Ledenraad

Alle instellingen die lid zijn van de coöperatieve vereniging SURF zijn ook mede-eigenaar van SURF. De ledenraad vertegenwoordigt de leden, en is het hoogste orgaan van de coöperatie.

Taken van de ledenraad

De ledenraad heeft als (wettelijke) taak:

 • vaststellen van de statuten
 • goedkeuren van de jaarrekening
 • benoemen van de leden van de raad van commissarissen en het bestuur
 • goedkeuren van het Meerjarenplan (de strategie) en de jaarplannen van de coöperatie SURF

Vergaderschema

De ledenraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

Afdelingen

De ledenraad bestaat uit 33 leden verdeeld over 6 afdelingen, waarvoor een vastgesteld aantal zetels beschikbaar is:

 • wetenschappelijk onderwijs: maximaal 14 leden, te benoemen door de universiteiten
 • hoger beroepsonderwijs: maximaal 10 leden, te benoemen door de Vereniging Hogescholen
 • middelbaar beroepsonderwijs: maximaal 3 leden, te benoemen door de MBO-raad
 • niet-commerciële, niet-universitaire research: maximaal 3 leden, te benoemen door NWO en KNAW
 • universitaire medische centra: maximaal 2 leden, te benoemen door de NFU
 • overige: maximaal 2 leden, te benoemen door TNO en de Koninklijke Bibliotheek

De leden hebben maximaal 4 jaar zitting in de ledenraad en kunnen 2 keer herbenoemd worden.

Besluitvorming

De voorzitter van de raad van commissarissen van SURF is ook functioneel voorzitter van de ledenraad. Besluitvorming vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten of de wet een grotere meerderheid voorstellen. De voorzitter van de WTR of een door hem aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen en heeft een raadgevende stem.

Voorzitter ledenraad

 • drs. P.M.M. Rullmann

  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.

Vertegenwoordiging namens het wetenschappelijk onderwijs

 • prof. dr. ir. drs. Hester Bijl

  Universiteit Leiden

 • dr. Nick Bos

  Universiteit Maastricht

 • Rens Buchwaldt, MBA

  Wageningen University

 • dr. W.D. Bult

  University of Twente

 • mr. A.D. van der Feltz

  Open Universiteit

 • mr. J.P. van Ham

  Technische Universiteit Eindhoven

 • drs. E. Hus

  Erasmus Universiteit Rotterdam

 • drs. M.H.T. Jansen

  Vrije Universiteit Amsterdam

 • drs. Wilma de Koning-Martens

  Radboud Universiteit Nijmegen

 • drs. J.W. Lintsen

  Universiteit van Amsterdam

 • prof.dr. A. Pijpers

  Universiteit Utrecht

 • drs. P. Snijders

  Tilburg University

 • prof. dr. E. Sterken

  Rijksuniversiteit Groningen

 • drs. N.A. Vermeulen, MBA

  Technische Universiteit Delft

Vertegenwoordiging namens het hoger beroepsonderwijs

 • W.E. van den Brink, MA

  Hogeschool Rotterdam

 • ir. A.P. de Buck

  HZ University of Applied Sciences

 • drs. I.T.J. Grimm

  Christelijke Hogeschool Windesheim

 • dr. Susana Menéndez

  De Haagse Hogeschool

 • J. Nederlof, RC

  Fontys Hogescholen

 • dr. M.J.W.T. Nollen

  Hogeschool Inholland

 • drs. R.J.G.M. Verbruggen

  Coördinerend SURF Contactpersoon

  Hogeschool de Kempel

 • dr. P. van der Wijk

  Hanzehogeschool Groningen

 • T. Zweed

  Hogeschool Utrecht

Vertegenwoordiging namens het middelbaar beroepsonderwijs

 • E. van den Berg

  ROC Nova College

 • drs. C.L.E.M. van Gerven

  Koning Willem I College

 • G. Vreugdenhil RA

  ROC van Amsterdam-Flevoland

Vertegenwoordiging namens niet-universitaire/niet-commerciële research-instelling

 • prof. dr. J.F.T.M. van Dijck

  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

 • drs. C.E. Visser

  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 • drs. W.W. van Wijngaarden

  RIVM

Vertegenwoordiging namens universitaire medische centra

 • Cees Buren, MBA RC

  Radboudumc

 • prof.dr. F. Miedema

  Universitair Medisch Centrum Utrecht

Overige

 • ir. Marc van den Berg

  Koninklijke Bibliotheek

 • ir. C. Eberwijn

  TNO