Bestuurlijke inrichting

Op bestuurlijk niveau zijn de veranderingen in onze governance inmiddels afgerond. Er is een nieuwe RvC en sinds september een voltallige, nieuwe RvB.

Collegiaal bestuur

Begin mei 2020 startte Jet de Ranitz als voorzitter van de raad van bestuur (CEO), per 1 juni heeft Hans Louwhoff zich als chief operations officer (COO) gevoegd bij de RvB, per 1 september gevolgd door chief innovation officer (CINO) Ron Augustus.

De portefeuilleverdeling binnen de RvB is vastgelegd. De CEO is verantwoordelijk voor strategie en relatiemanagement, bedrijfsvoering en financiën, de COO heeft het dienstenportfolio onder zijn hoede en de CINO stuurt de innovatie aan. Zij werken samen volgens het principe van collegiaal bestuur en bewaken de integraliteit van 1SURF, zowel voor de werkorganisatie als de stakeholders van SURF.

Sturing en advisering

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. De leden zijn eigenaar van SURF. Het spreekt voor zich dat in onze veranderende organisatie, de vorm en mate van sturing op de coöperatie nadrukkelijk worden geëvalueerd en, waar nodig, opnieuw worden vastgesteld.

Uitgangspunten hierbij zijn dat SURF:

  • zorgt voor visievorming en sturing door leden op bestuurlijk en tactisch niveau binnen de coöperatie.
  • het eigenaarschap van leden voor de coöperatie en de onderlinge verbondenheid tussen de leden borgt.
  • recht doet aan - en geeft ruimte voor - de verschillen tussen de sectoren binnen de coöperatie, zonder de meerwaarde van samenwerking te verliezen.
  • in de samenwerking met de leden zijn missie centraal stelt: om onderzoek en onderwijs in Nederland de kansen van digitalisering ten volle te laten benutten.
Vergaderlocatie bij SURF

Hoe werken we samen?

De raad van bestuur (RvB) formuleert het beleid en de strategie van SURF en vertaalt dit naar tactische en operationele zaken. Zij is verantwoordelijk is voor opstellen van de strategie en voor het organiseren van samenhang en samenwerking tussen sectoren. De RvB werkt hierbij nauw samen met een aantal bestaande en nieuw op te richten gremia die op verschillende niveaus binnen de organisatie voor besluitvorming, sturing en advisering zorgen:

  • De ledenraad vertegenwoordigt de leden (eigenaren van de coöperatie) en is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.
  • De raad van commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het beleid van de RvB, op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming(en). De RvC treedt op als werkgever van en als klankbord voor de RvB.
  • Stuurgroepen geven sturing aan innovatieprogramma’s of innovatielabs die gefinancierd worden vanuit de coöperatie, door externe financiers of door een aantal samenwerkende leden.
  • SURF Portfolio Adviescommissie (SPA) concretiseert de invloed van de leden (bij monde van de CSC’s) op de samenstelling en ontwikkeling van het SURF-dienstenportfolio. De SPA levert schriftelijke adviezen aan de CSC-voorzitters die deze adviezen bekrachtigen richting de RvB.
  • De Coördinerend SURF Contactpersonen (CSC's) adviseren de RvB over de samenwerking tussen sectoren en over de match tussen vraag en aanbod binnen de coöperatie. Dit doen zij via de SPA-vertegenwoordigers, CSC-voorzitters en via hun eigen bestuurders. Daarnaast spelen de CSC-overleggen een belangrijke rol in de informatie-uitwisseling tussen SURF en de aangesloten instellingen.
  • De Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) fungeert als onafhankelijke verkenner en adviseur voor de ledenraad, RvC en RvB op vraagstukken over disruptieve technologische innovatie en digitalisering van onderzoek en onderwijs.