SURF brengt eigen CO2-uitstoot in kaart

Inzicht in onze CO2-voetafdruk van 2016

21 DEC 2017

SURF heeft in 2016 in totaal 2.913 ton aan CO2 uitgestoten. Daarvan werd 90% veroorzaakt door de ICT-diensten (netwerken en datacenters) en 10% door de kantooromgeving. Met onze ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn, is deze nulmeting essentieel.

(Klik om in te zoomen)

Uitstoot

In het jaar 2016 heeft SURF in totaal 2.913 ton aan CO2 uitgestoten. Deze emissie is uit te splitsen in 2 delen: 

  • 10 % van alle uitstoot wordt veroorzaakt door de kantooromgeving. 
    Onder de kantooromgeving verstaan we alles wat nodig is om de medewerkers van SURF hun werk te kunnen laten doen. Denk aan een kantoorpand, woon-werkverkeer, zakelijk reizen en afval. Hierdoor is het mogelijk om alle werkmaatschappijen onderling te vergelijken én te vergelijken met andere dienstverlenende organisaties.

  • 90% van alle uitstoot wordt veroorzaakt door de ICT-diensten (netwerken en datacenters).
    Onder diensten verstaan we alle diensten die SURF uitvoert voor externe klanten. Voorbeelden hiervan zijn clouddiensten, het netwerk en de supercomuter. De diensten kunnen deels ook op locatie bij de klant zelf staan.

Emissie is een verzamelnaam voor uitstoot of lozing van verontreinigende stoffen. Eén ton CO2-uitstoot is gelijk aan 7 keer heen en weer vliegen naar Parijs of 319 liter diesel verbranden.

Elektriciteit

De grootste veroorzaker van CO2-uitstoot voor SURF is het gebruik van elektriciteit. Elektra wordt met name gebruikt om de diensten en datacenters te draaien. Hier wordt gebruik gemaakt van groene stroom (biomassa) in de datacenters en grijze stroom voor de hardware die bij instellingen staat. 

Top 3 bronnen CO2-footprint SURF:

  1. Elektriciteit: 90% van het totaal
  2. Zakelijk reizen - vliegverkeer: 5% van het totaal
  3. Woon-werk verkeer: 4% van het totaal

Intercontinentale vluchten 

Wanneer we alleen kijken naar de kantooromgeving dan is de uitstoot 294 ton kg. De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door zakelijk reizen en woon-werk verkeer. Met name intercontinentale vluchten met meer dan 2500 km zorgen voor een aanzienlijk deel van de uitstoot. Omdat de gebruikte elektriciteit voor de kantooromgeving van alle werkmaatschappijen afkomstig is van waterkracht of wind is de CO2-footprint hiervan nul. Dat verklaart meteen het hoge aandeel van zakelijk- en woonwerkverkeer.

Vergelijking met andere kantoren

Om op termijn een ontwikkeling in de CO2-footprint te kunnen aangeven, of om de CO2-footprint van de kantooromgeving te kunnen vergelijken met andere dienstverleners, is het zinvol om de footprint te berekenen per fte of per m2. De gemiddelde footprint per fte van de kantooromgeving voor heel SURF is één ton CO2. De gemiddelde CO2-uitstoot per m2 voor geheel SURF is 0,05 ton. Een gemiddeld kantoor stoot 28% CO2 uit met zakelijk reizen, bij SURF is dat 53%. Dit is mogelijk te verklaren doordat SURF meer dan gemiddeld internationale contacten heeft. Het woon-werkverkeer bij SURF is 36% van de totale uitstoot. Bij andere kantoororganisaties is dat percentage 27%. In het gebruik van elektra zit SURF voor de kantooromgeving juist ver beneden het gemiddelde. Dit komt door de keuze voor groene stroom. Over het geheel genomen scoort SURF goed in vergelijking met andere dienstverlenende organisaties. Dat blijkt uit een externe audit door adviesbureau Climate Neutral Group. Per werknemer stoot SURF 50-70% minder CO2 uit.

Diensten 

De CO2-footprint van de diensten en datacenters van SURF bedroeg 2.619 ton in 2016. Dit wordt voor 99,9% veroorzaakt door de gebruikte stroom. De resterende uitstoot wordt o.a. veroorzaakt door afval, zoals e-waste. Ondanks gebruik van groene stroom (biomassa) is er nog veel CO2-uitstoot, omdat biomassa nog een aanzienlijke CO2-footprint heeft. Daarnaast wordt nog grijze stroom gebruikt. Dit komt doordat SURF ook diensten aanbiedt op locatie bij onze klanten. De klanten (onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten) zijn dan zelf verantwoordelijk voor geleverde energie.

Ambitie: CO2-neutraal in 2025

In 2016 was de CO2-footprint van SURF nog even groot als 20.000 keer heen en weer vliegen naar Parijs of het 1 jaar laten groeien van 145.000 bomen. Bijna 90% van alle uitstoot van SURF wordt veroorzaakt door de diensten, die worden gevoed door elektriciteit. Belangrijk is om hierop te gaan reduceren. Daarbij zijn zakelijke reizen met 5% op het totaal en woon-werkverkeer met 4% de 2 opvolgende veroorzakers van CO2-uitstoot. Door bij de diensten en datacenters gebruik te maken van additioneel opgewekte groene stroom zonder CO2-footprint, zoals wind- of zonne-energie, kan de algehele footprint aanzienlijk gereduceerd worden. Als de instellingen waar SURFnet-apparatuur staat vervolgens ook meer CO2-neutrale hernieuwbare stroom gaan gebruiken is een belangrijke stap gezet. Wanneer vervolgens de focus komt te liggen op zakelijk reizen en woon-werkverkeer dan komt onze ambitie om in 2025 CO2-neutraal te zijn snel dichterbij.

Primeur

De CO2-footprint van SURF over 2016 is een primeur. Het is namelijk de allereerste CO2-footprintrapportage van heel SURF. SURF heeft 3 werkmaatschappijen en 2 kantoorpanden: in Utrecht en in Amsterdam. Ondanks de verschillende locaties werken alle werkmaatschappijen nu samen aan één CO2-footprintrapportage. Met een beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin de ambitie is uitgesproken dat in 2025 SURF klimaatneutraal opereert, is een gezamenlijk rapportage essentieel. Het rapport over 2016 wordt gebruikt als nulmeting en voor het uitwerken van verdere reductieplannen voor de komende jaren.

Laatste wijziging op 13 jun 2018