Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Flexibilisering maakt het voor studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. De administratieve en technische drempels zijn echter nog enorm. We werken op nationaal niveau samen met instellingen en ketenpartners aan een infrastructuur en afspraken, om flexibilisering te faciliteren.

studenten achter macbook

Wat is onderwijslogistiek?

Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maken dat het onderwijs op hogescholen en universiteiten gestroomlijnd verloopt: van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering. Op het moment dat onderwijsinstellingen met flexibilisering aan de slag gaan en andere keuzes maken over de inrichting van het onderwijs leidt dat altijd tot aanpassingen in de onderwijslogistiek.

Wat levert het op voor de student?

Flexibel onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. De student neemt regie over zijn eigen onderwijsloopbaan en verwacht van de instelling optimale facilitering. Voor een student moet het zo ingeregeld zijn, dat ongeacht zijn eigen route en keuze voor opleiding of instelling er zo weinig mogelijk barrières zijn. Het stelt studenten in staat hun eigen leerroute te bepalen en biedt hen keuzevrijheid.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Het optimaal faciliteren van studenten vraagt wat van de instelling en de medewerkers. Een belangrijk knelpunt bij flexibel onderwijs organiseren is de hierop passende onderwijslogistieke ondersteuning. Instellingen staan steeds meer voor de uitdaging om hun huidige systemen en interne processen zo in te richten, dat ze flexibele onderwijsprocessen kunnen ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk processen inzichtelijk te maken door de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning in kaart te brengen.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan ondersteuning van flexibele onderwijsprocessen?

Om studenten inzicht te geven in het onderwijsaanbod van alle instellingen, ontwikkelt SURF samen met instellingen en nationale ketenpartners, Studielink, DUO en RIO, een infrastructuur die studentmobiliteit en een leven lang ontwikkelen ondersteunt. Om instellingen te ontzorgen van de administratieve lasten is een basisvoorziening beschikbaar: SURFeduhub. Hiermee wisselen instellingen op een veilige en betrouwbare wijze de benodigde onderwijsdata en (persoons)gegevens uit om studentmobiliteit mogelijk te maken. SURF gaat ook standaarden ontwikkelen en op nationaal en internationaal niveau afspraken maken om te borgen dat het uitwisselen van informatie instellingsoverstijgend mogelijk wordt.

Project Studentmobiliteit

volwassenen in gesprek met laptop

SURF is betrokken bij het project Studentmobiliteit van de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict. De UU, TU/e en WUR gaan experimenteren met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data binnen de infrastructuur van SURF. Op basis van de pilot ontwikkelt SURF de infrastructuur door om uitbreiding en opschaling mogelijk te maken.

Meer over het project

SURF Communities verbindt mensen

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de
Special Interest Groups (SIG's) Onderwijslogistiek.

Naar de community

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over onderwijslogistiek en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan