Nieuws

14 nieuwe projecten open en online onderwijs gehonoreerd

In de zevende ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs heeft de minister van OCW 14 projectaanvragen gehonoreerd. 11 van deze projecten zijn gericht op het activerend leren en toetsen. Binnen de andere 3 samenwerkingsprojecten zetten vakcommunity’s open leermaterialen in. In totaal zijn 29 voorstellen ingediend.
Stimuleringsregelingen

Nieuwe inzichten en verbeteringen in online onderwijs

Het afgelopen jaar heeft de onderwijswereld noodgedwongen een radicale invoering van online en digitaal onderwijs voor elkaar gekregen. Die omslag heeft onder zeer hoge druk plaatsgevonden. In de voorstellen die in dit jaar zijn ingediend is duidelijk merkbaar dat die ervaringen leiden tot nieuwe inzichten, aangescherpte vragen, en verbeteringen van het online onderwijs. 

Projectvoorstellen Online onderwijs

Bij de projectvoorstellen Online onderwijs staan een hoge kwaliteit van de begeleiding van studenten en het verminderen (of niet verhogen) van de werkdruk van docenten voorop. Een deel van de begeleiding verloopt online, bijvoorbeeld via een intelligent tutoringsysteem, een online atelier waarin studenten samenwerken of een stage-app die studenten stimuleert om kritisch te reflecteren. Het face-to-face contact tussen student en docent kan op deze manier persoonlijker en productiever worden ingezet. Voor deze pijler zijn in totaal 25 voorstellen ingediend.

Bekijk de gehonoreerde projectvoorstellen

Projectvoorstellen Open leermaterialen

Binnen de pijler Open leermaterialen gaan 3 vakcommunity’s aan de slag met open leermaterialen. In de verschillende voorstellen staat hergebruik van materiaal in belangrijke mate centraal:

  • In het project ZieZO meten: Zinvol meten in de zorgpraktijk werken verschillende hogescholen met zorgopleidingen om een kwaliteitsslag te maken in het opleiden van zorgprofessionals in het gebruik vanmeetinstrumenten door leermaterialen over zinvol meten in de zorgpraktijk te delen.
  • In het project Samenwerkende open leermaterialen Geneeskunde werken de VU en UvA samen met een consortium aan belangstellenden aan een digitale collectie van open leermaterialen voor studenten Geneeskunde.
  • Het project Kennisbasis lerarenopleiding basisonderwijs richt zich op de ontwikkeling van een landelijke generieke kennisbasis voor de 27 lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland. Die kennisbasis maakt het mogelijk de beschikbare open leermaterialen te delen, (her)gebruiken, co-creëren en ontsluiten.

Voor de pijler Open leermaterialen zijn 4 voorstellen ingediend door samenwerkingsverbanden van in totaal 15 verschillende instellingen.  

Resultaten projecten uit eerdere rondes

De resultaten en materialen van projecten uit eerdere rondes die zijn afgerond zijn beschikbaar, net als de geleerde lessen uit deze projecten. Al het materiaal is met een open licentie vrij beschikbaar en te gebruiken door andere instellingen.

Rol SURF

SURF begeleidt alle projecten en coördineert de uitwisseling en verspreiding van de projectresultaten. Verder initiëren we kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.