Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom subsidie beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Naar verwachting wordt voor de zomer van 2018 de volgende call for proposals opengezet.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen hun project indienen voor de vierde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Op deze pagina lees je alles over de pijler Online onderwijs.

Doel van de pijler Online onderwijs

Met de pijler Online onderwijs wil het ministerie van OCW instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

Jaarthema

De pijler Online onderwijs kent een specifiek thema. Hiervoor is gekozen om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Het thema van de projecten die zullen starten in 2018 is het thema: effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs. Het jaarthema van de nieuwe call wordt bekend gemaakt bij het openzetten van de call voor de zomer van 2018.

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. De instellingen matchen het subsidiebedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. Ter indicatie: in de vierde ronde is maximaal 100.000 euro subsidie per project beschikbaar. Dit bedrag kan afwijken voor de nieuwe call in 2018.

Indienen projectvoorstellen en deadline

De volgende call for proposals zal naar verwachting voor de zomer van 2018 worden opgezet. Houd deze website in de gaten voor actuele informatie.

Beoordeling projectvoorstellen

Een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van 4 beoordelingselementen (1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie), gebruik makend van een beoordelingsformulier (pdf). De 12 best scorende inzendingen worden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2018 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR.

Lopende projecten en resultaten

In de eerste ronde van deze stimuleringsregeling in 2015 zijn 11 projecten gestart. In de tweede ronde in 2016 zijn 12 projecten gestart. De 11 projecten van de derde ronde zijn gestart tussen mei en september 2017. Inmiddels zijn een aantal projecten van de eerste ronde gereed en zijn de resultaten van deze projecten beschikbaar voor andere instellingen die met open en online onderwijs aan de slag willen.

Flankerend onderzoek door NRO

Parallel aan deze stimuleringsregeling laat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een onderzoek uitvoeren door de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek met de titel SOONER zal de projecten uit de stimuleringsregeling in samenhang onderzoeken en dit combineren met enkele fundamentele onderzoeksthema’s rondom open en online onderwijs. Het doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre open en online onderwijs kan bijdragen aan het verbeteren en het vernieuwen van het hoger onderwijs. Instellingen die een stimuleringsproject uitvoeren, verplichten zich om mee te werken aan dit onderzoek.

Meer informatie voor projectindieners

Hieronder vind je enkele projectvoorstellen uit de eerste ronde van deze stimuleringsregeling. Ze dienen als voorbeeld van hoe een projectaanvraag eruit zou kunnen zien. Let op: deze voorstellen zijn in hun jaar van aanvraag in z’n totaliteit als goed beoordeeld. De kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen kan variëren.

Pijler Open leermaterialen

Meer informatie over de andere pijler, Open leermaterialen, van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: www.surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen

Achtergrond

Laatste wijziging op 02 feb 2018