Ledenraad

Alle instellingen die lid zijn van de coöperatieve vereniging SURF zijn ook mede-eigenaar van SURF. De ledenraad vertegenwoordigt de leden, en is het hoogste orgaan van de coöperatie.

Taken van de ledenraad

De ledenraad heeft als (wettelijke) taak:

 • vaststellen van de statuten
 • goedkeuren van de jaarrekening
 • benoemen van de leden van de raad van commissarissen en het bestuur
 • goedkeuren van het Meerjarenplan (de strategie) en de jaarplannen van de coöperatie SURF

Vergaderschema

De ledenraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

Afdelingen

De ledenraad bestaat uit 34 leden verdeeld over 6 afdelingen, waarvoor een vastgesteld aantal zetels beschikbaar is:

 • wetenschappelijk onderwijs: maximaal 14 leden, te benoemen door de universiteiten
 • hoger beroepsonderwijs: maximaal 10 leden, te benoemen door de Vereniging Hogescholen
 • middelbaar beroepsonderwijs: maximaal 3 leden, te benoemen door de MBO-raad
 • niet-commerciële, niet-universitaire research: maximaal 3 leden; 1 te benoemen door NWO, 1 te benoemen door KNAW, 1 voor te dragen door de ledenraad
 • universitaire medische centra: maximaal 2 leden, te benoemen door de NFU
 • overige: maximaal 2 leden, te benoemen door TNO en de Koninklijke Bibliotheek

De leden hebben maximaal 4 jaar zitting in de ledenraad en kunnen 2 keer herbenoemd worden.

Besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorstellen. De voorzitter van de WTR of een door hem aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen en heeft een raadgevende stem.

Voorzitter ledenraad a.i.

 • drs. M.H.T. Jansen

  Vrije Universiteit Amsterdam

Vertegenwoordiging namens het wetenschappelijk onderwijs

 • prof. dr. ir. drs. Hester Bijl

  Universiteit Leiden

 • dr. N. Bos

  Universiteit Maastricht

 • R. Buchwaldt, MBA

  Wageningen University

 • dr. W.D. Bult

  University of Twente

 • mr. A.D. van der Feltz

  Open Universiteit

 • mr. J.P. van Ham

  Technische Universiteit Eindhoven

 • drs. J. de Jeu

  Rijksuniversiteit Groningen

 • drs. W. de Koning-Martens

  Radboud Universiteit Nijmegen

 • drs. J.W. Lintsen

  Universiteit van Amsterdam

 • prof.mr. A. Ottow

  Universiteit Utrecht

 • drs. R. Ritsema van Eck

  Erasmus Universiteit Rotterdam

 • drs. P. Snijders

  Tilburg University

 • drs. N.A. Vermeulen, MBA

  Technische Universiteit Delft

Vertegenwoordiging namens het hoger beroepsonderwijs

 • W.E. van den Brink, MA

  Hogeschool Rotterdam

 • drs. I.T.J. Grimm

  Christelijke Hogeschool Windesheim

 • drs. J. van Iersel

  NHL Stenden Hogeschool

 • J. Nederlof, RC

  Fontys Hogescholen

 • dr. M.J.W.T. Nollen

  Hogeschool Inholland

 • dr. J.G.M. Reuling

  Hogeschool van Amsterdam

 • drs. R.J.G.M. Verbruggen

  Coördinerend SURF Contactpersoon

  Hogeschool de Kempel

 • dr. P. van der Wijk

  Hanzehogeschool Groningen

 • drs. R.W. Zoutendijk

  Driestar educatief

 • T. Zweed

  Hogeschool Utrecht

Vertegenwoordiging namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • drs. C.L.E.M. van Gerven

  Koning Willem I College

 • M.H. Koster-Wentink MA

  Graafschap College

 • G. Vreugdenhil RA

  ROC van Amsterdam-Flevoland

Vertegenwoordiging namens niet-universitaire/niet-commerciële research-instelling

 • prof. dr. J.F.T.M. van Dijck

  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

 • drs. C.E. Visser

  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 • drs. W.W. van Wijngaarden

  RIVM

Vertegenwoordiging namens universitaire medische centra

 • C.J.H. Buren, MBA RC

  Radboudumc

 • prof.dr. F. Miedema

  Universitair Medisch Centrum Utrecht

Overige

 • ir. M.J. van den Berg

  Koninklijke Bibliotheek

 • ir. C. Eberwijn

  TNO