Nieuws

Kort verslag van de SURF-ledenraad 7 oktober 2020

Op 7 oktober vond de 17e ledenraadvergadering van SURF plaats, net als de vorige vergadering via videoconferencing. Leden zijn enthousiast over het concept-2Jarenplan en de raad van bestuur van SURF presenteerde een voorstel voor strategieontwikkeling 2020-2021.
Studenten werkend aan een ronde tafel, van bovenaf bekeken. Op de tafel staan illustraties die de verbinding tussen ICT, Onderwijs en Onderzoek verbeelden

SURF stuurt op digitalisering in verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de verkiezingen stuurde SURF politieke partijen een inzet om digitalisering te bevorderen richting een nieuw regeerakkoord. Er is op diverse terreinen veel werk te doen en dat is door corona alleen maar urgenter geworden. Naast investeringen in infrastructuur pleit SURF ook voor aandacht voor inclusie en verbondenheid met het bedrijfsleven. We bouwen aan een digitaal ecosysteem waarbij publieke waarden bovenaan staan. Uiteraard kunnen leden ook van deze inzet gebruik maken. Deze inbreng geeft overigens niet alle prioriteiten van SURF voor de komende jaren weer: daarvoor is het 2Jarenplan geschreven.

Ledenraad enthousiast over het SURF 2Jarenplan

SURF heeft op basis van de prioriteiten van de leden een 2Jarenplan geschreven. De prioriteiten zijn geclusterd in 7 thema’s: flexibilisering van onderwijs, researchdatamanagement, samenwerken in onderzoek, regie op data, security, ICT-infrastructuur onderwijs en onderzoek en innovatie met technologie. Door budgettaire beperkingen hebben we keuzes scherp gemaakt en gaan we ook een aantal activiteiten stopzetten. De ledenraad is enthousiast over de inhoud, het proces en de samenwerking tussen SURF en de leden bij het opstellen van dit 2Jarenplan.

Positieve adviezen

Het concept-2Jarenplan is door de CSC-voorzitters (CSC’s zijn de Coördinerend SURF Contactpersonen) besproken in de eigen sector. Zij spraken waardering uit voor het gevolgde proces en alle sectoren hebben positief geadviseerd. De WTR heeft als onafhankelijk adviescollege van SURF ook een positief advies gegeven over het 2Jarenplan met daarbij drie kanttekeningen.

1. Formuleer een overkoepelende visie

De raad van bestuur van SURF zou een overkoepelende en integrerende visie moeten formuleren op zijn eigen rol, en de rol van leden en andere partners, die richting geeft aan de activiteiten in de komende jaren.

2. Let op de balans tussen volgen en de weg wijzen

Let op de balans tussen het invullen van directe wensen van de leden en het programmeren van innovatie voor de langere termijn volgens een eigenstandige visie.

3. Blijf nieuwe innovatieve projecten opzetten

Zet ondanks een tekort op de begroting toch nieuwe innovatieve projecten op, samen met leden of andere partners, en zoek daarbij nieuwe financieringsbronnen.

De raad van commissarissen onderschrijft het laatste punt. Ook de RvC adviseert om actief op zoek te gaan naar financieringsbronnen voor de zaken die nu nog niet van dekking kunnen worden voorzien, maar waar wel belangstelling voor lijkt te zijn bij de leden.

Volwaardig, haalbaar en voldoende ambitieus 2Jarenplan

De raad van bestuur van SURF kijkt terug op een goed verlopen proces waarbij er met energie door leden en SURF-collega’s is samengewerkt om tot keuzes te komen. Ook gaat de raad van bestuur kijken naar mogelijkheden om, in lijn met de adviezen van de RvC en de WTR, middelen aan te trekken om de ambities meer ruimte te geven. De raad van bestuur is van mening dat we hiermee een volwaardig, haalbaar en voldoende ambitieus 2Jarenplan hebben.

Het vaststellen van het definitieve en gehele 2Jarenplan, inclusief de begroting, vindt plaats tijdens de ledenraadvergadering van 9 december 2020.

Voorstel voor strategieontwikkeling in 2020 en 2021

De reorganisatie van SURF vordert gestaag. Het nieuwe SURF-MT start op 15 oktober, net als de nieuw samengestelde teams. Daarmee is de nieuwe indeling van de SURF-organisatie een feit. Per 30 december 2020 volgt de formele juridische fusie.

De raad van bestuur van SURF ziet veel mogelijkheden om vanaf deze startpositie het nieuwe SURF op te bouwen. Er wordt aan alle kanten urgentie gevoeld om meters te maken met digitalisering. Vanuit de eenheid die we als SURF-organisatie nu aan het vormen zijn, is het mogelijk die ambitie te realiseren. Dit vereist wel dat we na deze organisatorisch herindeling ook anders gaan werken. Dit raakt aan de dienstverlening, aan hoe we innovatie vormgeven en aanpakken – in nauwe samenwerking met het rijkgeschakeerde netwerk waarin we opereren. Enkele concrete punten die de raad van bestuur wil aanpakken zijn de tarieven en portfoliokeuzes, evenals het eerder opstarten van het gesprek over de Meerjarenagenda 2023-2026. De raad van bestuur zoekt daarvoor nadrukkelijk het gesprek op met leden (bestuurders, CSC’s en andere stakeholders) en andere samenwerkingspartners.

Wijzigingen in de ledenraad

  •     
  • Afgelopen vergadering nam Kees Eberwijn afscheid van de ledenraad vanwege zijn pensionering. Zijn vervanger voor de afdeling Overige is Sven van der Gijp namens TNO.
  •     
  • Op 1 april jl. nam Cees Buren afscheid van de ledenraad vanwege zijn nieuwe aanstelling bij het OLVG. De ontstane vacature voor de afdeling Universitaire medische centra is inmiddels ingevuld door Mark Janssen, lid van de raad van bestuur van het Radboudumc.
  •     
  • Voor de afdeling Hoger beroepsonderwijs zijn Timo Kos (lid college van bestuur van Saxion Hogeschool) en Huug de Deugd (lid college van bestuur van Hogeschool Inholland) benoemd.
  •     
  • Roelien Ritsema van Eck nam op 29 september jl. afscheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarmee ook van de ledenraad. Het is nog niet bekend wie haar portefeuille voor de afdeling Wetenschappelijk onderwijs gaat overnemen.

Volgende ledenraadvergadering op 9 december 2020

De volgende ledenraadvergadering vindt plaats op 9 december 2020.

Na afloop van deze ledenraadvergadering vond de SURF Summit plaats, die volledig online is neergezet, als gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. De SURF Onderwijsdagen op 10 en 11 november 2020 is het volgende grote SURF-evenement dat geheel online plaatsvindt.