News

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad van 6 april 2022

Tijdens de Ledenraad van 6 april werden onder andere het leden- en doelgroepenbeleid, de huidige situatie voor SURF-dienstverlening in termen van kosten, inkomsten en afname en de start van twee Roadmaps op het gebied van cybersecurity besproken. In dit bericht lees je meer over de belangrijkste punten.
Bovenaanzicht van studenten achter computer met mobiel

De volgende onderwerpen zijn met de Ledenraad besproken:

Leden- en doelgroepenbeleid

De basisgedachte van het leden- en doelgroepenbeleid is dat de kern van SURF bestaat uit de leden, de zogenaamde ring 0. Aan de Ledenraad is een voorstel voorgelegd dat beschrijft welke organisaties zich als lid kunnen aansluiten bij de coöperatie. Naast de twee statutaire voorwaarden, formuleerde we een derde voorwaarde, die echter niet uitsluitend is. Deze houdt in dat het aspirant-lid is opgenomen in de NWO-subsidieregeling en/of aanbieder van door de NVAO geaccrediteerde opleidingen is. Het voldoen aan deze derde voorwaarde kwalificeert niet automatisch voor het lidmaatschap, maar het niet-voldoen leidt evenmin automatisch tot afwijzing van de lidmaatschapsaanvraag. Indien aan de eerste twee voorwaarden voldaan is, die uitsluitend zijn, kan over de derde voorwaarde in gesprek worden getreden. Tijdens de vergadering gingen de leden akkoord met de drie voorwaarden.

Aanvullend sprak men over niet-leden en of zij dienstverlening van SURF kunnen afnemen en aan welke voorwaarden zij dan moeten voldoen. Gesproken is over de gedachte om twee ringen in te richten, naast ring 0, met in ring 1 organisaties die onderdeel zijn van het ecosysteem van onderwijs en onderzoek maar om formele redenen geen lid kunnen worden van SURF (omdat ze niet voldoen aan de statutaire voorwaarden) en in ring 2 organisaties die in het kader van samenwerkingsverbanden met leden en/of vanuit marktinnovatie tijdelijk dienstverlening van SURF kunnen afnemen. De Ledenraad kon zich vinden in deze gedachten, die nu verder uitgewerkt worden.

Nieuwe lidmaatschapsaanvragen

Een drietal organisaties diende een aanvraag in voor het lidmaatschap van SURF: Stichting Vakinstelling SVO (mbo), Hout- en Meubilerings College (mbo) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De Ledenraad keurde het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om de drie partijen lid te laten worden van de coöperatie goed.

Tariefbeleid

De Ledenraad is meegenomen in de huidige situatie voor SURF-dienstverlening in termen van kosten, inkomsten en afname. De huidige complexiteit is groot; reductie is noodzakelijk maar niet eenvoudig aan te brengen. Onder de huidige overhead vallen een aantal kostensoorten die geen ‘klassieke’ overhead zijn en de post is daarmee niet transparant; deze wordt de komende tijd verder gespecificeerd en opgeschoond. Parallel kijken we naar het portfolio van diensten en de bijbehorende life cycle. We houden deze tegen het licht qua kosten, opbrengsten en afnamehoeveelheden en stadium van ontwikkeling. Hieruit volgt meer inzicht in mogelijke maatregelen zoals het sturen op groei van de afname van specifieke diensten of het uitfaseren van diensten. De Ledenraad erkende en herkende de complexiteit van het tarievenmodel en sprak complimenten uit voor de degelijke en grondige aanpak om het model aan te passen en toekomstbestendig te maken. Voor het vervolg stellen we een commissie in, bestaande uit bestuurders (niet noodzakelijkerwijs Ledenraadleden) die samen met de Raad van Bestuur dieper op de materie in gaat. Datzelfde wordt georganiseerd vanuit de Coördinerend SURF Contactpersonen.

IPv4-adressen

Een voorstel voor de (stapsgewijze) verkoop van IPv4-adressen is besproken met en goedgekeurd door de Ledenraad. Dit voorstel kwam in nauw overleg met experts van de leden tot stand. De financiële middelen die voortkomen uit de verkoop van een eerste tranche IPv4-adressen worden gealloceerd naar het stimuleren van de opname van IPv6 binnen de community.

Roadmaps security

In vervolg op de door de Ledenraad vastgestelde innovatiezone cybersecurity in december 2021, zijn als onderdeel van de SURF Strategie twee roadmaps uitgewerkt. Dat gebeurde in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers vanuit de leden. De doelstellingen, aanpak en governance van de roadmaps ‘Samen in Control’ en ‘Techniek, Bewustzijn en Vaardigheden’ werden met complimenten voor zowel inhoud als proces onderschreven door de Ledenraad, met het verzoek om tot uitvoering over te gaan.

De Ledenraad werd geïnformeerd over onderstaande ontwikkelingen:

Oorlog in Oekraïne

SURF helpt zijn leden bij acties die voortvloeien uit de oproep van de minister van OCW ten aanzien van samenwerkingsverbanden met onderwijs- en kennisinstellingen in Rusland en Belarus. Aanvullend vinden er vanuit SURF een aantal andere acties plaats. Zo is er in afstemming met SURFcert sprake van extra cybersecurity monitoring. In overleg met GÉANT en CERN/Nikhef onderzoeken we of er verbindingen zijn met Russische en Belarussische partijen die bevroren moeten worden. Daarnaast blokkeerde SURF in navolging van de EU-sancties met pijn in het hart de websites van Russia Today en Sputnik.

