Nieuws

Vier pilots van start vanuit Digital Competence Center Praktijkgericht Onderzoek

SURF heeft 4 pilots gehonoreerd voor het Digital Competence Center voor Praktijkgericht Onderzoek. Hogescholen konden een voorstel indienen op het gebied van onderzoeksdatamanagement en digitale onderzoeksomgevingen. In de pilots worden geïntegreerde diensten voor onderzoek ontwikkeld die aansluiten op de behoeften van onderzoekers in het hbo.
Drone

Binnen het hbo is grote behoefte aan een set van voorzieningen voor researchdatamanagement (RDM) en virtual research environments (VRE’s) voor data-analyse, die aansluiten bij de manier van werken in praktijkgericht onderzoek. De in de pilots opgedane kennis wordt gedeeld met andere deelnemers van het landelijke Digital Competence Center (DCC) voor Praktijkgericht onderzoek.

Subsidie voor menskracht en expertise

De gehonoreerde pilots ontvangen een subsidie voor de inzet van menskracht binnen de hogeschool en daarnaast kunnen ze expertise van SURF inzetten. Hiermee krijgen hogescholen ruimte om bestaande RDM- of VRE-diensten van SURF te integreren en te laten aansluiten bij het praktijkgericht onderzoek. SURF financiert de pilots vanuit een impulsfinanciering die NWO beschikbaar heeft gesteld om het DCC voor Praktijkgericht Onderzoek te ondersteunen. De pilots lopen een half jaar. Komend voorjaar kondigt SURF een tweede call aan voor pilots die na de zomer zullen starten.

Over de winnende pilots

De volgende pilots zijn gehonoreerd:

  • Fontys Hogescholen - Platform digitale faunaschade taxatie
  • Saxion Hogeschool - Research Drive / iRODS integratie pilot
  • HZ University of Applied Sciences - Open science made simple: Ecosysteem en werkwijze voor hele onderzoekscyclus
  • Hogeschool Utrecht - Verbinden van systemen voor gezondere peutermonden

Fontys Hogescholen

Platform digitale faunaschade taxatie

Fontys GreenTechLab doet onderzoek naar de inzet van drones voor het verzamelen van beelden van faunaschade aan akkers en de automatische verwerking van deze beelden op basis van machine learning. Het ultieme doel is dat er op termijn vanuit een dronebeeld een volledig geautomatiseerd faunaschade-taxatierapport wordt gegenereerd voor taxatiebureaus. In deze pilot gaan onderzoekers en onderzoeksondersteuners samen met SURF aan de slag met het opzetten van een workflow om de datastromen van de drone naar een onderzoeksomgeving te krijgen waar de data-analyse gaat plaatsvinden.

Pilot Saxion Hogeschool

Research Drive / iRODS integratie pilot

In Research Drive kunnen onderzoekers onderzoeksdata opslaan en delen tijdens een onderzoeksproject. Saxion Hogeschool gaat samen met een aantal lectoraten een nieuwe functionaliteit testen waarmee je in Research Drive metadata kan toevoegen aan de datasets (zoals de datum van creatie, creator en een beschrijving) en vervolgens de datasets inclusief metadata automatisch kan doorsturen naar een repository zodat de dataset gearchiveerd of gepubliceerd kan worden. Hiermee maak je een dataset vindbaar en geschikt voor hergebruik. Ook gaat Saxion Hogeschool in deze pilot de bijbehorende werkprocessen testen die nodig zijn om dit systeem goed in te richten en gebruiksvriendelijk te maken.

HZ University of Applied Sciences

Open science made simple: Ecosysteem en werkwijze voor hele onderzoekscyclus

De pilot beoogt onderzoekers en lectoren een eenvoudige oplossing te bieden om gedurende de hele onderzoekscyclus goed met hun data om te gaan. Kernelementen zijn Research Drive als opslagomgeving en SURFsharekit als (data-)publicatieomgeving. De pilot is gericht op het uploaden van kleine datasets in SURFsharekit vanuit Research Drive om zo onderzoeksdata te kunnen publiceren. In deze pilot zal de technische koppeling tussen Research Drive en SURFsharekit niet gerealiseerd worden. De focus ligt op het vormgeven van gedetailleerde werkprocessen die input leveren voor de wijze waarop de koppeling tussen SURFsharekit en Research Drive gemaakt kan gaan worden.

Hogeschool Utrecht

Verbinden van systemen voor gezondere peutermonden

In deze pilot gaan onderzoekers en onderzoeksondersteuners van de Hogeschool Utrecht samen aan de hand van het onderzoeksproject Gezondere peutermonden de datacyclus professionaliseren en een VRE-omgeving ontwikkelen. Dit project behelst mondzorg op consultatiebureaus om tandbederf bij jonge kinderen te voorkomen. Het gaat om privacygevoelige data van kinderen waarbij verschillende partijen toegang hebben tot de data voor analyses. De pilot richt zich op het bouwen van een onderzoeksomgeving en koppelen aan data die automatisch worden opgehaald bij de externe samenwerkingspartners.

Meer informatie over het DCC voor Praktijkgericht onderzoek:

  • Silvia Kempers (projectmanager): s.m.e.kempers@saxion.nl (Saxion Hogeschool is penvoerder van het DCC voor Praktijkgericht Onderzoek)

(Afb. S. Hermann & F. Richter via Pixabay)