Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Online en blended onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Naar verwachting opent in de zomer van 2017 de vierde call for proposals.

Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs verbeteren

In de derde ronde van de stimuleringsregeling (2017) is 700.000 euro beschikbaar voor projecten bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling.

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project. De instellingen matchen dat bedrag met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. 

Indienen projectvoorstellen 

Instellingen die een projectvoorstel willen indienen voor de vierde call for proposals, kunnen naar verwachting in de zomer van 2017 de relevante informatie vinden op deze pagina.

Beoordeling projectvoorstellen

Een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van 4 beoordelingselementen (1. doelstelling en doelgroep; 2. beoogd resultaat; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie), gebruik makend van een beoordelingsformulier (pdf). De 20 best scorende inzendingen werden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten.

Lopende projecten en resultaten

In de eerste ronde van deze stimuleringsregeling in 2015 zijn 11 projecten gestart. In de tweede ronde in 2016 zijn 12 projecten gestart. De 11 projecten van de derde ronde zullen starten tussen mei en september 2017. Inmiddels zijn een aantal projecten van de eerste ronde gereed en zijn de resultaten van deze projecten beschikbaar voor andere instellingen die met open en online onderwijs aan de slag willen.

Flankerend onderzoek door NRO

Parallel aan deze stimuleringsregeling laat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een onderzoek uitvoeren door de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek met de titel SOONER zal de projecten uit de stimuleringsregeling in samenhang onderzoeken en dit combineren met enkele fundamentele onderzoeksthema’s rondom open en online onderwijs. Het doel is om meer inzicht te krijgen in hoeverre open en online onderwijs kan bijdragen aan het verbeteren en het vernieuwen van het hoger onderwijs. Instellingen die een stimuleringsproject uitvoeren, verplichten zich om mee te werken aan dit onderzoek.

Toolbox voor projectindieners

Hieronder vind je enkele projectvoorstellen uit de eerste ronde van deze stimuleringsregeling. Ze dienen als voorbeeld van hoe een projectaanvraag eruit zou kunnen zien. Let op: deze voorstellen zijn in hun jaar van aanvraag in z’n totaliteit als goed beoordeeld. De kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen kan variëren.

Achtergrond