Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

In de pijler Online onderwijs dagen we deelnemers uit om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of  het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2021 is 'activerend leren en toetsen'.

Kwaliteit verhogen

Het doel van deze pijler is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen met online onderwijsvormen. Onderwijs veranderen en vernieuwen betekent dat je anders moet gaan werken en organiseren. En dat vraagt extra tijd en geld, om te experimenteren, verbeteren en onderzoeken.

Wiel niet opnieuw uitvinden

In de afgelopen jaren is op verschillende hogescholen en universiteiten ervaring op gedaan met online onderwijs. De uitdaging ligt vaak niet in het verzinnen van nieuwe toepassingen, maar vooral in het zinvol en effectief inzetten van technieken en tools. Doe je voordeel met de ervaringen uit lopende en afgeronde projecten Online onderwijs.

Jaarthema Activerend leren en toetsen

In 2020 hebben heel veel instellingen een enorme omslag gemaakt door hun onderwijs grotendeels online aan te bieden. Daarbij kwamen twee uitdagingen aan het licht. Hoe houd je studenten op afstand betrokken en zorg je dat ze actief aan de slag gaan en blijven? Wat zijn succesformules hiervoor? Welke tools en methodieken kun je hiervoor inzetten? De andere uitdaging is de vraag hoe om te gaan met toetsen en beoordelen. Kun je het onderwijs en toetsprogramma ook anders inrichten waardoor je minder hoeft in te zetten op summatieve toetsen? Kun je de vorderingen van studenten op andere manieren monitoren? Kun je meer gebruikmaken van formatieve toetsen? En kun je die dan ook inzetten om studenten inzicht te geven in hun eigen vorderingen? De ingediende projectvoorstellen moeten aansluiten op minimaal een van de twee uitdagingen genoemd in dit jaarthema. Lees meer over het jaarthema Activerend leren en toetsen.

Doelgroep

Deelnemers die meedoen met  de stimuleringsregeling zijn Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

Financiering

Ingediende projecten kunnen maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat je minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeert. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze pijler in de regeling.

Praktische informatie, voorwaarden en planning

De volledige aanvraag kan tot en met 15 december 2020 worden ingediend. Lees alle praktische informatie.

Projecten online onderwijs

Bekijk de afgeronde en lopende projecten online onderwijs.

Achtergrondinformatie

Officiële bekendmaking van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 op overheid.nl.