Resultaten: Innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Met de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat wilde SURF flexibel en gepersonaliseerd onderwijs stimuleren door innovatief gebruik van digitale toetsen. De regeling was bedoeld om het hoger onderwijs te prikkelen om out-of-the-box te denken bij het vormgeven van onderwijs op maat.

Student achter laptop in bibliotheek vanaf verhoging met koptelefoon

Conclusie: stapsgewijs werken aan kwaliteit en draagvlak

De 9 projecten die maximaal 25.000 euro ontvingen om hun project uit te voeren, laten verschillende ontwikkelingen en initiatieven van digitaal toetsen zien om onderwijs flexibel en persoonlijk te maken. Aan de ene kant door de mogelijkheden van toetsafname op fysiek en technisch gebied te verruimen en anderzijds door toetsen en leren meer in elkaar te schuiven en te zorgen voor goede en tijdige feedback. De resultaten van de projecten zijn veelal bereikt door kleine en bedachtzame stappen te zetten waarbij zorg voor kwaliteit en het creëren van draagvlak voorop stonden. Download de resultaten-en-conclusies-innovatieregeling-toetsen.  Of bekijk de resultaten per project hieronder.

Projectresultaten

‘Altijd en Overal Alle Summatieve Toetsen Op Eigen Laptops van Studenten’ van Fontys Hogescholen

Doel van dit project was een gecontroleerde toetsomgeving te creëren door de eigen laptops van studenten tijdelijk te veranderen in robuuste en veilige toetswerkplekken, ongeacht de laptop en het type toets. De gebruikte basistechnologie is een USB-stick met Windows To Go.

Resultaten:

‘Leerfeedback genereren uit digitale toetsing van wiskunde’ van Maastricht University en Universiteit van Amsterdam

In dit project, dat samen met de Universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd, is het digitale leer- en toetsplatform SOWISO ingezet om leerfeedback te genereren voor eerstejaarsstudenten. Daarbij is gebruik gemaakt van zowel systeemdata als dispositiedata (verzamelde gegevens over bijvoorbeeld wiskundeachtergrond, toetsangst en motivatie).

Resultaten:

‘Surveillance op afstand’ van de Universiteit van Amsterdam

In dit project zijn 11 experimenten uitgevoerd met surveilleren op afstand, online proctoring (ProctorExam), in het reguliere onderwijs: vier bacheloropleidingen en een masteropleiding. Dat gebeurde waar toetsen in speciale digitale toetszalen geen optie was, zoals het afnemen van toegangstoetsen bij buitenlandse studenten of bij ‘open boek’-toetsen waar internetbronnen mogen worden gebruikt. Er zijn scenario’s en een protocol opgesteld en juridische en privacyaspecten zijn uitgezocht.

Resultaten:

‘iSPOT’ (interactive Self and Peer Observation Tool) van de Open Universiteit Amsterdam

Voor studenten psychologie is een tool ontwikkeld waarmee zij gespreksvaardigheden voor hulpverleningsgesprekken op iedere gewenste plaats en tijd op een laptop of pc kunnen oefenen en toetsen, met behulp van op video opgenomen gespreksfragmenten. iSPOT is uitgetest bij 3 practicumgroepen van de cursus Psychologische gespreksvoering.

Resultaten:

‘Toetsing: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!’ van VUmc

In dit project is in Articulate een toetsformat ontwikkeld waarmee docenten probleemoplossend beredeneren met casuïstiek zowel adaptief als formatief kunnen toetsen, met gebruik van game-elementen. Als voorbeeld is een formatieve casustoets ontwikkeld voor de opleiding Radiodiagnostisch Laborant.

Resultaten:

‘O-SCT Fysiotherapie’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Om de voortgang in klinisch redeneren van bachelorstudenten fysiotherapie te toetsen is de online script concordance test (O-SCT) doorontwikkeld. In O-SCT wordt rekening gehouden met verschillen in opvatting over de beste werkhypothese, het onderzoeks- of het behandelvoorstel. De toets is in maart 2016 afgenomen bij 743 studenten van HAN en SAXION en bij 558 professionals. Voor hen zijn 2 feedbackbijeenkomsten georganiseerd.

Resultaten:

‘Standaard Maatwerk bij Formatieve Feedback’ van Hogeschool Windesheim

In dit project is onderzocht of het werken met QuickMarks in Turnitin efficiencywinst oplevert bij het geven van feedback op schriftelijke onderzoeksplannen en -verslagen van vierdejaars hbo-studenten, en in hoeverre digitale feedback bijdraagt aan het leerresultaat van de studenten.

Resultaten:

'Creative Technology’ van de Universiteit Twente

Om het geven van peerfeedback door groepen studenten te faciliteren zijn peerfeedbacktools vergeleken. Als resultaat daarvan is een nieuw tool ontwikkeld en uitgetest in een module van de opleiding Creative Technology.

Resultaten:

‘Het inzetten van MOOC’s’ van de Vrije Universiteit Amsterdam

In dit experiment is het digitale leer-, oefen- en toetsplatform SOWISO verrijkt om aanstaande studenten in de zomerperiode voor te bereiden op het basisvak wiskunde.

Resultaten:

Innovatieprogramma Onderwijs op maat

De innovatieregeling was onderdeel van het project Digitaal toetsen, een van de projecten van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURF. Het project werd uitgevoerd door SURF met als doel bij te dragen aan de ambitie van hogeronderwijsinstellingen om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student.