Groeifonds aanvraag onderwijs

Samen met het wo, hbo en mbo (in afstemming met UNL, VH en MBO Raad) diende SURF eind oktober 2021 bij de minister van OCW een aanvraag in voor het Groeifonds.  Namens de sectoren sprak een delegatie van vertegenwoordigers met de commissie van het Groeifonds. We verwachten binnenkort uitsluitsel te ontvangen.

Verzoek om SURF namens Nederland te mandateren voor de EOSC Association

SURF is door het Nationaal Programma Open Science (NPOS), bij minister Dijkgraaf aangedragen als gemandateerd lid van de EOSC Association namens Nederland. Alle Nederlandse publieke instellingen en organisaties in de EOSC Association ondersteunen dit verzoek. Een gemandateerd lid brengt naast de eigen visie, ook de visie in van het land dat men vertegenwoordigt en is verantwoordelijk voor het informeren van alle belanghebbenden over hetgeen er in EOSC besproken wordt. Dit verloopt in Nederland grotendeels via NPOS. De minister heeft laten weten SURF voor te dragen.

Visie over open leermaterialen

De betrokken bestuurders uit het Koersteam van het Versnellingsplan ontwikkelden een visie op open leermaterialen. Deze visie moet leiden tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie meer bij onderwijsinstellingen ligt. Door het ondertekenen van de verklaring committeerden UNL (voorheen VSNU), VH en SURF zich aan deze visie. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de Innovatiezone Onderwijs die in de nieuwe SURF Strategie beschreven staat.

Inkoop en rechtmatigheid

Naar aanleiding van een vraag tijdens de vorige Ledenraad wordt bevestigd dat het grootste deel van het aanbod vanuit SURF rechtmatig geleverd wordt. Doordat er eerder gewerkt werd met bemiddelingsovereenkomsten is er nog een klein deel van het aanbod dat omgezet moet worden. Dit deel is inzichtelijk en onderdeel van de planning. Instellingen kunnen zich melden bij hun relatiemanager van SURF indien er rond de accountantscontrole behoefte is aan een onderbouwing rondom de rechtmatigheid van de eigen inkoop via SURF.

Een nieuwe overeenkomst voor de afname van Dienstverlening

Naar aanleiding van het ontstaan van de nieuwe SURF-organisatie stelde SURF een nieuw stelsel van overeenkomsten op waarin de relatie van SURF met dienstafnemers, zowel leden als niet-leden, wordt vastgelegd. Deze set bestaat uit een Raamovereenkomst per afnemer, de Algemene Voorwaarden en de Annex Verwerkersafspraken (voor zover daar sprake van is bij SURF-diensten). Na het ondertekenen van een nieuwe Raamovereenkomst per afnemer (en daarbij behorende Algemene Voorwaarden en Annex Verwerkersafspraken) zal voor elke afgenomen dienst een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten worden. De conceptversies van dit stelsel zijn gereed en leggen we in de komende maand voor aan juristen aan de ledenzijde die hierover adviseren richting de CSC-voorzitters. Hierna gaan de documenten naar de Ledenraad van 22 juni 2022 voor goedkeuring. Na akkoord vanuit de Ledenraad moeten alle instellingen nieuwe contracten ondertekenen. Dit is een omvangrijke klus waarvoor we een separate planning maken.

BTW en Inkoop Digitale Content

Per 1 januari 2020 verlaagde de overheid het BTW-tarief voor elektronische uitgaven van 21% naar 9%. Dit gaat om boeken, educatieve informatie, dagbladen, weekbladen en tijdschriften en andere uitgaven die ten minste drie keer per jaar verschijnen. In overleg met vertegenwoordigers van de bibliotheken van UNL en VH (UKB en SHB) hanteert SURF daarom per 1 januari 2020 dit verlaagde tarief.

Op sommige onderdelen laat de wet ruimte voor interpretatie. Om helderheid te krijgen over de ontstane grijze gebieden ging SURF in overleg met zijn belastingadviseur. Op een aantal vlakken ontvingen we een positieve bevestiging dat het lage tarief van toepassing is. Dit leidt tot een structurele kostenbesparing voor de sector. Het geldt echter niet voor alle digitale content die we als SURF inkopen voor onderwijs en onderzoek.  Zo voeren we nog een gesprek over “Open Access” en dan specifiek over publicaties. Voor leesrechten geldt het lage tarief, maar publicatierechten lijken net buiten de wet te vallen. Gesprekken met de Belastingdienst leiden vooralsnog niet tot een duidelijke uitspraak.

Omdat SURF sinds 2020 het lage tarief hanteert, is er een financieel risico in het geval in een later stadium alsnog blijkt dat het hoge tarief moet gelden. De Belastingdienst kan dan terugvorderen met terugwerkende kracht. Dit risico aanvaarden de UNL en VH en namens hen is het grootste deel van de digitale contracten gesloten. UNL pakt het onderwerp op binnen een hiervoor ingestelde werkgroep BTW binnen de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën (SBF). Graag ondersteunen we vanuit SURF met de opgebouwde kennis op dit dossier vanuit procurement en fiscaliteit. 

 

Wijzigingen in de Ledenraad

  • Huug de Deugd trad per 1 maart 2022 terug als lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de afdeling hbo.
  • Agnes Muskens is per 1 januari 2022 benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit.
  • Josefien Kursten neemt per heden de zetel van Mark Janssen over in de Ledenraad. Josefien is lid van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht.

Ledenraadvergaderingen in 2022

De volgende Ledenraadvergaderingen vinden in 2022 plaats op 22 juni, 12 oktober en 7 december.