Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en daarmee voor hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Je kunt je projectvoorstel voor de stimuleringsregeling tot 17 december 2018 indienen.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen hun project indienen voor de vijfde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Op deze pagina lees je alles over de pijler Online onderwijs.

Doel van de pijler Online onderwijs

Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

Jaarthema

De pijler Online onderwijs kent een specifiek thema. Hiervoor is gekozen om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Het jaarthema van deze call is: Online begeleiden van studenten. Onderwijsinstellingen kunnen experimenteren met het inrichten van online begeleiding van studenten en onderzoeken wat in hun eigen context effectief is. 

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. De instellingen matchen het subsidiebedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. Er is maximaal 100.000 euro financiering per project beschikbaar. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro.

Projectvoorstellen indienen

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 17 december 2018 12.00 uur. De sjablonen hiervoor vind je op www.dus-i.nl/subsidies/open-en-online-hoger-onderwijs. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyer over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 - Pijler Online onderwijs 2019 (pdf).

Beoordeling projectvoorstellen

Een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van 4 beoordelingselementen: 1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie). Ze gebruikt daarbij dit beoordelingsformulier (pdf). De 13 best scorende inzendingen worden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2019 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR.

Lopende projecten en resultaten

Meer informatie voor projectindieners

Hieronder vind je 2 projectvoorstellen uit de vorige ronde van deze stimuleringsregeling. Ze dienen als voorbeeld van hoe een projectaanvraag binnen de pijler Online onderwijs eruit zou kunnen zien. Let op: deze voorstellen zijn in hun jaar van aanvraag in z’n totaliteit als goed beoordeeld. De kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen kan variëren.

Pijler Open leermaterialen

Meer informatie over de andere pijler, Open leermaterialen, van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: www.surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen

Achtergrond

Laatste wijziging op 08 okt 2018