Kennis van learning analytics

Hoe kan learning analytics bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten: begeleiding op maat, die aansluit op hun leerbehoeften? SURF heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan en deelt dit in de vorm van praktische checklists, handleidingen, tools, praktijkvoorbeelden en een begrippenkader.

Student wordt begeleid in zijn werk

Over benutten van studiedata

Analyse van studiedata kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Het biedt inzicht aan docenten, maar studenten kunnen ook zelf meer regie over hun eigen leerproces nemen. Bij het gebruik van studiedata geldt dat de privacy van studenten voorop staat. Wat kan SURF betekenen om dit in de toekomst mogelijk te maken?

Wat willen we bereiken?

Als studenten steeds meer online leren, zijn er steeds meer data beschikbaar. Die data bieden inzicht in studievoortgang en zijn nuttig voor studenten en docenten. Leveranciers van bijvoorbeeld digitale leeromgevingen of uitgeverijen die leermethoden aanbieden maken gebruik van die studiedata in hun producten. Maar studenten leren niet in één omgeving. Voor een goed inzicht in studievoortgang is het nodig data uit verschillende bronnen te combineren. Dat is nu vaak niet mogelijk. Daarnaast wil het onderwijs regie voeren op het eigenaarschap van de data en de analyses die worden uitgevoerd.

Wat gaan we doen?

Samen zorgen we ervoor dat zorgvuldig wordt omgegaan met studentgegevens en de privacy van gebruikers. SURF ontwikkelt een veilige en betrouwbare infrastructuur voor studiedata waarin de privacy van studenten voorop staat. Door data zelf te beheren kan het hoger onderwijs zelf regie voeren op het eigenaarschap van de data en de analyses. SURF en de leden onderzoeken verschillende scenario’s: van volledig centrale opslag (bijvoorbeeld bij SURF) tot volledig decentrale opslag (bij de instelling zelf). De mogelijkheid om eenvoudig data uit verschillende systemen te koppelen is in alle scenario’s een voorwaarde; daarom spelen uitwisselingsstandaarden een cruciale rol. Daarnaast voorzien we in een veilige experimenteeromgeving, die docenten de mogelijkheid biedt om op een laagdrempelige manier learning analytics toe te passen in het onderwijs.