Nieuws

Kort verslag van de SURF-ledenraad – 9 december 2020

Op 9 december vond de 18e ledenraadvergadering van SURF online plaats. De ledenraad keurde de prioriteiten van de sectoren en daarmee de plannen voor 2021-2022 goed en gaven aan veel vertrouwen te hebben in de aanpak en in SURF.
Studenten werkend aan een ronde tafel, van bovenaf bekeken. Op de tafel staan illustraties die de verbinding tussen ICT, Onderwijs en Onderzoek verbeelden

Wat gaan we als coöperatie doen in 2021 en 2022?

De ledenraad van SURF heeft het SURF 2Jarenplan 2021-2022 goedgekeurd. Het plan is gebaseerd op de prioriteiten van de sectoren, en de uitkomst van de uitvoerige dialoog die we in 2020 voerden met de leden. De komende 2 jaar gaan we onze gezamenlijke ambities binnen 7 thema’s realiseren. De 7 thema’s zijn:

 • Flexibilisering van onderwijs
 • Researchdatamanagement
 • Samenwerken in onderzoek
 • Regie op data
 • Security
 • ICT-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek
 • Innovatie met technologie

We gaan door met een groot deel van onze bestaande diensten en projecten. Daarnaast stoppen we projecten en starten we nieuwe activiteiten op. Leden geven aan dat het een ambitieus en samenhangend plan is, waarin instellingen kunnen samenwerken aan gedeelde prioriteiten en waarin ook ruimte is voor verschillen tussen de sectoren. Op www.surf.nl/2JP vindt u meer informatie over alle thema’s en kunt u het 2Jarenplan downloaden.

Niet verder bezuinigen om negatieve effecten voor leden te voorkomen

Het 2Jarenplan 2021-2022 is het uitgangspunt voor het jaarplan en de begroting van 2021. Zoals eerder al duidelijk werd, bleek er voor 2021 nog een structureel tekort van 7,5 miljoen euro. Inmiddels is dit teruggebracht tot 3 miljoen euro. In het 2Jarenplan 2021-2022 zijn scherpe keuzes gemaakt, er wordt geïnvesteerd in de prioriteiten die de leden hebben aangegeven en er zijn afspraken over de weg waarlangs de SURF-organisatie zich verder zal ontwikkelen. De ledenraad van SURF heeft vertrouwen in de aanpak en steunt daarom de gepresenteerde begroting. De vermogenspositie van SURF is voldoende om het tekort op te vangen. Het jaarplan en bijbehorende begroting 2021 zijn door de ledenraad goedgekeurd.

Een strategietraject voor de lange termijn

In 2021 voeren we een gefundeerd gesprek over de strategie en de bijbehorende financiering. De raad van bestuur plant hiertoe gesprekken met de CSC’s, leden en de ledenraad. Daarbij stellen we gezamenlijk het ambitieniveau voor langere termijn vast. De input die voor het 2Jarenplan is gegeven, vormt een belangrijk startpunt, alsmede de urgentie die als gevolg van covid19 is ontstaan. Op basis van een nadere analyse van de tariefinkomsten van SURF en overige bijdragen worden de financiële kaders transparant gemaakt. Waar nodig volgen voorstellen voor aanpassing.

Deze strategie en de nieuwe financiële afspraken vormen het kader voor de Meerjarenagenda 2023-2026.

Plan voor overgang naar IPv6

Eerder dit jaar sprak de ledenraad over het voorstel van SURF om een grote voorraad IPv4-adressen te vervreemden en beschikbaar te maken voor andere partijen. De leden hebben aangegeven dat zij verwachten meer adressen te gebruiken dan SURF had ingeschat. Ook zijn er aarzelingen over de overgang naar IPv6 en hoe snel die gaat. Er komt daarom een plan waarin wordt uitgewerkt hoe de sector over kan stappen op IPv6 en wat hiervoor nodig is. Als dit plan gereed is, hervatten we het gesprek over de mogelijkheden van vervreemding. Dit zal in de loop van 2021 zijn. 

Aanpassingen in diverse documenten vanwege de gewijzigde governancestructuur

Er zijn in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de besturing van de coöperatie. Daaruit volgde de nieuwe inrichting van de raad van bestuur in 2020. Per 31 december 2020 is de nieuwe juridische structuur van SURF een feit: de drie werkmaatschappijen komen samen in één nieuwe bv onder de coöperatie.

Deze wijzigingen worden verwerkt in de algemene lidmaatschapsvoorwaarden en in het bestuursreglement. De raad van commissarissen stemde al in met de voorgestelde wijzigingen, en ook de ledenraad ging akkoord tijdens de vergadering. De ingangsdatum van beide documenten is 31 december 2020. De (gewijzigde) lidmaatschapsvoorwaarden zijn te vinden op onze website.

Ook de statuten van de coöperatie worden om dezelfde reden gewijzigd, met als extra reden wijzigende wetgeving. Het concept van de gewijzigde statuten ligt tot en met 14 januari 2021 ter inzage voor de leden, waarna de wijziging wordt doorgevoerd. Wilt u het concept inzien, stuur dan een e-mail naar fusie@surf.nl. Met deze wijzigingen zijn statuten, bestuursreglement en algemene lidmaatschapsvoorwaarden in lijn gebracht met de besluitvorming over de governance van 2019.

Enkele korte mededelingen:

 • SURF en Health-RI zijn een partnership aangegaan. SURF vertegenwoordigt de nationale ICT-infrastructuur en Health-RI de nationale infrastructuur voor gezondheidsonderzoek. Er zijn afspraken gemaakt over een verkenning naar hoe de verdere inrichting en ontwikkeling van de nationale gezondheidsdata-infrastructuur gezamenlijk kan worden vorm gegeven. Dit beoogt meer data-gedreven gezondheidsonderzoek en -innovatie te ondersteunen en te versterken.
 • SURF en NWO hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Netherlands eScience Center van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026. Deze volgt op de eerdere samenwerkingsovereenkomst.

Wijzigingen in de ledenraad

 • Miriam Luizink, directeur van de NWO institutenorganisatie, is de nieuwe vertegenwoordiger namens NWO en neemt in de ledenraad de plaats in van Caroline Visser.
 • Bij de afdeling mbo legde Cor van Gerven van het Koning Willem I College zijn functie neer vanwege pensionering en stelde Gerrit Vreugdenhil van ROC van Amsterdam-Flevoland zijn functie ter beschikking. Hun posities in de ledenraad worden ingevuld door de heer Frits Gronsveld, voorzitter CvB STC Group, en mevrouw Gerry Geitz, lid CvB Noorderpoort.

Volgende ledenraadvergadering

De volgende ledenraadvergadering vindt plaats op 7 april 2021. De ledenraad vergadert verder nog op 9 juni, 13 oktober en 8 december 2021.