Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Je kunt tot en met 15 december 2021 je project indienen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Jaarthema pijler Online onderwijs 2022: De optimale blend

Voorstellen voor de pijler Online onderwijs moeten tijdens deze ronde van de stimuleringsregeling aansluiten op het jaarthema De optimale blend. 

Het meenemen van de positieve kanten van online onderwijs

We hebben Inmiddels binnen het hoger onderwijs ruim een jaar ervaring met het verzorgen van online onderwijs; een flinke uitdaging! Uit onderzoek onder 1500 studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen blijkt hoe lastig het is om online onderwijs te verzorgen. Er zijn zorgen over de kwaliteit van het (practicum)onderwijs, de werkdruk onder docenten en het welzijn van studenten. Tegelijkertijd hebben we het afgelopen jaar ook kennis gemaakt met de vele positieve kanten aan online onderwijs zoals tijd- en plaatsonafhankelijk leren, innovatieve werkvormen en online kanalen voor individuele begeleiding van studenten. Hoe mooi zou het zijn om -  als we straks weer min of meer terug kunnen naar ‘het oude normaal’- gebruik te blijven maken van de positieve kanten van online onderwijs en te werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs!

Daarom is het jaarthema van de pijler Online Onderwijs ‘De optimale blend’: onderwijs vernieuwen met behulp van ICT met aan de basis een doordacht herontwerp, waardoor wordt ingezet op een optimale blend van online en on-campus onderwijsvormen.

Bouw verder op de kennis die er al is!

Ga je een voorstel indienen? Bouw dan verder op de kennis die er al is. In de afgelopen jaren is binnen de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs een schat aan kennis en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van online onderwijs, variërend van digitale leermaterialen tot diverse innovatieve en activerende onderwijsvormen. Doe inspiratie op bij de projecten die de afgelopen jaren zijn opgestart en afgerond.

Daarnaast verwijzen we ook graag naar de waardevolle informatie die is ontwikkeld binnen het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. De zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan ontwikkelde eerder al een Proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven. Een professionele leergemeenschap waarbinnen aandacht wordt besteed aan het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van (vernieuwd) blended onderwijs.

Een bron van informatie is het Kennisdossier online en blended learning van SURF en de special interest group (SIG) Blended Learning deelt veel kennis over het ondersteunen van docenten.  Daarnaast verwijzen we ook graag naar onderwijskennis.nl van NRO, waar ook specifiek aandacht wordt besteed aan blended onderwijs.

Meer over doordacht ontwerpen van blended onderwijs

Blended onderwijs is een mengvorm van on-campus en online onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools die elkaar versterken. De laatste jaren is er in Europees verband gewerkt aan een referentiemodel: EMBED (European Maturity model for Blended Education). Dit model bevat criteria en instrumenten om de mate van volwassenheid van blended onderwijs en innovatie te beoordelen. Ook geeft het handvatten voor een veranderaanpak.

De UvA deed eind 2020 een literatuurstudie om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan effectief online of blended leren en lesgeven in het hoger onderwijs. Effectief online en blended onderwijs vereist: 1) een goed doordacht cursusontwerp, 2) een hoge mate van sense of belonging bij studenten, 3) studenten met goede zelfregulatievaardigheden en voldoende digitale geletterdheid, 4) een heroverweging van docentrollen, 5) het stimuleren van professionele ontwikkeling door meer samenwerking tussen docenten en 6) een heldere en omvattende implementatiestrategie voor online en blended leren.

Deze factoren kwamen ook naar voren op het NRO Symposium van dit jaar waar er ruimschoots aandacht werd besteed aan online en blended onderwijs. Er werd ondermeer teruggekeken op het noodonderwijs van het afgelopen jaar en hoe we geleerde lessen kunnen vertalen naar een goed onderwijsontwerp. Onderwijsontwerp begint bij een heldere visie en eindigt in een goed doordacht ontwerp dat de sterktes van online en fysiek combineert. Alle informatie hierover is terug te vinden op onderwijskennis.nl.

Randvoorwaarden voor je voorstel

Als je een voorstel indient voor de pijler Online Onderwijs van de stimuleringsregeling, dan moet je kunnen onderbouwen hoe het voorstel past in het jaarthema. Daarnaast geldt de randvoorwaarde dat je kunt aantonen dat je aanpak vernieuwend is binnen de context van je eigen instelling. Ook moet je ervoor zorgen dat de vernieuwde onderwijsvorm minimaal één keer in de projectperiode wordt uitgevoerd.