Resultaten project: Flexibele leerpaden in Responsible Innovation

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2015

De TU Delft heeft het project Flexibele leerpaden in Responsible Innovation (maatschappelijk verantwoord innoveren) uitgevoerd. Doel van dit project was de kennis over dit thema online beschikbaar te maken voor diverse doelgroepen.

volwassenen in gesprek met laptop

Het project in het kort

Vanwege grote maatschappelijke uitdagingen zoals voedsel-, energie- en grondstoffengebruik, vindt de TU Delft het belangrijk om zowel toekomstige ingenieurs als huidige professionals, in binnen- en buitenland, te onderwijzen in Responsible Innovation. Studenten die onderwijs over Responsible Innovation volgen, leren hoe ze moeten omgaan met ethische vraagstukken en de risico’s. Deze kennis wil de TU in dit project online beschikbaar maken.

Resultaten

Responsible innovation gaat feitelijk over de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologie (robots, AI, biosynthese, zelfrijdende auto’s, energie, etc.). Ethische vraagstukken en mogelijke (vaak nog onbekende) risico’s spelen daarbij een grote rol. Ingenieurs moeten zich hiervan bewust zijn, maar zijn hier vaak onvoldoende voor opgeleid. Binnen deze context heeft het project open en online onderwijsmateriaal op het terrein van Responsible innovation ontwikkeld voor een zeer brede doelgroep ingenieurs:

 • Onderwijsmateriaal over ethiek voor alle studenten aan de TU Delft
  Ethiekonderwijs is verplicht gesteld voor alle studenten. Hiervoor is een repository gemaakt met blended onderwijsmaterialen voor gebruik on-campus. De repository betekent een grote efficiëntiewinst in een situatie van snelle groei van studentaantallen door het verplicht stellen van het vak, omdat het mogelijk relevant onderwijsmateriaal op maat aanbiedt (cases/didactiek per opleiding verschillend).
 • Portal voor minorstudenten Responsible Innovation
  Voor alle minorstudenten op het gebied van Responsible innovation is een gemeenschappelijke portal gemaakt. Deze portal biedt de mogelijkheid om relevante open leermaterialen te publiceren én om onderzoek te doen voor een externe opdrachtgever en daarover een externe publicatie te realiseren na een peer-reviewproces. In het platform is de daarvoor benodigde functionaliteit ingebouwd. De minorstudenten waren zeer enthousiast om te kunnen deelnemen in ‘echt’ onderzoek met behulp van het platform. Dit vereist wel een andere mindset van studenten en docenten. Op dit platform zijn ook de resultaten te vinden over het gebruik van het platform en aanbevelingen voor de toekomst.
 • Online modules voor professionals in de publieke en private sector
  Voor professionals is een online onderwijspakket ontwikkeld in nauwe samenwerking met KIVI, de alumnivereniging voor ingenieurs. Professionals kunnen een vijftal vakken volgen om via KIVI het label ‘Chartered Engineer’ te verdienen. Zo experimenteert het project met een nieuwe samenwerkingsvorm tussen universiteiten en beroepsverenigingen.

Verder is een bijdrage geleverd om onderwijs in dit vak ook internationaal op de kaart te zetten via aansluiting bij verschillende Europese initiatieven (‘curriculum reference’-conferenties, netwerken, Horizon 2020-projecten).

Eindproducten

De eindproducten van het project zijn:

Ervaringen en aanbevelingen 

 • De TU Delft doet al heel veel op het gebied van online onderwijs en het project heeft kunnen voortbouwen op deze expertise. De steun van de leiding, de beschikbaarheid van opnamefaciliteiten en van expertise op het gebied van e-learningdidactiek zijn essentieel geweest voor het slagen van het project. Ook het feit dat docenten veelal al bekend waren met online onderwijs, al dan niet via hun directe peers, wordt gezien als succesfactor. 
 • MOOC’s, in dit geval de MOOC Responsible Innovation, kunnen prima ingebed worden in het reguliere onderwijs. Studenten kunnen de MOOC ook volgen als keuzevak met toekenning van ECTS. Met het MOOCs for Credits-initatief wordt gewerkt aan verbeterde inbedding van MOOC’s in het campus onderwijs.
 • Het online onderwijs voor professionals is een nog redelijk onontgonnen terrein. Universiteiten zijn goed in het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs aan reguliere studenten, maar structureel onderwijs bieden aan professionals in het kader van een leven lang leren is een nieuwe tak van sport. De kunst is los te komen van het campusreferentiekader en de wensen en behoeftes van de professionals te leren kennen en gecombineerd met onze expertise te vertalen naar waardevol online onderwijs. Nadere beleidsvorming en kennisdeling rondom online onderwijs voor professionals in het kader van leven lang leren, de transitie van baan naar baan et cetera, is wenselijk. Open onderwijs, zoals bijvoorbeeld MOOC’s, en online onderwijs bieden een zeer efficiënte manier van bijscholing en ‘bildung’. De erkenning en zichtbaarheid voor de doelgroep is echter nog een probleem.

Meer informatie