Position paper 'Op naar een eduID voor alle studenten in Nederland'

Studenten willen steeds vaker studeren buiten de eigen instelling. Ze willen bijvoorbeeld vakken combineren uit ander onderwijsaanbod, of hebben interesse binnen het vakgebied van verschillende opleidingen. EduID zorgt ervoor dat studenten hun mobiliteit kunnen vergroten, door 1 onderwijsidentiteit te leveren.

Achteraanzijde van studenten in wit

Een eduID voor alle studenten in Nederland

In het middelbaar beroeps en hoger onderwijs spelen trends als digitalisering, flexibilisering en internationalisering een belangrijke rol. Deze trends zorgen er ieder op hun eigen manier voor dat het onderwijs verandert. Studenten kunnen hierdoor hun onderwijscarrière meer toespitsen op hun individuele belangstelling en arbeidsmarktperspectief, terwijl onderwijsinstellingen studenten meer keuzevrijheid kunnen bieden in het samenstellen van hun eigen curriculum, zowel binnen als buiten de eigen instelling. Ook voor werkenden ontstaan nieuwe mogelijkheden om onderwijs te volgen in hun eigen tijd en plaats en in hun eigen tempo.

Maar alleen met adequate administratieve en logistieke ondersteuning kunnen de nieuwe mogelijkheden gerealiseerd worden. SURF onderzoekt of 1 studentidentiteit, 1 eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten te realiseren. Concreet werken we de potentie van eduID voor enkele voorbeelden verder uit.

1 Studentmobiliteit

Om studentmobiliteit te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben, een belangrijke randvoorwaarde om effectief behaalde studieresultaten digitaal en geautomatiseerd uit te wisselen. Ook kunnen studenten via 1 eduID, met de juiste authenticatie en autorisatie, toegang krijgen tot het applicatielandschap bij meerdere instellingen, waar ze nu nog bij elke instelling een afzonderlijk account krijgen.

2 Leven lang leren

Een unieke studentidentiteit kan ook gebruikt worden bij initiatieven waarbij ‘regie op eigen gegevens’ door de student centraal staat. Een eduID zorgt er namelijk voor dat de studentidentiteit gelijk blijft, onafhankelijk van de onderwijsinstelling waar de student op dat moment onderwijs volgt. SURF onderzoekt samen met onderwijsinstellingen de voordelen van 1 eduID in een pilot waarin studenten ‘badges’ krijgen uitgereikt voor kennis of vaardigheden die zij hebben aangetoond.

Deze eduBadges maken gebruik van een eduID om de student uniek te identificeren en zo de behaalde resultaten aan de student te koppelen en - op termijn - bijvoorbeeld via EduMij te bundelen. Het EduMij zorgt er dan voor dat een student al zijn behaalde onderwijsresultaten en diploma’s in een digitaal portfolio kan verzamelen door gebruik te maken van de unieke eduID identiteit. EduMij is een initiatief van het ministerie van OCW dat momenteel door DUO, SURF en de koepels wordt uitgewerkt. Het is geïnspireerd op MedMij, https://www.medmij.nl/.

3 Aankomende studenten en alumni

Een eduID kan instellingen en opleidingen helpen om groepen studenten, die nu geen studentnummer hebben, beter te bedienen. Zo kunnen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld eenvoudiger contact leggen met voorinschrijvers, die nog geen studentnummer hebben. Dit komt een soepele overgang tussen middelbare school en het mbo, hbo of wo ten goede. Ook vergemakkelijkt een eduID het contact met alumni, van wie nu na enigetijd het studentnummer uit het studentinformatiesysteem vervalt. Instellingen kunnen zowel voorinschrijvers als alumni via een eduID toegang geven tot onderdelen van hun applicatielandschap.

Uitdagingen

Bij het verkennen van de mogelijkheden en haalbaarheid van eduID, zoekt SURF de samenwerking met onderwijsinstellingen, overheid, DUO, Studielink, Kennisnet, saMBO-ict, de koepels (MBO raad, Vereniging Hogescholen, VSNU) en studentenbonden (ISO, LSVb). De belangrijkste uitdagingen waarover we met elkaar in gesprek willen:

  • We willen als onderwijssector en als instellingen de student beter bedienen. Hoe kan 1 eduID oplossingen bieden voor alle onderwijsinstellingen?
  • Hoe zorgen we dat 1 eduID een leven lang bruikbaar is in het kader van een ‘leven lang leren’?
  • Welke organisatie draagt zorg voor het langdurig beschikbaar houden van 1 eduID? Is dat de overheid of een organisatie zoals SURF?

Denk mee!
SURF is recent gestart met het verkennen van het concept eduID. Wij vragen je om mee te denken om een eduID verder vorm te geven.