News

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad van 12 april

Tijdens de Ledenraad van 12 april werden onder andere het ledentevredenheidsonderzoek, het trendrapport en innovatie bij SURF besproken. Voor het Npuls-programma werd een ledenraadcommissie ingesteld om het SURF-aandeel meer in detail te bespreken met de Raad van Bestuur. In dit bericht lees je meer over de belangrijkste punten.
Leerling met VR bril

De volgende onderwerpen zijn met de Ledenraad besproken:

Ledentevredenheidsonderzoek 2022

SURF liet in het najaar van 2022 onder bestuurders en coördinerend SURF contactpersonen (CSC) van leden een ledentevredenheidonderzoek uitvoeren. Doel was het in kaart brengen van de ervaringen, tevredenheid en betrokkenheid van de leden. Uit het onderzoek bleek dat de beleving van SURF in algemene zin positief is. Men is tevreden over de samenwerking, de diensten, het contact en de informatievoorziening. Ook de drie rollen van SURF (vereniging, dienstverlener en innovatiewerkplaats) staan helder op het netvlies.

Wat betreft de innovatiewerkplaats is er ruimte voor betere informatievoorziening wat SURF op dit gebied voor en met de leden onderneemt. Daar wordt in deze vergadering mee gestart, door een presentatie van de CINO over innovatie bij SURF.

Aanvraag lidmaatschap

SURF ontving nieuwe aanvragen voor lidmaatschap van drie nieuwe mbo-instellingen: De Rooi Pannen, de Leidse instrumentenmakers School en het Zone College. Een vierde aanvraag is van KPZ, een hogeschool. Tijdens de Ledenraad werden de aanvragen goedgekeurd.

Onderzoek SURFsoc/SIEM-dienstverlening 

Sinds april 2021 is de dienst SURFsoc, het security operations centre (SOC), beschikbaar voor de leden van SURF. Het Security Information en Event Management (SIEM)-systeem van het SOC monitort cyberdreigingen en mogelijke aanvallen op de infrastructuur van instellingen. Uit een onafhankelijk onderzoek, in opdracht van SURF, kwam een aantal aandachtspunten naar voren. In de Ledenraad werden deze punten besproken. Ook werd toegelicht hoe SURF in samenspraak met de leverancier en de afnemende instellingen werkt aan optimalisering van de dienstverlening.

Trendrapport

Op 15 februari 2023 publiceerde SURF het Tech Trendrapport. In dit rapport lees je meer over technologische ontwikkelingen en de (mogelijke) impact op onderwijs en onderzoek. Ook wordt er vanuit de technologie een overzicht gegeven van signalen en trends, en staan er voorbeelden in genoemd van hoe de technologie zich ontwikkelt. Zo kom je meer te weten over hoe deze binnen het onderwijs en onderzoek relevant en toepasbaar kunnen zijn. Het rapport wil leden in staat stellen afwegingen te maken over de inzet van nieuwe technologie in de eigen instelling en de sector. Ook biedt het rapport inspiratie voor het ontwikkelen van een lange termijn strategie voor bestuurders, CSC’s en andere stakeholders bij leden.

Invulling rol innovatiewerkplaats

CSC’s en bestuurders willen graag meer inzicht in de rol van SURF als innovatiewerkplaats. Tijdens de Ledenraad gaf Ron Augustus vanuit de Raad van Bestuur een toelichting op innovatie bij SURF en de relatie met de SURF Strategie 2022-2027, de verdeling van de beschikbare middelen en de betrokkenheid van de leden.

In de strategie zijn voor zowel onderwijs als onderzoek vier innovatiezones ontwikkeld. Ook zijn er domein overstijgende innovatiezones die voor zowel onderzoek als onderwijs gelden. Tijdens de Ledenraad is goedgekeurd dat de vier innovatiezones van onderwijs onder regie van het Npuls-programma uitgevoerd gaan worden. Daarnaast werd besloten dat er een verkenning kan worden gestart voor het onderwerp ‘Publieke Waarden’, dat mogelijk op termijn tot een innovatiezone kan leiden. Aanvullend werd de inhoud van de roadmap ‘Efficiënt gebruik van infrastructuur en applicaties’ goedgekeurd.

Update Npuls

Er is bij OCW toestemming gevraagd fase 0 te verlengen t/m 30 juni 2023. Met deze verlenging is er meer tijd voor het governance-vraagstuk, die voor dit programma complex en getrapt is. Dat heeft te maken met de bijzondere positie van SURF enerzijds en de afstemming tussen EZK en OCW, OCW en de sector en de partners binnen de sector anderzijds.

Ondertussen startten Berent Daan als programmadirecteur en Lodewijk Asscher als voorzitter van de stuurgroep. In de stuurgroep zitten naast Lodewijk Asscher (voorzitter), Oege de Jong (als vervanger van Bert Beun) namens de MBO Raad, Mirjam Koster namens de MBO Raad, Timo Kos namens de VH, Luc Verburgh (die het hbo zal verlaten en vervangen zal worden) namens de VH, Arthur Mol namens UNL, Peter-Paul Verbeek namens UNL en Jet de Ranitz namens SURF.  

Tussen partners in het programma zal een convenant worden gesloten, onder andere over het penvoerderschap van SURF. Met een op te richten ledenraadcommissie zal de RvB de details bespreken, zodat dit in juni 2023 aan de ledenraad kan worden voorgelegd.

Wijzigingen in de Ledenraad

Per 1 maart jl. is een vacature ontstaan in de afdeling mbo vanwege het afscheid van Gerry Geitz bij Noorderpoort. Ook Frits Gronsveld (STC) verlaat de ledenraad. De MBO Raad draagt nieuwe leden voor.