Nieuws

De belangrijkste punten uit de SURF-ledenraad van 12 oktober 2022

Tijdens de ledenraad van 12 oktober werden onder andere het tariefbeleid en de stand van zaken omtrent het innovatieconvenant besproken. De raad van bestuur van SURF gaf ook een update over Digitaliseringsimpuls Onderwijs Nederland. In dit bericht lees je meer over de belangrijkste punten.
Studentes met laptop

Statutenwijziging

In verband met de zittingstermijn van leden in de Ledenraad besloot de Ledenraad op 22 juni 2022 een statutenwijziging door te gaan voeren. Dit besluit leidde tot een statutenwijziging die 30 dagen ter inzage lag voor de leden van SURF. In de vergadering nam de Ledenraad het definitieve besluit om de voorgenomen wijziging door te voeren. Aanvullend is er gewerkt aan een Ledenraad-reglement, waardoor vertegenwoordigers van de leden niet oneindig in de Ledenraad kunnen aanblijven. Vanuit good governance wil de Raad van Bestuur graag dat beide documenten elkaar aanvullen. Tevens zijn diverse andere afspraken vastgelegd in het reglement, waaronder wie de deelnemers aan de Ledenraad-vergaderingen zijn en het afgeven van volmachten. De statuten van de coöperatie en het Ledenraad-reglement zijn beschikbaar op surf.nl.

Aanvragen lidmaatschap

SURF ontving drie nieuwe aanvragen voor lidmaatschap van de volgende mbo-instellingen: Terra, Curio en SORG – Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. De Ledenraad ging akkoord met toetreding van deze drie instellingen tot de coöperatie en we heten hen van harte welkom als nieuwe leden van SURF.

Project tariefbeleid

De ingestelde Ledenraadcommissie, die samen met de Raad van Bestuur meedenkt over het onderwerp tariefbeleid, kwam afgelopen juni, juli en september bij elkaar. De Raad van Bestuur gaf een toelichting op deze drie bijeenkomsten en de gedeelde informatie. De commissie bevestigde de conclusie van de Raad van Bestuur dat complexiteitreductie gewenst is en ondersteunde het inperken van het grote aantal historisch gegroeide businessmodellen tot een vastomlijnd viertal.

In de vergadering van december wil de Raad van Bestuur de documenten voor de vier businessmodellen ter goedkeuring voorleggen aan de Ledenraad. Hierin komen ook de financiële onderbouwing en marktconformiteit aan bod. Hiermee kan de herziening van het tariefbeleid van start gaan. Deze documenten gaan over de governance (wie beslist en adviseert waarover) en de rekenmethoden (welke modellen worden gebruikt).

Een belangrijke geplaatste opmerking is dat iedereen constructief en positief in het gesprek zit, met veel waardering voor het werk dat over en weer wordt verzet om te komen tot modellen. De Ledenraad benadrukt dat SURF een innovatieve organisatie is, en dat de invoering van modellen en templates niet mag leiden tot verlies van innovatiekracht. Ook wordt het belang van publieke waarden benadrukt als afwegingscriterium, in relatie tot de markt.

Update Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL

De Raad van Bestuur praatte de Ledenraad kort bij over de stand van zaken omtrent de Digitaliseringsimpuls Onderwijs Nederland. Een belangrijke take away van het gesprek was dat het programma van de sector is. SURF is een deelnemende partij in het programma en de penvoerder, en ondersteunt leden bij de uitvoering. De gebruikelijke SURF-procedure geldt wanneer resultaten uit het programma overgaan in diensten en infrastructuur bij SURF. Ook wordt dan de besluitvorming overgedragen aan SURF-gremia waarin ook de leden betrokken zijn.

Stand van zaken innovatieconvenant

Sinds de vaststelling van de SURF Strategie vorig jaar december is er door grote ontwikkelingen veel veranderd. Denk hierbij aan de toekenning van de Digitaliseringsimpuls en de financiële impuls van de minister van OCW in open science en de beoogde oprichting van het Regieorgaan Open Science. De Raad van Bestuur speelt hierop in bij de invulling van de innovatiezones op gebied van onderwijs en onderzoek en de bijbehorende roadmaps. Zo gaan enkele onderwijs innovatiezones op in de Digitaliseringsimpuls wat impact heeft op de planning en financiering. De middelen voor innovatie die in een gegeven jaar overblijven, blijven behouden op de balans. Hierover wordt apart gerapporteerd. Door de verschuiving van onderwerpen naar andere programma’s, zoals de Digitaliseringsimpuls, valt er bij SURF binnen het innovatieconvenant ruimte vrij voor nieuwe prioriteiten. Prioriteiten (zoals nieuwe innovatiezones en roadmaps) worden in overleg met de Ledenraad gesteld, waarna een uitwerking met de CSC’s volgt.

Wijzigingen in de Ledenraad

De drie vacatures in de afdeling hbo zijn vervuld door:

  • Hans Camps, lid College van Bestuur van de Haagse Hogeschool
  • Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur van Zuyd Hogeschool
  • Annemarie Hannink, lid College van Bestuur van de Hanzehogeschool