Nieuws

15 nieuwe projecten open en online onderwijs gehonoreerd

In de vijfde ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs heeft de minister van OCW 15 projectaanvragen gehonoreerd: 9 projecten gericht op het online begeleiden van studenten, en 6 samenwerkingsprojecten waarin vakcommunity’s open leermaterialen inzetten. In totaal zijn 27 voorstellen ingediend.
studenten op hogeschool utrecht studeren

Projectvoorstellen Online onderwijs

De rode draad in de 9 gehonoreerde projecten is het begeleiden van grotere aantallen studenten met een heterogene samenstelling. Het doel hierbij is dat er betere begeleiding geboden kan worden. Een bijkomstig effect kan ook zijn dat de werkdruk van de docenten vermindert (of niet verhoogt). Een deel van de begeleiding verloopt online, bijvoorbeeld via een intelligent tutoringsysteem, een online atelier waarin studenten samenwerken of een stage-app die studenten stimuleert om kritisch te reflecteren. Het face-to-face contact tussen student en docent kan op deze manier persoonlijker en productiever worden ingezet. Voor deze pijler zijn in totaal 15 voorstel­len ingediend.

Projectvoorstellen Open leermaterialen

Binnen de pijler Open leermaterialen gaan 6 vakcommunity’s aan de slag met open leermaterialen. Dit jaar zijn naast zorg en bètavakken ook technische community‘s goed vertegenwoordigd. Zo werken de technische universiteiten samen om open leermaterialen te ontwikkelen en delen met een brede internationale community op het gebied van ‘Resilience Engineering’. Een andere community van ingenieurs ontwikkelt door aan ethiekonderwijs en binnen de chemie opleidingen wordt nieuwe VR-content ontwikkeld voor het laboratoriumonderwijs. Voor deze pijler zijn 12 voorstellen ingediend door samenwerkingsverbanden van in totaal 21 verschillende instellingen. 

Resultaten projecten uit eerdere rondes

In de eerste vier rondes van de stimuleringsregeling zijn in totaal 46 projecten van start gegaan. De projecten uit de eerste 2 jaar zijn inmiddels afgerond. De resultaten en materialen van deze projecten zijn beschikbaar, evenals de geleerde lessen uit deze projecten. Al het materiaal is met een open licentie vrij beschikbaar en te gebruiken door andere instellingen.

Rol SURF

SURF begeleidt alle projecten en coördineert de uitwisseling en verspreiding van de projectresultaten. Verder initiëren we kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Meer informatie