Structured Exercise Repository with Feedback (SERF)

In dit project bundelen OU en TU/e de krachten om een Java-opgavenbank te ontwikkelen om leermaterialen uit te wisselen voor bachelorstudenten informatica en ict.

Open leermaterialen

Instelling

Open Universiteit Nederland en Technische Universiteit Eindhoven

Doel en doelgroep

Het doel van het project is open leermateriaal voor een langere termijn gezamenlijk te delen, hergebruiken en (door) te ontwikkelen. Het gaat om Java-leermateriaal voor bachelorstudenten aan alle informatica- en ict-opleidingen op HBO en universitair niveau.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

 • Studenten oefenen meer en maken meer Java-opgaven.
 • Docenten krijgen meer inzicht in de voortgang van studenten.
 • Er is minder menskracht nodig om opgaven te ontwikkelen en onderhouden voor het  OO  Java-programmeeronderwijs  in  Nederland door hergebruik en ontsluiting van leermaterialen.
 • Meerdere  onderwijsinstellingen  gebruiken de  geïntegreerde web-omgeving en via de kennisgraaf van de opgavenbank.

Resultaten

 SERF maakt open en herbruikbaar oefenmateriaal op verschillende niveaus beschikbaar met feedback op de eigen oplossing van de student.

De resultaten zijn:

 • Een opgavenbank voor het OO Java-programmeeronderwijs tot en met het WO propedeuse niveau. Studenten kunnen opgaven selecteren, uitwerkingen insturen en ontvangen feedback over de kwaliteit van hun uitwerking.
 • Een kennisgraaf waarmee studenten hun weg kunnen vinden in de opgavenbank.
 • Een web-omgeving waarin studenten opgaven kunnen selecteren, uitwerken en er feedback op ontvangen. Docenten kunnen opgaven invoeren met tags en uitwerkingen van studenten automatisch laten nakijken en van feedback laten voorzien.
 • Studenten kunnen veel oefenen en feedback krijgen op hun uitwerkingen.
 • Er is een procedure ontwikkelt die de kwaliteit van de opgaven in de bank moet
  garanderen. Nieuwe opgaven worden eerst gereviewed en eventueel aangepast. Pas nadat de reviewers en de docent die de opgave heeft toegevoegd het eens zijn over de kwaliteit van de opgave, dan wordt deze zichtbaar gemaakt voor studenten.
 • In het validatiesysteem worden zoek-, edit- en submitactiviteiten van studenten in de tool geregistreerd. Ook het gebruik per opgave is gelogged waarmee we bijvoorbeeld inzicht hebben in hoe een opgave is gevonden en hoe vaak deze is gesubmit (voor feedback). Met deze gegevens kan de ontwikkeling van studenten en groepen studenten gevolgd worden, wat belangrijke input is voor het onderwijs en onderzoek.

De  projectresultaten (de geïntegreerde tool omgeving, de voorkennisgraaf en de opgavenbank) zijn meerdere keren in test runs gebruikt. De projectresultaten zijn ook ingebed in het programmeeronderwijs van OU en TU/e.

Ontwikkelde materialen

De complete opgavenbank met leermaterialen is online gepubliceerd en is gratis voor iedereen toegankelijk zonder tussenkomst van anderen. Het materiaal omvat de opgaven, de tests waarmee de opgaven worden nagekeken, de feedbackteksten en de kennisgraaf.

Contactpersoon voor vragen

Prof. Dr. Tanja Vos, tanja.vos@ou.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2018 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.