Nieuws

Doe mee met de derde ronde Call for Proposals voor pilots en projecten lokale DCC’s!

De derde ronde Call for Proposals pilots en projecten gericht op lokale DCC’s (Digital Competence Centers) gaat van start. Deze cyclus van CfP’s vloeit voort uit het uitvoeringsplan “investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur” van NWO. In samenwerking met de regiegroep RDM voorzieningen organiseert SURF de call om het nationale ecosysteem te versterken.
Twee jonge onderzoekers met computer en snoeren

Het nationale ecosysteem versterken 

Het doel van de CfP’s is om het RDM landschap te versterken door instellingen te stimuleren om hun diensten en infrastructuur zodanig aan te passen dat zij deze beschikbaar kunnen stellen aan het netwerk van DCC’s of zodat zij diensten uit het nationale data ecosysteem kunnen adopteren. Deze aanpassingen dienen ertoe te leiden dat instellingsoverstijgende samenwerking in onderzoek beter gefaciliteerd kan worden. 

Project- en pilot voorstellen: 

De projectvoorstellen dienen door consortia van instellingen te worden ingediend, die vertegenwoordigd worden door het lokale DCC van de penvoerende instelling. Er zullen maximaal 5 projectvoorstellen gehonoreerd worden. De looptijd van deze projecten is maximaal 1 jaar na toekenning. 

Daarnaast is er, net als in de voorgaande jaren, de mogelijkheid om een voorstel voor een pilot in te dienen. Pilotvoorstellen zijn kleinschaliger dan projectvoorstellen en zijn bedoeld om nieuwe ideeën op het gebied van Research Data Management binnen de eigen instelling een kans te geven.  

Een pilotvoorstel kan door een individuele instelling worden ingediend, maar het onderwerp dient het nut voor de eigen instelling te boven te gaan. Er zullen maximaal 5-pilotvoorstellen gehonoreerd worden. De looptijd van deze projecten is maximaal 6 maanden na toekenning.  

De pilotvoorstellen kunnen ook door individuele instellingen worden ingediend.  

Extra informatie consortia

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door consortia die worden gevormd door tenminste twee instellingen die horen bij de groep instellingen die in aanmerking komen voor deze CfP (zie hieronder voor een volledig overzicht).  

Er zijn geen beperkingen voor het maximaal aantal instellingen dat deelneemt aan een consortium. 

Aan een consortium mogen naast de hierboven genoemde instellingen ook andere not-for-profit onderzoeksinstellingen deelnemen zoals hogescholen of andere leden van SURF. De financiering mag echter alleen ten goede komen aan de subsidiabele instellingen, dit moet ook blijken uit de begroting van het voorstel.  

De penvoerder van een consortium dient het lokale DCC van één van de subsidiabele instellingen te zijn en er dient commitment te zijn van de betreffende Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC). Een instelling kan deelnemen aan meerdere consortia, maar kan slechts voor één consortium als penvoerder optreden.  

Het indienen van pilotvoorstellen hoeft niet via een consortium, deze kunnen worden ingediend door instellingen die subsidiabel zijn voor deze CfP.  

Het indienen van een pilotvoorstel sluit penvoerderschap van- of deelname aan een consortium niet uit, maar er is een limiet van één pilotvoorstel per instelling. 

In aanmerking komende instellingen

Digital Competence Centers van de volgende instellingen komen in aanmerking voor financiering in deze Call for Proposals en kunnen optreden als penvoerder van een consortium: 

De Nederlandse universiteiten, te weten: 

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Eindhoven 
 • Technische Universiteit Delft
 • Tilburg University
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • University Twente 
 • Universiteit Utrecht 
 • Vrije Universiteit Amsterdam 
 • Wageningen University

Nederlandse Universitair Medisch Centra, te weten: 

 • Amsterdam Universitair Medisch Centrum 
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Groningen 
 • Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Daarnaast:

 • KNAW instituutsorganisatie
 • NWO instituutsorganisatie
Voorwaarden financiering

Voor de projectvoorstellen geldt dat het voorstel een maximale omvang van € 150.000 mag hebben. Waar nodig mag er een maximumbedrag van € 10.000 voor hardware aanschaf uitgegeven worden. Overige middelen zijn bedoeld voor menskracht. Er zullen maximaal 5-pilotvoorstellen gehonoreerd worden. De looptijd van deze projecten is maximaal 1 jaar na toekenning. 

