Projecten stimuleringsregeling Online onderwijs en Open leermaterialen 2020

Dankzij de stimuleringsregeling kunnen instellingen kennis opdoen, experimenteren met online toepassingen en samenwerken aan leermaterialen van hoge kwaliteit. De minister van OCW heeft 15 projecten gehonoreerd. Lees hier welke dat zijn.

online onderwijs

Projecten 2020

Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. In totaal zijn 34 projecten ingediend, waarvan er 15 zijn gehonoreerd. Het gaat om 10 projecten gericht op interactie en feedback in online onderwijs en 5 waarin vakcommunity’s samenwerken aan collecties van open leermaterialen.

Pijler Online Onderwijs

Bij de pijler Open onderwijs worden instellingen uitgedaagd hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen. Of hun onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. In 2020 zijn de volgende projecten gehonoreerd.

Personal Presentation Trainer
 • Projectleider: Stan van Ginkel (stan.vanginkel@hu.nl)
 • Looptijd: 31 augustus 2020 - 29 augustus 2022
 • Instelling: Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht maakt een applicatie voor de smartphone voor het ontwikkelen van presentatievaardigheden. Hiermee kunnen studenten aan de hand van automatisch gegenereerde feedback hun houding en gebaren ontwikkelen. Het vormt daarmee een aanvulling op bestaande virtual reality-systemen (VR) die zich richten op oogcontact en stemgebruik. De applicatie, genaamd de Personal Presentation Trainer, kan gekoppeld worden aan de eerder ontwikkelde VR-systemen en wordt open source aangeboden. De applicatie wordt in vijf verschillende domeinen van diverse hoger onderwijsinstituten toegepast, getest én verduurzaamd.

Leren door te doen: een interactieve online omgeving voor thesistrajectmanagement

In een éénjarige master is het afstudeertraject een uitdaging voor zowel studenten als docenten. Universiteit Maastricht ontwikkelt een online omgeving om studenten te helpen bij het bijhouden van hun eigen mijlpalen, waarbij het eenvoudiger is voor begeleiders en docenten om studenten te begeleiden bij het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek. De omgeving maakt het mogelijk om online onderwijsactiviteiten aan te bieden, zelfs als studenten niet in de klas zitten om zo optimaal aan te sluiten bij de behoeften van de student. Het doel is niet om face-to-facefeedback onder collega's, docenten en begeleiders te vervangen, maar om die ruimte uit te breiden.

Studentenplatform voor het delen van kennis
 • Projectleider: Stefan Hugtenburg (s.hugtenburg@tudelft.nl)
 • Looptijd: 1 mei 2020 - 1 mei 2022
 • Instelling: Technische Universiteit Delft

Door de exponentiële groei van het aantal studenten dreigt de hechte gemeenschap van studenten en medewerkers bij de afdeling Informatica van de Technische Universiteit Delft te verdwijnen. Studenten stellen meer vragen, maar zijn niet bereid om de vragen van hun medestudenten te beantwoorden. TU Delft ontwikkelt een gamified knowledge-sharing platform voor studenten van de bacheloropleiding Informatica. Bij succes wordt de doelgroep uitgebreid naar de computerscience-masteropleidingen, de faculteit of zelfs het gehele instituut. Doel van het platform is om de kwaliteit van de kennisdeling onder vakgenoten te stimuleren en te verbeteren, studenten zich welkom en thuis te laten voelen in de opleiding en de belasting voor de medewerkers te verminderen.

Feedback and Reflection in Online Collaborative Learning (FROCOLE)

Het doel van FROCOLE is de sociale interactie verbeteren in langlopende a-synchrone ‘computer-supported collaborative learning’-groepen (CSCL) in het online hoger onderwijs. Hiervoor ontwikkelt de Open Universiteit een mobiele feedback- en reflectie-app, onafhankelijk van specifieke elektronische leeromgevingen (zoals Blackboard, Canvas of Brightspace). De app maakt samenwerking in CSCL-groepen gemakkelijker voor studenten die niet gewend zijn samen te werken en waarbij de variatie in studiedoelen groot is. De mobiele app wordt geëvalueerd bij twee vakken van de Open Universiteit, namelijk 'Atelier CSCL' van de faculteit onderwijswetenschappen en de master Business Process Management en IT van de faculteit management. 

 

PE(E)RFECT VAARDIG: online interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs
 • Projectleider: Ellen Rusman (ellen.rusman@ou.nl)
 • Looptijd: 1 september 2020 - 1 september 2022
 • Instellingen: Open Universiteit, Universiteit Maastricht

De Open Universiteit (OU) en Universiteit Maastricht (UM) ontwikkelen en evalueren samen een online methode, PE(E)RFECT VAARDIG, voor interactief praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het hoger onderwijs. Dit gebeurt via peer feedback en video-verrijkte rubrieken. Studenten vormen een beeld van hun vaardigheden door het kijken naar rolmodellen en voorbeelden, en het geven en analyseren van peer feedback. PE(E)RFECT VAARDIG is gebaseerd op de beproefde Viewbrics-methode. De online methode wordt ingezet binnen het domein recht bij de OU en de UM en het domein psychologie bij de OU voor de vaardigheid ‘mondeling presenteren’. Dit gebeurt zowel voor online als blended onderwijs binnen het afstands- én contactonderwijs.

