Inventarisatie flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om hun onderwijs te flexibiliseren. Ook op het vlak van onderwijslogistiek. In deze notitie lees je een oriëntatie en inventarisatie over dit thema.

studenten achter macbook

In gesprek met het hoger onderwijs 

Flexibilisering van het onderwijs is een belangrijk thema. Dat blijkt uit de gesprekken met vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen. Zij constateerden dat het belangrijkste knelpunt de hierop passende onderwijslogistieke ondersteuning is. Instellingen staan steeds meer voor de uitdaging om hun huidige systemen en interne processen zo in te richten, dat ze flexibele onderwijsprocessen kunnen ondersteunen.

SURF heeft interviews gehouden met een aantal hogeronderwijsinstellingen, waarin de volgende vragen zijn gesteld:

  1. Wat is de stand van zaken binnen de instelling met betrekking tot het strategische thema flexibel onderwijs?
  2. Zijn deze ontwikkelingen binnen de instelling zodanig dat de randvoorwaardelijke consequenties met relevante onderwijslogistieke processen punt van aandacht zijn?
  3. Ziet men de meerwaarde voor de instelling om in samenwerking met zusterinstellingen, die in ongeveer dezelfde ontwikkelingsfase zitten, het thema flexibele onderwijslogistiek verder te verdiepen?

Inhoud notitie 

De resultaten van deze interviews en het materiaal dat enkele instellingen beschikbaar stelden, vormen de input voor deze notitie. 

De notitie:

  • beschrijft de context van de flexibilisering van het onderwijs, zoals dat inhoud krijgt bij de geïnterviewde instellingen.
  • duidt aan op welke aspecten de beoogde flexibiliteit zich bij de instellingen richt.
  • leidt tot mogelijke speerpunten voor de ‘flexibele’ onderwijslogistiek die nadere uitwerking behoeven, met als doel om de beoogde optimaal passende onderwijsondersteuning van flexibel onderwijs te kunnen realiseren.
  • legt de vraag voor welke instellingen in samenwerking welk speerpunt willen uitwerken, om zodoende efficiënter en effectiever van gezamenlijke expertise en middelen te profiteren.

Deze onderwerpen worden in deze notitie achtereenvolgens uitgewerkt.