Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en daarmee voor hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. De eerstvolgende oproep voor het indienen van projectvoorstellen zal voor de zomer van 2019 zijn.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen naar verwachting voor de zomer van 2019 hun project indienen voor de zesde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Op deze pagina lees je alles over de pijler Online onderwijs.

Doel van de pijler Online onderwijs

Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

Jaarthema

De pijler Online onderwijs kent een specifiek thema. Hiervoor is gekozen om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema dat bekend wordt bij het openstellen van de call. Eerdere jaarthema's waren 'online begeleiden van studenten' (voor projecten die starten in 2019) en 'peer feedback en peer assessment' (projecten die gestart zijn in 2018).

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. De instellingen matchen het subsidiebedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. Er is voor de vijfde ronde maximaal 100.000 euro financiering per project beschikbaar. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro.

Beoordeling projectvoorstellen

Momenteel beoordeelt een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) de 27 ontvangen voorstellen die zijn ingediend voor de vijfde ronde. Dat doen zij aan de hand van 4 beoordelingselementen: 1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie). Ze gebruikt daarbij dit beoordelingsformulier (pdf). De 13 best scorende inzendingen worden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2019 over de subsidieverlening van projecten in deze vijfde ronde op basis van het advies van de WTR.

Lopende projecten en resultaten

Achtergrondinformatie

Pijler Open leermaterialen

Meer informatie over de andere pijler, Open leermaterialen, van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: www.surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen

Achtergrond

Laatste wijziging op 15 jan 2019