Verbeteren van studentenargumentatie door online peer feedback
 • Projectleider: Omid Noroozi (omid.noroozi@wur.nl)
 • Looptijd: 1 september 2020 - 31 augustus 2022
 • Instelling: Wageningen University & Research  

Wageningen University & Research ontwerpt een online peerfeedback-tool voor essays. Studenten in het hoger onderwijs schrijven veel essays, waarbij de argumentatiestrategieën niet altijd effectief worden ingezet. Met de tool kunnen studenten elkaar reflectieve kritiek geven op het werk en/of de prestaties. Wetenschappelijk en praktisch bewijs toont aan dat peer feedback meestal aan de oppervlakte blijft en dat het ontbreekt aan goed onderbouwde argumenten voor het bevorderen van kritisch denken, diepgaand en uitgebreid leren. Deze tool biedt ondersteuning bij het geven van feedback aan de hand van bepaalde criteria en op basis van de kenmerken van een kwalitatief hoogstaand argumentatief essay.

Online Laboratory calculus with automatic/instant Feedback (OLaF)

Studenten moeten in het laboratorium bepaalde berekeningen snel en foutloos kunnen uitvoeren. In de praktijk blijkt echter dat veel studenten deze essentiële labrekenvaardigheden onvoldoende beheersen. Universiteit Maastricht ontwikkelt een online e-learningtool, OLaF, waarmee studenten zelfstandig kunnen trainen in lab-rekenvaardigheden. Dankzij OLaF maken studenten minder fouten tijdens het laboratoriumonderwijs en zijn docenten minder tijd kwijt aan begeleiding. De tool is bedoeld voor het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het middelbaar onderwijs.

Blended learning environment voor medisch Nederlands: het effect van peer feedback en buddy-ondersteuning

De Universiteit Maastricht biedt zowel een Nederlandse als een Engelse bacheloropleiding geneeskunde aan. De studenten in het Engelse traject zetten hun werk en masteropleiding voort in een ziekenhuis in Nederland. De uitdaging voor deze studenten is om vloeiend genoeg Nederlands te leren communiceren. Universiteit Maastricht ontwerpt een toepassing om het proces van communicatievaardigheden in een tweede taal te vergemakkelijken door middel van peer en instructeursfeedback binnen het medisch onderwijs. Dit gebeurt met behulp van een blended learning environment. Studenten in het Nederlandse medische circuit fungeren als peer buddies en geven peer feedback aan de Engelstalige studenten. De docenten begeleiden het proces.

INTER‐ACTIE: kolomoverstijgende, online peer feedback in interprofessioneel werkplekleren

INTER-ACTIE is gericht op werken en leren in de zorg, waarbij studenten van verschillende disciplines én verschillende niveaus met, van en over elkaar leren. Voor diepgaand leren op de werkplek is het belangrijk dat studenten de feedbackcyclus kunnen doorlopen. In de praktijk levert dit zowel rooster-technische als inhoudelijke uitdagingen op. Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool werken samen aan een oplossing om de face-to-facebijeenkomsten te verrijken met online peer feedback, waarbij het leermateriaal en de werkvormen aangepast worden aan de verschillende denkniveaus van studenten van het wetenschappelijk onderwijs, het hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwijs van de toekomst: synchroon online interdisciplinair duurzaamheidsonderwijs met behulp van het virtuele klaslokaal
 • Projectleider: Karin Rebel (k.t.rebel@uu.nl)  
 • Looptijd: 1 september 2020 - 31 augustus 2022
 • Instelling: Universiteit Utrecht

De grote uitdagingen van de huidige samenleving, zoals duurzaamheid, kunnen niet monodisciplinair worden opgelost, maar worden bestudeerd op het raakvlak tussen de domeinen. Interactie tussen universiteiten zoals de Universiteit Utrecht (UU), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Wageningen University & Research (WUR) is belangrijk daarbij. In november 2019 realiseerde UU een nieuwe studio, de Virtual Classroom, waar online cursussen synchroon worden gegeven. Door gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technologieën voor het verbinden van studenten en docenten in een online leeromgeving, kan de docent eenvoudig met de student communiceren en digitaal feedback geven in de klasomgeving. Het virtuele klaslokaal maakt ook interuniversitaire samenwerking en online interdisciplinair onderwijs mogelijk.

