CSC-wo

De CIO’s en/of ict-directeuren van de universiteiten zijn verenigd in het CSC-wo-overleg. CSC staat voor Coördinerende SURF Contactpersonen. Het CSC-wo-overleg adviseert de raad van bestuur van SURF over het SURF-dienstenportfolio en de SURF-meerjarenplanning. Daarnaast is er veel informele uitwisseling over een breed scala aan onderwerpen.

Net als bij andere onderwijsinstellingen is digitalisering cruciaal binnen de universiteiten. Daarnaast werken er veel wetenschappelijk onderzoekers, die hoge eisen stellen aan software, rekenkracht, dataopslag, verbindingen. De ict-uitdagingen en -oplossingen voor universiteiten verschillen hierdoor van veel andere (onderwijs)sectoren. Daarnaast zijn veel zaken niet beperkt tot een enkele universiteit.

Binnen universiteiten zijn de CIO's de SURF Coördinerend Contactpersoon (CSC). Bij de meeste universiteiten wordt de rol van CIO ingevuld door de ict-directeur. Om de dienstverlening van de universitaire ict-afdelingen en SURF optimaal te organiseren voor wetenschappelijke docenten en onderzoekers, zijn de CIO's verenigd in het CSC-wo-overleg.

In het CSC-wo worden zowel uitvoerende als strategische onderwerpen besproken en indien nodig concrete landelijk afspraken gemaakt. Voor belangrijke thema’s hebben 1 of 2 CIO's de rol als linking pin, die het mandaat hebben om namens alle CIO's te spreken. Door deze werkwijze heeft het CSC-wo een sterke positie ontwikkeld ten opzichte van bijvoorbeeld softwareleveranciers, landelijke beleidsinstellingen (bijv. NWO, VSNU, ministeries) en SURF, inclusief de RvB.

Leden van CSC-wo-overleg

De leden van CSC-wo:

 • Ronald Stolk (Rijksuniversiteit Groningen) -  voorzitter
 • Jan-Laurens Lasonder (Universiteit Twente) – vicevoorzitter
 • Jan Jansen (Open Universiteit)
 • Iwan Holleman (Radboud Universiteit)
 • Bart Luijten  (Technisch Universiteit Eindhoven)
 • Han Derkx (Technische Universiteit Delft)
 • Jan-Willem Brock  (Universiteit Leiden)
 • Jacques Beursgens (Universiteit Maastricht)
 • Lex Welman (Universiteit van Amsterdam)
 • Corne van Nispen (Universiteit van Tilburg)
 • Ingrid Regien (Vrije Universiteit)
 • Wout van Wijngaarden (Erasmus Universiteit)
 • Luc Boelhouwer (Wageningen Universiteit)  
 • Jan-Paul van Staalduinen (Universiteit Utrecht) 

Geen CSC, maar wel speciale vermelding voor deelname in ondersteunende commissies:

 • Joop van der Born (Universiteit Leiden)
 • Anke Breeuwsma (Rijksuniversiteit Groningen)

Strategische agenda van het CSC-wo

De CIO’s zijn binnen de universiteiten nauwe betrokken bij onderwijs en onderzoek. Dat is ook een onderdeel van de rol als CSC. Vanuit deze inhoudelijke rol zijn de volgende strategische speerpunten vastgesteld voor de ict binnen universiteiten. Deze zijn opgenomen in het SURF 2JP.  

Publieke waarden Actief deelnemen aan het debat over publieke waarden (rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie) in de universitaire digitale infrastructuur en het implementeren van landelijke en lokale applicaties met aandacht voor publieke waarden en meer data-autonomie. Toezicht op de uitvoering van de UNL-opdracht Publieke Waarden.
Security Garanderen van een veilige digitale werkomgeving voor alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van universiteiten. Stroomlijnen security audits samen met UCISO’s.
Digitaliseringsimpuls onderwijs Samen met de onderwijsdirecteuren zorgen dat dit programma goed wordt ingebed in de universiteiten en dat de landelijke faciliteiten aansluiten bij de universitaire situatie.
Flexibilisering onderwijs Faciliteren van een digitaal studiepad voor studenten over de grenzen van nationale en internationale universiteiten. Onder meer door een landelijke architectuur voor IAM.
Online onderwijs en digitaal toetsen Bijdragen aan een landelijke infrastructuur voor plaats- en tijdonafhankelijk studeren en toetsen.
Digitalisering onderzoek en Open Science Conform de FAIR-principes de onderzoekers ondersteunen met tools (RDM, VRE, repositories) en werkwijzen gedurende de gehele onderzoekscyclus en het digitaliseren van labs.
Leveranciersmanagement Meer grip op leveranciers van ict-applicaties met het oog op ongewenste kostenontwikkeling. Daarnaast het beschermen van de kroonjuwelen van de universiteit (de onderwijs- en onderzoeksdata) door toe te zien op compliancy van Europese privacy- en security-wetgeving.
ict-innovatie Bijhouden en toepassen van ict-innovaties die potentieel veel impact hebben op het primaire onderwijs en onderzoeksproces zoals Artificial Intelligence, Virtual Reality/ Augmented Reality en IoT (Internet of Things).

Inrichting van het overleg

Het CSC-wo vergadert elke maand met uitzondering van de vakantiemaanden bij SURF. Een lid van de RvB van SURF neemt als toehoorder deel aan deze vergaderingen. Het CSC-wo wordt ondersteund door de Senior Adviseur Universiteiten en een secretaris van SURF. 

De voorzitters vergaderen periodiek met de voorzitters van andere sectorale CSC overleggen (CSC-hbo, CSC-mbo en CSC-Research, UMC) en met de RvB van SURF.  

Om de onderlinge band te versterken en om inspiratie op te doen van ict-ontwikkelingen en -toepassingen bij bedrijven en collega-universiteiten in het buitenland maken de CSC’s om het jaar een reis naar het buitenland. Zo bezochten de CSC’s uit het wo:

 • De Verenigde Staten: 6 – 13 mei 2017
 • China: 6  – 14 april 2019
 • Enschede (ivm covid19 reisbeperkingen): 12-14 april 2021

Het CSC-wo onderhoudt structurele contacten met onder meer:

 • UKB: Samenwerkingsverband van universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek
 • UPI: Universitair Platform Inkoop
 • VSNU: Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten