Nieuws

De belangrijkste punten uit de SURF-ledenraad 9 juni

Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Google Workspace, de overstap van de sector naar IPv6 en de jaarverslaglegging van de SURF-coöperatie. Dit en meer werd besproken tijdens de ledenraadvergadering op woensdag 9 juni. Een korte update:

Google Workspace in het onderwijs kent te veel risico’s volgens Autoriteit Persoonsgegevens

Begin maart 2021 vroegen SURF en SIVON, mede namens PO-/VO-/MBO Raad, Kennisnet, de VH en VSNU, advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van Google Workspace (voorheen Google Suite for Education). De conclusie van de AP is dat Google Workspace for Education op dit moment niet voldoet omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Google heeft aangegeven hierover met de sector in gesprek te willen. Hiertoe zet SURF nu stappen samen met SIVON, de overheid en de brancheverenigingen. 
Lees het volledige bericht Advies AP: Google Workspace in het onderwijs kent te veel risico’s

Plan voor overstap naar IPv6 besproken

Naar aanleiding van vragen uit de markt of SURF IPv4-(internet)adressen kan vrijgeven is onderzocht of dit mogelijk is. Dit kan het best beoordeeld worden op basis van de voortgang met het overstappen op het nieuwe internetprotocol IPv6. Nederland, inclusief het onderwijs en onderzoek, loopt achter op andere landen bij de overgang naar IPv6. Besloten is om pas een keuze te maken om IPv4-adressen te verkopen als er een plan ligt om als sector naar IPv6 over te stappen, met een analyse van de hoeveelheid IPv4-adressen die nodig zijn in de overgangsperiode. De ledenraad heeft SURF gevraagd dit plan op te leveren in oktober 2021. 

Kernpakket van diensten blijft gelijk in 2022

Tijdens de ledenraadvergadering is besloten om het kernpakket van diensten voor 2022 niet te wijzigen. Voor de diensten in het kernpakket geldt een afnameverplichting: als leden behoefte hebben aan een dienst die in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF.

Kernpakket van diensten

Iedere instelling die lid wordt van de coöperatie ondertekent een lidmaatschapsverklaring. Onderdeel van lidmaatschap is het kernpakket van diensten. Voor deze diensten geldt een afnameverplichting: als leden behoefte hebben aan een dienst die in het kernpakket van SURF is opgenomen, dan moeten zij die dienst afnemen bij SURF. Daarnaast bieden we ook diensten aan die optioneel kunnen worden afgenomen.

De samenstelling van het kernpakket wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenraad van SURF. Dat doet zij op voorstel van de raad van bestuur en met advies van de SURF Portfolio Adviescommissie (SPA). De SPA is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van alle in SURF deelnemende sectoren.

Twee nieuwe leden voor de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR)

Er zijn 2 nieuwe leden voor de WTR benoemd door de ledenraad. 

  • Andrea Klaeijsen voor een eerste termijn. Ze is als practor ‘gepersonaliseerd leren’ verbonden aan het Vista College. Zij is een welkome versterking voor de onderwijskundige expertise van de WTR. Binnen haar practoraat gaat veel aandacht uit naar de rol van ICT en digitalisering voor onderwijsinnovatie.
  • Lynda Hardman voor een eerste termijn. Zij is verbonden aan de onderzoeksgroep “Human Centered Data Analytics” van het Centrum voor Wiskunde en Informatica en hoogleraar ‘multimedia discourse interaction’ bij de afdeling Informatica van de Universiteit Utrecht. Voor de WTR zijn haar brede visie op gebruik van data en algoritmes in combinatie met haar uitgebreide bestuurlijke ervaring een fantastische impuls.

SURF Summit: navigeren in de stroomversnelling van de digitale transformatie

Op 13 oktober vindt de SURF Summit plaats, vanaf 15.00 uur in Gooiland, Hilversum. SURF wil op de Summit een gespreksplatform bieden voor alle bestuurders van de SURF-coöperatieleden, door op 3 hoofdthema’s bestuurlijke perspectieven uit te wisselen en waar opportuun gezamenlijk koers te bepalen: digitale veiligheid, flexibilisering van onderwijs en digitale soevereiniteit in het onderzoek. Door op bestuurlijk niveau beelden uit te wisselen over de grote uitdagingen, en daarnaast met informatiemanagementprofessionals in te gaan op praktische handvatten en blokkades, wil SURF een bijdrage leveren aan het navigeren van de stroomversnelling binnen digitalisering van onderwijs en onderzoek. We versturen binnenkort de uitnodigingen.

Wilt u zich nu al aanmelden dan kunt u een e-mail sturen naar summit@surf.nl,  dan nemen wij contact op zodra aanmelden mogelijk is.

Bureau Integraal Veilig Hoger Onderwijs ondergebracht bij SURF

De VSNU en VH hebben besloten de stuurgroep Integraal Veilig Hoger Onderwijs  (IV-HO) op te heffen en het bureau bij SURF te positioneren. SURF neemt de hiërarchische leiding op zich. De functionele leiding blijft bij de koepels. De komende tijd wordt er gekeken naar welke IV-HO-onderwerpen wel en niet bij SURF thuishoren. Dit wordt de komende tijd besproken en uitgewerkt. Een definitief voorstel komt t.z.t. in de ledenraad.

Ellen van Schoten nieuw bestuurslid Netherlands eScience Center (NLeSC)

Conform de statuten van het NLeSC benoemt SURF één van de bestuursleden van het Netherlands eScience Center. Per 1 juli 2021 is dat Ellen van Schoten (lid college van bestuur Erasmus Universiteit) voor een periode van 3 jaar. Zij is per die datum de opvolger van Jan de Jeu als voorzitter. 
 

Nieuwe governance code goedgekeurd

De tekst van de governance code is aangepast, zodat deze past bij het nieuwe SURF, en bij de vernieuwde en verbeterde betrokkenheid van de leden bij de coöperatie. De nieuwe governance code is geschreven conform de richtlijnen van de NCR en goedgekeurd door de ledenraad.

Jaarverslag Coöperatie SURF 2020 goedgekeurd

De ledenraad heeft het jaarverslag 2020 van de coöperatie goedgekeurd, met complimenten voor alle medewerkers van SURF voor de uitzonderlijke inzet van afgelopen jaar (gezien de fusie en de pandemie). Het resultaat is positief; de ledenraad heeft ermee ingestemd dat het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Ook werd finale decharge verleend voor de jaarrekeningen 2016-2019. 

Van meerjarenagenda en 2jarenplan naar zesjarige strategie

De ledenraad stemde in met een nieuwe plansystematiek voor de coöperatie: van een Meerjarenagenda (voor 4 jaar) en een 2Jarenplan (voor 2 jaar) naar een zesjarige strategie, waarbij er na 3 jaar een mid-term review plaatsvindt. Voor specifieke thema’s en onderwerpen komen er zogeheten individuele roadmaps. Deze worden in nauwe afstemming met de leden vorm gegeven.

Toenemende vraag van leden vraagt om nieuw financieel kader 
Onderdeel van de strategie is een nieuw financieel kader omdat de vraag van leden aan SURF steeds groter wordt, door meer inzet van ICT bij onze leden en de wens voor gezamenlijke oplossingen. Begin 2022 zal SURF een voorstel voorleggen voor het financieel kader, met consequenties vanaf 2023. Samen zullen we moeten bepalen wat wenselijk en haalbaar is. 

Volgende ledenraadvergadering

De volgende ledenraadvergadering vindt plaats op 13 oktober 2021 met aansluitend de SURF Summit. De ledenraad vergadert dit jaar verder nog op 8 december 2021.