund zou kunnen worden. In de whitepaper Open badges en microcredentialing (pdf) brengt SURFnet de kansen in kaart die open badges (digitale insignes die laten zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst) het Nederlandse onderwijs kunnen bieden, bijvoorbeeld als hulpmiddel voor microcredentialing: het opknippen van onderwijs in kleinere eenheden dan diploma’s. 

Verbinding met het werkveld

Hoe kan een hogeronderwijsinstelling open en online onderwijs inzetten om de interactie met het beroepenveld te bevorderen? We gaan op zoek naar aandachtspunten op het gebied van didactiek, organisatie, techniek, authenticatie en autorisatie en certificering. In de thema-uitgave Verbinding met de beroepspraktijk (pdf) laten 5 instellingen zien hoe zij de samenwerking met het beroepenveld vormgeven.

Samenwerking tussen inhoud en techniek

Bij het tot stand brengen van weblectures en kennisclips zijn mensen van verschillende disciplines betrokken: de docenten als inhoudsdeskundigen en bijvoorbeeld technici die video’s produceren. In de checklist Videoproducties maken voor het onderwijs (pdf) staan aan de hand van 4 productiefases tips en aandachtspunten centraal voor het ontwikkelen en produceren van videomateriaal voor het onderwijs.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2014