Pijler Open leermaterialen

Docenten stimuleren om open leermaterialen te delen en hergebruiken, dat staat centraal bij de pijler Open leermaterialen. Als docenten samenwerken en experimenteren, kunnen ze de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Lees hier welke projecten gehonoreerd zijn.

Vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen Saxion
 • Projectleider: Lodewijk Witteveen (a.l.witteveen@saxion.nl)
 • Looptijd: 31 augustus 2020 - 30 augustus 2022
 • Instellingen: Saxion, Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Inholland, Windesheim Hogeschool, De Haagse Hogeschool

Docenten en lectoren van zes hogescholen bundelen hun krachten binnen een nieuwe vakcommunity. Hierin werken ze samen aan het ontsluiten, doorontwikkelen en beheren van een samenhangende collectie van open leermaterialen. Een belangrijke stap voor een cultuuromslag in het domein Leven Lang Ontwikkelen (LLO) waar materialen tot nu toe sterk individualistisch worden ingezet. Het doel is een actieve vakcommunity van docenten en lectoren, een samenhangende collectie van open leermaterialen, inzet en doorontwikkeling van open leermaterialen en verduurzaming van de collectie open leermaterialen.

Web of Law: Training Students for the 21st Century Using Web-Based Network Analysis

Rechtspraak vervult een essentiële rol in het juridisch onderwijs. Rechtspraak wordt doorgaans bestudeerd en gedoceerd door uitspraken te lezen en verschillen te verklaren door de feiten van de uitspraken te vergelijken met de uitkomsten. Precedenten spelen hierbij een cruciale rol. Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen een online softwareplatform optimaliseren en in het onderwijs implementeren dat studenten ondersteunt. Het gaat hierbij om het begrijpen en toepassen van citatie(netwerk)analyse om precedenten te identificeren, het detecteren van communities (cliques) van uitspraken en het visualiseren van relaties tussen de uitspraken. De doelgroep is alle studenten (en docenten) binnen het bachelor- en masteronderwijs op het gebied van Nederlands recht.

Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten
 • Projectleider: Marleen de Moor (m.h.m.de.moor@vu.nl)
 • Looptijd: 1 september 2020 - 1 september 2022
 • Instellingen: Vrije universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam

Begrip van onderzoeksmethoden en statistiek is belangrijk voor studenten. Het vergaren van deze kennis en vaardigheden vereist diepgaand studeren. Doel van dit project is een omvangrijke databank van statistiekopgaven te creëren en beschikbaar te stellen via een eigen website, op github en SURF ShareKit. Hiervoor wordt bestaand materiaal van de vijf vakgroepen van vier universiteiten hergebruikt en doorontwikkeld. De open databank met statistiekopgaven kan door docenten uit de vakcommunity op eenvoudige wijze en naar behoefte gebruikt worden, door opgaven te selecteren en te exporteren naar een digitale leer- of toetsomgeving.

Didactische doorontwikkeling video-based SCT voor klinisch redeneren
 • Projectleider: Aline Bouwes (aline.bouwes@hu.nl)  
 • Looptijd: 1 september 2020 - 1 september 2022
 • Instellingen: Hogeschool Utrecht, Fontys 

Hogeschool Utrecht en Fontys werken samen om het lesaanbod voor klinisch redeneren van aankomende hbo-verpleegkundigen in acute situaties te verbeteren. Het aanleren van klinisch redeneren in een acute, complexe situatie is een didactische uitdaging. Een bestaande methode is de script concordance test (SCT), waarbij studenten geconfronteerd worden met een realistisch vraagstuk, onder andere via video. De Hogeschool Utrecht en Fontys Hogeschool hebben elk eigen expertise op deze methode. Doorontwikkeling en het combineren van deze twee methodes leidt tot een divers aanbod van open en digitaal toegankelijke video-based SCT-vragensets.

Open leermaterialen in een multidisciplinaire opleiding (OLMO)
 • Projectleider: Timon Idema (t.idema@tudelft.nl)  
 • Looptijd: 1 augustus 2020 - 31 juli 2022 
 • Instellingen: Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam

In de studie Nanobiologie leren studenten fysische principes toepassen op biologische systemen. De studie omvat wiskunde- en natuurkundevakken (gegeven op de TU Delft), biologievakken (gegeven op de Erasmus Universiteit Rotterdam) en multidisciplinaire geïntegreerde vakken. De bestaande literatuur matcht vaak niet goed met de inhoud van de vakken, wat leidt tot een taalbarrière tussen de twee disciplines. Om dit op te lossen, zetten de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam gezamenlijk een collectie open leermaterialen op die het volledige bachelorprogramma Nanobiologie omvat. Daarvoor wordt eerst een gedeelde taxonomie en een methode ontwikkeld om leermaterialen eenvoudig aan te passen. De leermaterialen worden gemaakt op basis van een collectie bestaande open bronnen en materiaal van de docenten; binnen dit project worden daar open en interactieve tekstboeken van gemaakt.