Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom subsidie beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. De nieuwe call for proposals staat nu open. Instellingen kunnen tot 15 december 2017 een projectvoorstel indienen.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen hun project indienen voor de vierde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. Voor elke pijler is in 2018 een bedrag van 550.000 euro beschikbaar. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Op deze pagina lees je alles over de pijler Online onderwijs.

Doel van de pijler Online onderwijs

Met de pijler Online onderwijs wil het ministerie van OCW instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen.

Jaarthema: peer feedback en peer assessment in online onderwijs

De pijler Online onderwijs kent vanaf deze call een specifiek thema. Hiervoor is gekozen om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Het thema van deze ronde projecten (startjaar 2018) is het effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs. Bij peer feedback reviewt niet de docent, maar een of meerdere medestudenten het werk van een student. In het geval dat studenten elkaar beoordelen met een cijfer, is sprake van peer assessment.

  • Lees meer over het thema Peer assessment en peer feedback in de informatieflyer (pdf)

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project. De instellingen matchen dat bedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. 

Indienen projectvoorstellen en deadline

Instellingen kunnen een projectvoorstel indienen voor deze stimuleringsregeling met het aanvraagformulier op www.dus-i.nl. De aanvraag bevat een activiteitenplan, een begroting en een letter of intent, ondertekend door een CvB-lid van de deelnemende instelling(en). Er zijn ook templates voor het activiteitenplan en de begroting beschikbaar. De volledige aanvraag, inclusief ondertekende letter(s) of intent, moet uiterlijk op 15 december 2017 om 12.00 uur zijn ingediend via www.dus-i.nl.

Beoordeling projectvoorstellen

Een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van 4 beoordelingselementen (1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie), gebruik makend van een beoordelingsformulier (pdf). De 12 best scorende inzendingen worden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2018 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR.

Bijeenkomsten ter voorbereiding op de subsidieaanvraag

Lopende projecten en resultaten

In de eerste ronde van deze stimuleringsregeling in 2015 zijn 11 projecten gestart. In de tweede ronde in 2016 zijn 12 projecten gestart. De 11 projecten van de derde ronde zullen starten tussen mei en september 2017. Inmiddels zijn een aantal projecten van de eerste ronde gereed en zijn de resultaten van deze projecten beschikbaar voor andere instellingen die met open en online onderwijs aan de slag willen.

Flankerend onderzoek door NRO

Parallel aan deze stimuleringsregeling laat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een onderzoek uitvoeren door de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek met de titel SOONER zal de projecten uit de stimuleringsregeling in samenhang onderzoeken en dit combineren met enkele fundamentele onderzoeksthema’s rondom open en online onderwijs. Het doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre open en online onderwijs kan bijdragen aan het verbeteren en het vernieuwen van het hoger onderwijs. Instellingen die een stimuleringsproject uitvoeren, verplichten zich om mee te werken aan dit onderzoek.

Meer informatie voor projectindieners

Hieronder vind je enkele projectvoorstellen uit de eerste ronde van deze stimuleringsregeling. Ze dienen als voorbeeld van hoe een projectaanvraag eruit zou kunnen zien. Let op: deze voorstellen zijn in hun jaar van aanvraag in z’n totaliteit als goed beoordeeld. De kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen kan variëren.

Pijler Open leermaterialen

Meer informatie over de andere pijler, Open leermaterialen, van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: www.surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen

Achtergrond