Kort verslag van de SURF-ledenraad 17 juni 2020

Op 17 juni vond de 16e ledenraadvergadering van SURF plaats. Net als vorige keer via videoconferencing*. Het kernpakket voor 2021 werd vastgesteld, de sectorprioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 zijn gedeeld met de ledenraad, en er is een besluit genomen over de juridische structuur van SURF.

Jaarstukken coöperatie SURF U.A. 2019

Het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag) van coöperatie SURF U.A. 2019 is vastgesteld door de ledenraad.

Reorganisatie en herstructurering SURF

Juridische structuur

De ledenraad is akkoord gegaan met de voorgenomen juridische herstructurering van SURF. Kort gezegd komt het erop neer dat alle SURF-onderdelen worden samengevoegd in SURFsara BV en direct daarna wordt de naam veranderd in SURF BV, met Utrecht als formele vestigingsplaats en Amsterdam als nevenvestiging. De reden daarvoor is dat SURFsara een aantal contracten heeft waarvoor de ISO-certificering een voorwaarde is. Door de andere BV’s met SURFsara te fuseren, vervalt deze huidige ISO-certificering niet en blijven we contractueel compliant.

Update reorganisatie

We werken op dit moment hard aan het stroomlijnen van nieuwe, interne afspraken en processen. Bij de reorganisatie naar 1SURF ontkomen we helaas niet aan personele gevolgen – we volgen hiervoor een zorgvuldig proces in nauwe afstemming met de centrale ondernemingsraad. Het nieuwe management wordt per 15 oktober 2020 benoemd. Dan starten ook de nieuwe teams.

Lees meer over 1SURF

Kernpakket 2021

Iedere instelling die lid wordt van de coöperatie ondertekent een lidmaatschapsverklaring, waar de afspraken over de samenwerking binnen de coöperatie in staan. Een deel van de afspraken gaat over het zogenaamde kernpakket, dat bestaat uit diensten die een lid verplicht bij SURF afneemt indien en voor zover een lid behoefte heeft aan dergelijke diensten. Naast de diensten die onderdeel uitmaken van het kernpakket, biedt SURF ook diensten aan die optioneel kunnen worden afgenomen. De samenstelling van het kernpakket wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenraad van SURF op voorstel van de Raad van Bestuur (RvB) van SURF. De RvB vraagt tevoren advies aan de SURF Portfolio Adviescommissie (SPA), die is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van alle in SURF deelnemende sectoren. De SPA adviseert het overleg tussen de RvB en de (vice)voorzitters van sectoroverleggen van Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC).

De ledenraad heeft in de vergadering van 17 juni het kernpakket van diensten voor 2021 vastgesteld. De samenstelling van het kernpakket wordt niet gewijzigd in 2021. Bij de optionele diensten zijn er een aantal diensten toegevoegd:

  • Kies op Maat (KoM): faciliteren van minoren en keuzevakken buiten de eigen instelling
  • OZON: cybercrisisoefeningen
  • iRODS hosting en iRODS scale-out: datamanagementoplossingen.

IPv4-adressen

SURF bezit vanuit het verleden een grote voorraad IPv4-netwerkadressen. Door de explosieve groei van het internet en de trage adoptie van IPv6, is er veel vraag naar deze adressen. SURF borgt dat we ruim voldoende van deze adressen behouden voor onze eigen leden en voor onderzoeksdoeleinden, maar daar rekening mee houdend hebben we nog steeds een te grote voorraad adressen die bovendien geldelijke waarde vertegenwoordigen. SURF verkent de mogelijkheid om dit structurele overschot aan adressen te vervreemden en beschikbaar te maken voor andere partijen. Dit vanuit het belang van de ontwikkeling en het functioneren van het internet om onze IPv4 adressen beschikbaar te maken voor gebruik. In de ledenraad is hierover gesproken. De ledenraad heeft positief gereageerd op het vervreemden en wil een uitwerking zien hoe die vervreemding eruit kan zien. Deze uitwerking wordt de volgende keer door de ledenraad besproken. 

SURF 2Jarenplan 2021-2022

De belangrijke mijlpaal van 1 juni is bereikt: alle sectoren hebben hun prioriteiten aangeleverd, die ter informatie zijn gedeeld. Tegelijkertijd is er binnen SURF bepaald welke prioriteiten er leven. Daarin is een eerste clustering aangebracht, die eveneens ter informatie is bijgevoegd. Het is aan SURF om op basis van de aangeleverde prioriteiten tot een concept 2Jarenplan te komen, passend binnen de financiële kaders. Dilemma’s worden, na consultatie van de CSC-voorzitters en de WTR, aan de ledenraad voorgelegd.

Op de website is een aparte pagina ingericht voor het 2JP waar meer informatie over het gehele proces en de planning te vinden is.

Andere punten die besproken zijn

Wijziging in de samenstelling van de ledenraad

De benoemingstermijn van mr. A.D. van der Feltz bij de Open Universiteit is per 1 juni 2020 afgelopen. Dhr. dr. K.L.L.M. Dittrich, oud-voorzitter van SURF, is aangesteld als interim-voorzitter en zal plaatsnemen in de ledenraad namens de OU. Deze vergadering was voor dhr. ir. C. Eberwijn de laatste ledenraadvergadering. Namens TNO nam hij de afgelopen jaren plaats in de ledenraad. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij SURF.

Er zijn 2 openstaande vacatures voor de afdeling hbo en 1 vacature voor de afdeling umc.

Benoemingen WTR

De ledenraad heeft dhr. Jasperse benoemd voor een derde termijn als lid van de WTR en dhr. Kleppe, mw. Kester en dhr. Lodder voor een eerste termijn als lid van de WTR.

Volgende vergadering

De volgende ledenraadvergadering vindt plaats op 7 oktober 2020. Deze vergadering wordt evenals afgelopen jaar georganiseerd voorafgaand aan de SURF Summit en vindt plaats bij Gooiland Hilversum. Schrijf u in voor de SURF Summit.

SURF houdt de situatie rondom COVID-19 uiteraard nauwlettend in de gaten, waarbij de adviezen en richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Indien de huidige omstandigheden niet wijzigen dan gaat de SURF Summit door op locatie. Mocht de situatie onverhoopt veranderen, dan kan het zijn dat het event wordt omgezet naar een online versie.

* Rechtsgeldigheid online genomen besluiten

In verband met COVID-19 is er op elektronische wijze vergaderd. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid heeft de rechtsgeldigheid van elektronische vergaderingen en de daarvoor van toepassing zijnde voorwaarden inmiddels geregeld.