De omvang van de pilotvoorstellen is maximaal € 10.000. Er zullen maximaal 5 pilot-voorstellen gehonoreerd worden. De looptijd van de pilots is 6 maanden na toekenning. 

De indieners zullen een eindrapportage met de behaalde resultaten, de manier waarop de resultaten behaald zijn en de lessons learned, opleveren waarin ook een gespecificeerde financiële rapportage is opgenomen. De subsidie wordt, na acceptatie van de behaalde projectresultaten, achteraf aan de instelling overgemaakt. In overleg kan een voorschot van maximaal 20% beschikbaar gesteld worden voor de project-voorstellen (dus niet voor de pilot-voorstellen). 

Als projectkosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het Project toe te rekenen, gemaakte en betaalde kosten: 

 • Loonkosten worden vergoed volgens de NWO-regeling voor “Lokale Digitale Competentie Centra”. 
 • Kosten van aangeschafte hardware gebaseerd op historische aanschafprijzen, met een maximum van 10% van de projectkosten; 
 • Kosten van de voor het Project aangeschafte producten en gespecialiseerde diensten, dient in het projectvoorstel opgenomen te worden. 
 • Kosten voor de inhuur van externe menskracht. Het voorstel dient duidelijk te maken waarom externe inhuur noodzakelijk is en op welke wijze opgebouwde expertise wordt geborgd na afloop van het project 
Procedure en criteria voor beoordeling

Beoordelingsproces  

 1. Na de sluitingsdatum van de CfP zal SURF een eerste check op ontvankelijkheid uitvoeren en zal de voorstellen evalueren op basis van de technische haalbaarheid, eventuele benodigde resources van nationale digitale infrastructuur en gevraagde ondersteuning aan SURF. Het is mogelijk dat er op basis van deze evaluatie, in overleg met SURF, nog aanpassingen aan het voorstel worden aangebracht voordat deze definitief wordt.  
   
 2. Na het definitief worden van de voorstellen zal SURF op basis van de evaluatie een advies uitbrengen aan de RDM-regiegroep.  
   
 3. RDM-regiegroep zal een ranking maken en een advies opstellen over toekenning of afwijzing van de voorstellen aan het SURF-bestuur. 

Criteria voor de beoordeling  

 1. Meerwaarde voor onderzoek 
  Hoe draagt voorstel bij aan het faciliteren van Open Science en FAIR data. Er zal met name gelet worden op de bijdrage aan het verbeteren van interoperabiliteit en herbruikbaarheid. Daarnaast zal samenwerking met een Thematisch DCC tot aanbeveling strekken. 
   
 2. Doelmatigheid van de subsidie 
  In welke mate past een voorstel bij de gestelde doelen van deze CfP. 
   
 3.  Algemeen bruikbaarheid 
  In welke mate zijn de resultaten van het voorstel bruikbaar voor andere instellingen. 
   
 4. Vernieuwing 
  In welke mate is er sprake van vernieuwing van kennis en faciliteiten 
   
 5. Drempelverlaging 
  In welke mate verlagen de resultaten de drempel voor onderzoekers om gebruik te maken van Open Science methoden en FAIR data? 

Deadline & indienen 

De deadline voor het indienen van de aanvragen is vrijdag 8 juli 2022 om 18:00 uur. Voor indiening vul je de template formulieren in die je op de wikipagina CfP 2022 SURF-DCC projecten kan vinden en mail je de ingevulde formulieren naar dcc-support@surf.nl

Contact  

Wil je een idee voorleggen, heb je behoefte aan consultatie of heb je vragen over deze call for proposals? Mail naar dcc-support@surf.nl