Programma-adviesraden (PAR)

Programma-adviesraden (PAR) adviseren het bestuur van SURF over resultaten van innovatieprogramma’s uit het SURF Meerjarenplan. Ze adviseren over de vraag of de resultaten voldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden en hun eindgebruikers, en bij (inter)nationale ontwikkelingen. Ook adviseren ze of koerswijzigingen nodig zijn.

Werkwijze en verantwoording

De adviesraden spreken 2 keer per jaar op basis van een inhoudelijke voortgangsrapportage met de betrokken programmamanager. Eens per jaar wordt het komende jaarplan besproken en eens per jaar worden de resultaten geëvalueerd. De programma-adviesraden brengen vervolgens advies uit aan de programmamanager en het bestuur van SURF. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad over de manier waarop deze met het advies omgaat.

Samenstelling

De 6 innovatieprogramma’s van SURF zijn breed van opzet. Daarom is per programma gekeken naar de meest zinvolle vertegenwoordiging. In een programma-adviesraad zitten gezaghebbende experts, proceseigenaren en eindgebruikers. Een raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. Leden van een programma-adviesraad zijn aangesteld voor de looptijd van een programma (4 jaar). Elke raad kiest een voorzitter uit zijn midden. Het bestuur benoemt de leden van de programma-adviesraden (op voordracht van de voorzitters van de sector-CSC-overleggen).  

Laatste wijziging op 23 mei 2018