Markt- en technologieverkenning learning analytics

Hoe ziet het huidige aanbod van markt- en technologie aanbieders van learning analytics er uit? Hiervoor voerde Verdonck, Klooster en Associates (VKA) een markt- en technologieverkenning uit en op basis daarvan hebben we ambities geformuleerd. Lees meer over het onderzoek in het rapport Markt- en technologieverkenning learning analytics.

learning analytics

Gebruik van data in het hoger onderwijs vraagt om aandacht

Het hoger onderwijs heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld op het vlak van digitalisering en het inzetten van de daarbij beschikbaar komende data. Innovaties op het gebied van data bieden kansen om onderwijs en studentbegeleiding te verbeteren. Het verzamelen, beheer en gebruik van data kent echter ook risico’s, waarvoor maatregelen genomen kunnen en moeten worden. Daarin zijn verschillende organisatorische en technische keuzes te maken.

Bekeken vanuit studiedata

Het is van belang dat data vanuit het hoger onderwijs in een veilige en verantwoorde digitale omgeving worden verzameld, geanalyseerd en teruggekoppeld. Dat geldt ook voor learning analytics. Het projectteam learning analytics van SURF heeft zich daarom beziggehouden met de vraag in hoeverre SURF volgens de instellingen oplossingen en aanbod zou moeten ontwikkelen als het gaat om studiedata en learning analytics.

Markt- en technologieverkenning learning analytics

Om te kunnen bepalen in hoeverre het aanbod vanuit SURF onderscheidend en aanvullend kan zijn, is het eerst van belang een goed beeld te krijgen van het huidige landschap van technologiecomponenten en aanbieders daarvan. Daarom voerde Verdonck, Klooster en Associates (VKA) een markt- en technologieverkenning uit.

In dit onderzoek zijn de wensen van instellingen en het aanbod van de markt bekeken en afgewogen. De centrale vraag in het onderzoek was: voldoet het bestaande aanbod aan normen en waarden op het vlak van privacy, gegevensbescherming en ethiek?

Het onderzoek is enerzijds bedoeld voor SURF. Het geeft ons input om te bepalen wat SURF zal ontwikkelen en aanbieden als het gaat om het gebruik van learning analytics. Anderzijds is het onderzoek bedoeld voor instellingen. Het laat hen zien welke ethische vraagstukken op welke plaats in de learning analyticsarchitectuur een rol hebben en waar privacy- en gegevensbescherming een plek heeft.

Belangrijke bevindingen

Enkele belangrijke bevindingen en conclusies geven aan SURF een potentiële rol kan spelen op het gebied van learning analytics in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld als het gaat om de transparantie van algoritmes, het (stimuleren van) gebruik van standaarden voor data-uitwisseling, maar ook als het gaat om ethische standaarden.

  • Leveranciers van oplossingen die gebruik maken van standaardalgoritmes zijn niet altijd transparant over de werking van het algoritme. Dit is een risico voor instellingen die gebruik willen maken van dergelijke oplossingen.
  • In de markt bestaan diverse standaarden voor data-uitwisseling, waarbij voor onderwijsapplicaties de xAPI-standaard belangrijk is. De onderzochte oplossingen ondersteunen maar in beperkte mate de xAPI-standaard.
  • Leveranciers hanteren uiteenlopende ethische standaarden.

Visie SURF op het rapport

Deze technologie- en marktverkenning en het bijbehorende rapport vormen het startpunt van het peilen van de behoefte van instellingen en het verkennen van de mogelijkheden vanuit SURF om deze behoeften in te vullen. De uitgevoerde verkenning heeft ons handvatten gegeven voor het bepalen van de koers als het gaat om learning analytics.

SURF heeft de ambitie om een veilige en betrouwbare infrastructuur voor learning analytics te ontwikkelen. We werken niet alleen aan een oplossing in technische zin, maar ook staan privacy, ethische aspecten, openheid over gebruikte algoritmes en standaarden centraal, - mede op basis van de bevindingen uit deze verkenning.

Meer informatie

Voor vragen over de markt- en technologieverkenning of over de ambities van SURF kun je contact opnemen met Germaine Poot.