Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018 geopend

17 JUL 2017

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. In deze regeling stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Onderwijsinstellingen kunnen tot 15 december 2017 projectvoorstellen inzenden.

Nieuwe opzet: 2 pijlers

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt financiering beschikbaar voor onderwijsinstellingen die hun onderwijs willen vernieuwen met ICT. De bestaande stimuleringsregeling Open en online onderwijs is inhoudelijk herzien en kent voortaan twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. OCW en SURF willen zo een extra impuls bieden aan de adoptie van open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisdeling met het hele hoger onderwijsveld.

  • Pijler Online onderwijs: jaarthema Peer feedback en peer assessment in online onderwijs

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het herontwerpen van bestaand onderwijs, ofwel het ontwikkelen van nieuw online onderwijs. Nieuw is het jaarthema, dat moet zorgen voor meer focus van de projecten en het versterken van gezamenlijke kennisontwikkeling. Het jaarthema waarop projectvoorstellen dit jaar moeten aansluiten is het effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs.

  • Pijler Open leermateriaal

Binnen deze pijler kan subsidie worden aangevraagd voor het experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. We willen docenten stimuleren om gezamenlijk over instellingsgrenzen heen kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te (her)gebruiken. Door samenwerking kunnen zij de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken.

Belangrijke data

Voorstel indienen

Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs:

Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten:

Laatste wijziging op 23 nov 2017