Programma-adviesraden

Programma-adviesraden adviseren de directieraad van SURF over de resultaten van innovatieprogramma’s uit het SURF Meerjarenplan. Ze adviseren over de vraag of de resultaten voldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden en hun eindgebruikers, en bij (inter)nationale ontwikkelingen. Ook adviseren ze of koerswijzigingen nodig zijn.

Werkwijze en verantwoording

De adviesraden spreken 2 keer per jaar op basis van een inhoudelijke voortgangsrapportage met de betrokken programmamanager. Eens per jaar wordt het komende jaarplan besproken en eens per jaar worden de resultaten geëvalueerd. De programma-adviesraden brengen vervolgens advies uit aan de directieraad van SURF. De directieraad legt verantwoording af aan de ledenraad over de manier waarop deze met het advies omgaat.

Samenstelling

De 10 innovatieprogramma’s van SURF zijn breed van opzet. Daarom is per programma gekeken naar de meest zinvolle vertegenwoordiging. In een programma-adviesraad zitten gezaghebbende experts, proceseigenaren en eindgebruikers. Een raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden. Leden van een programma-adviesraad zijn aangesteld voor de looptijd van een programma (4 jaar). Elke raad kiest een voorzitter uit zijn midden.

De voorzitters van de sector-CSC-overleggen hebben kandidaten voorgesteld voor de programma-adviesraden. De directieraad benadert op dit moment die beoogde leden. De definitieve samenstelling van de programma-adviesraden publiceren we vervolgens op onze website.