Naar stevige verduurzaming onderzoeksonderwijs Vaktherapie

Dit project is opgezet omdat de 5 bacheloropleidingen Vaktherapie samen een visie willen ontwikkelen voor het onderzoeksonderwijs binnen Vaktherapie. Ze willen onderwijsmateriaal open delen, hergebruiken en vernieuwen.

 

Projecten geesteswetenschappen

Instelling

Zuyd Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, NHL-Stenden en de Open Universiteit

Doel en doelgroep

Het doel is om een online vakcommunity op te richten voor onderzoeksonderwijs Vaktherapie. Daarin komen docenten van alle opleidingen Vaktherapie samen om leermaterialen te delen, te hergebruiken, te verbeteren, te ontwikkelen, ervaringen te delen en documenten te becommentariëren. Binnen dit project ontwikkelen de bacheloropleidingen Vaktherapie onder andere een visie op het eindniveau ‘onderzoekend vermogen’ binnen het onderwijs. Daarnaast verzamelen en ontwikkelen ze leermaterialen, waardoor er een database ontstaat met digitale leermaterialen. Op deze manier maken de bacheloropleidingen open leermateriaal duurzaam en toekomstbestendig. Op termijn kunnen ook studenten aansluiten en mogelijk kunnen onderdelen beschikbaar worden gesteld voor vaktherapeuten uit het werkveld.

Resultaten

Binnen dit project zijn er drie resultaten:

  • Een visiedocument eindniveau ‘onderzoekend vermogen’. Het document vormt de basis van waaruit de opleidingen open leermateriaal voor onderzoeksonderwijs Vaktherapie ontwikkelen. Dit document legt de kwaliteitseisen voor het leermateriaal vast.
  • Een (online) vakcommunity onderzoeksonderwijs Vaktherapie en een onderhoudsplan. De vakcommunity stelt leermaterialen rondom onderzoeksonderwijs beschikbaar, bediscussieert de materialen en verbetert ze continu. Met het onderhoudsplan worden de deelnemers van de vakcommunity scherp gehouden om optimaal samen te werken.
  • Open leermateriaal binnen een bestaande repository. Dit is online beschikbaar leermateriaal dat de vakcommunity verzameld en (verder) ontwikkeld heeft.

Dit project levert zo een bijdrage aan de kwaliteit van het onderzoeksonderwijs binnen de bacheloropleidingen Vaktherapie. Het onderzoekend vermogen van de studenten wordt met deze vorm van onderwijs bevorderd. De ervaringen die in de vakcommunity worden gedeeld, zullen er op termijn voor zorgen dat meerdere partijen leren wat goed is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Ontwikkelde materialen

Contactpersoon voor vragen

Susan van Hooren, susan.vanhooren@zuyd.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2019 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.