Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Hierin vallen 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. 1 mei worden de gehonoreerde projecten voor 2021 bekend gemaakt.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Praktische informatie over de stimuleringsregeling

Tot 15 december 2020 konden voorstellen ingediend worden voor de stimuleringsregeling 2021. Uiterlijk 1 mei 2021 besluit de minister van OCW beslissing welke projecten gehonoreerd worden. De beoordelingscommisie spreekt daarvoor met de indieners van voorstellen met de hoogste scores. Voor de zomer wordt de laatste ronde gelanceerd.

Planning

Datum

Activiteit

Opmerking

28 mei 2020 Stimuleringsregeling Open en online onderwijs opengesteld  
17 juni 2020 Webinar Basics van de stimuleringsregeling  

1 september 2020

Indienen van voorstel mogelijk via www.dus-i.nl

Open tot en met 15 december 2020

15 september 2020

Webinar Toets je idee voor de stimuleringsregeling

 

8 oktober 2020

Webinar Van idee naar projectvoorstel  

tot en met 15 december 2020

Deadline indienen projectvoorstellen

Indienen via www.dus-i.nl  

 

25 januari 2021

Bericht aan indieners over voorselectie en planning gesprekken

 

Projectindieners krijgen per mail bericht

3, 4, 5 februari 2021

Gesprekken beoordelingscommissie met de indieners van 8 (pijler Open leermaterialen) en 13 (pijler Online onderwijs) best beoordeelde schriftelijke voorstellen

Projectindieners lichten hun voorstel toe

23 februari 2021

Conceptadvies naar projectindieners

Projectindieners ontvangen het conceptadvies per mail

25 februari 2021

Deadline eventuele reacties op conceptadvies

 

Projectindieners sturen een reactie over eventuele feitelijke onjuistheden en omissies per mail

1 mei 2021

Besluit subsidiëring door minister van OCW

Projectindieners ontvangen schriftelijke beschikking van OCW

13 mei 2021

Startbijeenkomst projectleiders

 

Tussen 1 mei en 1 september 2021

Start van de projecten

 

10 tips voor projectleiders

Bekijk de tips die je helpen bij je deelname aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs. 

  1. Calculeer, zeker in de opstartfase, extra tijd in voor onvoorziene zaken.
  2. Geef docenten de ruimte en de tijd om te experimenteren.
  3. Zorg voor een duidelijke projectstructuur en stel een projectleider aan.
  4. Investeer in je team door regelmatig te overleggen om zo ook de voortgang te bewaken.
  5. Investeer in het creëren van draagvlak door belanghebbenden vanaf de start mee te nemen.
  6. Maak dedicated tijd vrij en leg afspraken vast.
  7. Neem studenten op in je team voor waardevolle input over de doelgroep.
  8. Denk in een vroeg stadium na over toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de vernieuwing.
  9. Gebruik het project om expertise breed in de afdeling op te bouwen, voor kennisdeling en een actieve community.
  10. Benut onderwijsmiddagen, innovatie cafés en andere gelegenheden voor kennisdeling om je project voor het voetlicht te brengen.

Pijler Online onderwijs

Binnen de pijler Online onderwijs willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren met nieuwe online onderwijsvormen, die ervoor zorgen dat studenten zich meer betrokken voelen bij het onderwijs. Lees hier meer over de voorwaarden, het jaarthema en bekijk de checklist en veelgestelde vragen.

Pijler Open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen binnen vakcommunity's.

Belangrijke documenten

Projectvoorstellen moeten  ingediend worden met een activiteitenplan, een begroting en een voorbeeld van een letter of intent. Zie voorbeelden hieronder:

De commissie toetst de voorstellen aan de beoordelingscriteria. We hebben  voor beide pijlers een beoordelingskader opgesteld.