SURF 2Jarenplan 2021-2022

Het SURF 2Jarenplan is de uitkomst van een intensieve dialoog met leden en tussen sectoren, en beschrijft de plannen voor 2021 en 2022. Het is een ambitieus en samenhangend plan, waarin instellingen samenwerken aan gedeelde prioriteiten en waarin ruimte is voor verschillen tussen de sectoren.
SURF 2Jarenplan 2021-2022
SURF 2Jarenplan 2021-2022 NL

Ambities van de leden en prioriteiten

De ambities van de leden zijn groot. Zij willen hun onderzoekers nationaal en internationaal op een veilige manier laten samenwerken zodat zij tot topprestaties kunnen komen en hun studenten de flexibiliteit bieden die nodig is om hun talenten te ontwikkelen. De leden van de coöperatie hebben per sector prioriteiten opgesteld voor hun samenwerking binnen SURF in 2021 en 2022.  Deze prioriteiten zijn de basis van het SURF 2Jarenplan 2021-2022, en zijn geclusterd in onderstaande 7 thema’s.

Studenten aan een tafel achter hun laptops

Thema: Flexibilisering van onderwijs

Leden van SURF willen studenten de flexibiliteit bieden die nodig is om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door ze meer keuzevrijheid in de samenstelling van hun opleiding te bieden en door leven lang ontwikkelen te faciliteren. Om die flexibiliteit te kunnen organiseren zijn nationale afspraken nodig. Online onderwijs maakt het voor studenten mogelijk om te studeren waar en wanneer zij dat willen. De coronacrisis dwong leden om hun onderwijs ad hoc volledig online aan te bieden. Die omslag heeft de noodzaak duidelijk gemaakt voor een aanbod van diensten dat het maken van didactische, functionele en technische keuzes mogelijk maakt. 

Ga naar Thema: Flexibilisering van onderwijs

Twee onderzoekers aan het werk in het lab

Thema: Researchdatamanagement

Onderzoek floreert bij openheid. De wens om alle onderzoeksdata volgens FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) beschikbaar te stellen is groot, maar dat is nog lang niet altijd mogelijk omdat het onderzoekers ontbreekt aan de faciliteiten om dat te doen. Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om dat voor hun onderzoekers te organiseren. Het maken van onderlinge afspraken daarover is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onderzoeksdata voor alle onderzoekers FAIR beschikbaar zijn. Een gefedereerd data-ecosysteem voor data die met dezelfde standaarden en onder passende voorwaarden gedeeld, gebruikt en bewaard worden, maakt dat mogelijk. Om zo’n ecosysteem te kunnen realiseren zijn afspraken over standaarden en voorwaarden noodzakelijk. 

Ga naar Thema: Researchdatamanagement

vrouw met vr bril

Thema: Innovatie met technologie

Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo. Alleen met up-to-date kennis van technologie, methoden en toepassingen voor de ondersteuning van onderzoek en onderwijs kan SURF als coöperatie de kansen en mogelijkheden van nieuwe technologie optimaal benutten en is SURF in staat te anticiperen om diensten, faciliteiten en expertise van wereldklasse te blijven bieden. Investeren in die kennis, experimenteren met nieuwe technologieën in de context van onderwijs en onderzoek en het opschalen van nieuwe technologieën die toegevoegde waarde hebben is daarom noodzakelijk. Dat doen we binnen de coöperatie in nauwe samenwerking met onderzoeksgroepen van leden.

Ga naar Thema: Innovatie met technologie

Twee onderzoekers in lap met laptop

Thema: Samenwerking in onderzoek

Wetenschappelijk en toegepast onderzoek laat zich niet tegenhouden door de grenzen van een instelling of onderzoeksgroep. Onderzoekers werken nationaal en internationaal samen, onderzoeksinstituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten werken onderling samen en werken samen met het bedrijfsleven. Digital (of virtual) research environments waarin onderzoekers online gegevens kunnen opslaan, bewerken en delen maken deze samenwerking mogelijk. Dankzij lokale, nationale en Europese rekenvoorzieningen beschikken onderzoekers over de rekenkracht die zij nodig hebben. 

Ga naar Thema: Samenwerking in onderzoek

Vrouw van achter gefotografeerd zitten op een bank met een mobiele telefoon in haar hand

Thema: Security

Een aantal ernstige security-incidenten heeft in het recente verleden de kwetsbaarheid van onderwijs- en onderzoeksgegevens nog eens onderstreept. Het delen van kennis en ervaring en het samenwerken in signaleren, lokaliseren en reageren op security incidenten zijn belangrijke sleutels in het optimaliseren van de weerbaarheid van de sector. Aanvullend is continue aanpassing aan standaarden voor informatiebeveiliging nodig om het open karakter van onderwijs en onderzoek te kunnen waarborgen zonder in te boeten op veiligheid. 

Ga naar Thema: Security

2 personen luisteren aandachtig

Thema: Regie op data

De waarde van onderwijsdata, studiedata, onderzoeksdata en medische data is groot. Dat zien ook commerciële partijen. Zij investeren fors in diensten die het benutten van verschillende data mogelijk maken. Naast vele voordelen roept het gebruik van die diensten ook vragen op, bijvoorbeeld over juridische en functionele controle over data. Marktontwikkelingen leveren een vooralsnog diffuus speelveld op, waarin de rollen van de verschillende spelers nog lang niet zijn uitgekristalliseerd. Dit vraagt om een duidelijke positiebepaling van leden van SURF om een volwaardige rol in dit speelveld te spelen en te borgen dat zij data kunnen benutten onder hun eigen voorwaarden. 

Ga naar Thema: Regie op data

Tientallen mensen in ruimte achter computer

Thema: ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek

Met SURF beschikken leden over een ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek die internationaal competitief is. Razendsnelle ict-ontwikkelingen vereisen dat binnen de coöperatie steeds opnieuw de afweging wordt gemaakt welke onderdelen van de infrastructuur SURF zelf ontwikkelt en welke onderdelen de markt levert onder voorwaarden van de leden. Dankzij internationale samenwerking met organisaties als GÉANT, PRACE, EGI en EOSC sluit de dienstverlening van SURF aan op internationale infrastructuren voor onderwijs en onderzoek. 

Ga naar Thema: ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek

Totstandkoming SURF 2Jarenplan 2021-2022

In 2020 stelden we samen met de leden het 2Jarenplan 2021-2022 op, als concrete uitwerking van de Meerjarenagenda 2019-2022. We werkten volgens een sectorale benadering.

Lees meer